. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah
.
Forrige afsnit Start

Indhold

Forord til 2. udgave

Generel indledning til valg og udformning af opslagselementer og beskrivelse - Katalogiseringsniveauer.

Regelsættets katalogiseringsniveau

Nationalbibliografisk niveau

Folkebibliotekernes katalogiseringsniveau

Minimumsniveau

Niveauer imellem minimumsniveau og overliggende niveauer

Del 1 : Opslag : valg og udformning

Kapitel 1

Indledning

Rammer og hovedprincipper for valg af opslagselementer

Opstillingselementer

1-24: VALG AF OPSLAG PÅ PERSONER OG KORPORATIONER

1. Materialer indeholdende værker af én person

2. Materialer indeholdende ét værk af ukendt eller usikkert ophav eller med en anonym gruppe som ophav

3. Materialer indeholdende ét værk af flere personer - delt ansvarlighed

4. Materialer indeholdende en samling af værker af flere ophav

5. Materialer, der udgår fra korporationer

6. Periodica

7-20: Materialer af flere ophav, der har udført forskellige funktioner - blandet ansvarlighed

7-15: Tekster af ophav med blandet ansvarlighed

7. Bearbejdere: omskrivning til anden form eller stil

8. Bearbejdere: omskrivning af indholdet

9. Kunstnere og tekstforfattere

10. Kalligrafer og forfattere

11. Kritikere / biografer og forfattere

12. Kommentatorer og forfattere

13. Præses eller respondent

14. Interviewere, referenter og refererede personer

15. Virkelige og nominelle ophav

16-20 Andre materialer af ophav med blandet ansvarlighed

16. Film

17. Originalkunst, kunsthåndværk, bearbejdet og reproduceret kunst

18. Musikværker

19. Lydoptagelser

19.I Lydoptagelser (ikke musik)

19.II Musikoptagelser

20. Elektroniske materialer

21. Sammensatte materialer

22. Ophav i forbindelse med sammenhænge med andre materialer eller værker

23. Øvrige personer og korporationer nævnt i beskrivelsen

24. Analyser - ophav

25-33: VALG AF OPSLAG PÅ TITLER

25. Hoved-, sektions- og bindtitler

26. Andre titler eller lignende

27. Uniforme titler

28. Originaltitler

29. Ophavsbetegnelser som titler

30. Serietitler

31. Sammenhænge med andre materialers titler

32. Analytiske titler

33. Supplerende opslag på titler

Kapitel 2 - Personnavne som opslag

Indledning

40-53: ALMENE REGLER

40. Grundregel

41-45: Valg og udformning af personnavne

41. Valg mellem forskellige navne eller mellem varianter af samme navn: almen regel

42. Ændrede navne og pseudonymer

43. Variationer af navne med hensyn til fuldstændighed

44. Sprog

45. Stavemåde

46-51: Bestemmelse af ordningsled for personnavne

46. Efternavn som ordningsled

47. Egennavnet i en adelstitel som ordningsled

48. Patronymikon valgt som ordningsled: rumænsk

49. Personligt navn eller tilnavn som ordningsled

50. Romere fra den klassiske oldtid

51. Karakteriserende udtryk og initialer som betegnelser for personer

52-53 Generelle tilføjelser til personnavne

52. Fødselsår mv.

53. Andre præciserende betegnelser

54-58: SÆRLIGE REGLER FOR NAVNE FRA ENKELTE SPROG

Kapitel 3 - Korporationsnavne som opslag

Indledning

60-71: ALMENE REGLER

60. Ordningsled for korporationer. Grundregel

61. Almen regel

62. Varierende navneformer i materialerne

63. Konventionelt navn

64. Sprog

65. Tilføjelser til navne

66. Udeladelser i navne

67. Initialer, forkortelser, tal, talord og symboler

68. Ændrede navne

69-71: Underordnede og tilknyttede korporationer

69. Korporationer med navne, der indebærer underordning eller er utilstrækkelige til identifikation

70. Andre underordnede korporationer

71. Tilknyttede korporationer

72-97: SPECIELLE REGLER

72. Sprog

73. Tilføjelser til geografiske navne

74. Udeladelser og ændringer

75-77 Stater og kommuner mv.

75. Almen regel

76. Administrative distrikter i byer

77. Flere stater og kommuner mv. med samme navn

78-86 Offentlige myndigheder

78. Offentlige myndigheder - almen regel

79. Offentlige myndigheder underordnet andre offentlige myndigheder

80. Navne på embeder

81. Lovgivende forsamlinger

82. Forfatningsgivende forsamlinger

83. Domstole

84. Militære korporationer

85. Ambassader, legationer mv.

86. Delegationer til internationale og mellemstatslige organisationer

87-91 Konferencer, kongresser, møder mv.

87. Almen regel

88. Navne og betegnelser

89. Nummer

90. Datering

91. Sted

92-96 Kirkelige korporationer og embedsmænd

92. Kirkemøder

93. Biskopper, patriarker mv. som gejstlige embedsmænd

94. Administrative organer under den romersk-katolske kirke

95. Religiøse ordener

96. Lokale kirker mv.

97. Musikergrupper. Kor- og orkesternavne

Kapitel 4 - Bearbejdning af titler i forbindelse med opslag

Indledning

100: UNIFORME TITLER OG »STANDARDTITLER«

100.1-100.12: Almene regler

100.1 Anvendelse

100.2 Generel regel

100.3-100.7: TITLER PÅ ENKELTVÆRKER

100.3 Værker, der er blevet til efter år 1500

100.4 Værker, der er blevet til før år 1501

100.5 Tilføjelser til uniforme titler

100.6 Dele af et værk

100.7 Flere værker, der er udgivet sammen

100.8-100.12: FÆLLESTITLER

100.8 Samlede værker

100.9 Udvalg

100.10 Værker i en enkelt genre

100.11 Oversættelser el.lign.

100.12 Uniforme titler for fortællinger i mange versioner samt for cykler

100.13-100.34 : Specifikke regler for visse materialer

100.13-100.14: HELLIGE SKRIFTER

100.13 Almen regel

100.14 Dele af hellige skrifter og tilføjelser

100.14A. BIBELEN

100.14B. TALMUD

100.14C. MISHNA OG TOSEFTA

100.14D. HENVISNINGER VEDRØRENDE TALMUD, MISHNA OG TOSEFTA

100.14E. MIDRASHIM

100.14F. BUDDHISTISKE SKRIFTER

100.14G. VEDAER

100.14H. ARANYAKAER, BRAHMANAER, UPANISHADER

100.14J. JAINA AGAMA

100.14K. AVESTA

100.14L. HENVISNINGER VEDRØRENDE VEDAERNE, ARANYAKAERNE, BRAHMANAERNE, UPANISHADERNE, JAINA AGAMA OG AVESTA

100.14M. KORANEN

100.15-100.34 MUSIK

100.15-100.25 Uniforme titler

100.15-100.17 Titler på enkeltværker

100.15 Almen regel

100.16 Definitioner

100.17 Valg af titler

100.18-100.21 Tilføjelser

100.18 Almen regel

100.19 Besætning

100.19A Almen regel

100.19B Solistisk besat instrumentalmusik

100.19C Standardbesætning

100.19D Enkelte instrumenter

100.19E Instrumentgrupper

100.19F Orkester el.lign.

100.19G Værker for soloinstrument(er) og ledsagende instrumentalensemble

100.19H Vokalmusik

100.19I Ubestemt besætning

100.20 Skitser

100.21 Andre identificerende elementer

100.21A Titler, som udelukkende består af betegnelse(r) på form eller genre

100.21B Andre titler, arrangementer el.lign.

100.22 Dele af et musikværk

100.23 To til fem værker, som er udgivet sammen

100.24-100.25 Fællestitler

100.24 Samlede værker

100.25 Værker af forskellige former/genrer for én besætning (generelt eller specifikt angivet) og værker af en enkelt form/genre for én specifikt angivet besætning eller forskellige besætninger

100.26-100.34 »Standardtitler«

100.26

100.27

100.28 Titeltyper

100.29 Valg af titeltype

100.30 Udformning af konventionel titel

100.31 Udformning af markant titel

100.32 Udformning af kollektiv titel

100.33 »Standardtitler« på specielle typer af værker

100.34 »Standardtitler« i analyser

101-103: PERIODICATITLER

101. Hovedregel

102. Artsbetegnelser

103. Tilføjelser til periodicatitler i almindelighed

Kapitel 5 - Henvisninger

Indledning

120-124

120. Grundregel

121. Personnavne

122. Korporationsnavne

123. Uniforme titler og »standardtitler«

124. Serietitler

Del 2 : Beskrivelse

Indledning

Formål

Reglernes struktur

Anvendelse og afgrænsning mellem de enkelte kapitler

Katalogiseringsniveau, alternative og valgfrie regler

Eksempler

Kapitel 1 - Generelle regler for beskrivelse

Afsnit 1.0 - Almene regler

1.0A Kilder til oplysninger

1.0B Beskrivelsens opbygning

1.0C Tegnsætning

1.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

1.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

1.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

1.0G Accenter og andre diakritiske tegn

1.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 1.1 - Titel og ophavsangivelse

1.1A Indledende regel

1.1B Hovedtitel

1.1C Generel materialebetegnelse

1.1D Paralleltitler

1.1E Undertitler og anden titelinformation

1.1F Ophavsangivelser

1.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 1.2 - Udgave

1.2A Indledende regel

1.2B Udgavebetegnelse

1.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

1.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 1.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 1.4 - Publicering, distribution el.lign.

1.4A Indledende regel

1.4B Almene regler

1.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

1.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

1.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

1.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

1.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 1.5 - Fysisk beskrivelse

1.5A Indledende regel

1.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

1.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

1.5D Størrelse

1.5E Bilag

Afsnit 1.6 - Serie

1.6A Indledende regel

1.6B Seriens hovedtitel

1.6C Seriens paralleltitler

1.6D Undertitler og anden titelinformation hørende til serien

1.6E Ophavsangivelser hørende til serien

1.6F Seriens ISSN

1.6G Seriens nummerering og datering

1.6H Underserier

1.6J Mere end én serie

Afsnit 1.7 - Note

1.7A Indledende regel

1.7B Noter

Afsnit 1.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

1.8A Indledende regel

1.8B Standardnummer

1.8C Nøgletitel

1.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

1.8E Tilføjelse

Afsnit 1.9 - Supplerende materiale

1.9A

1.9B

Afsnit 1.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

1.10A

1.10B

1.10C

Afsnit 1.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

1.11A

1.11B

1.11C

1.11D

1.11E

1.11F

Kapitel 2 - Bøger og Småtryk

Afsnit 2.0 - Almene regler

2.0A Afgrænsning

2.0B Kilder til oplysninger

2.0C Tegnsætning

2.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

2.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

2.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

2.0G Accenter og andre diakritiske tegn

2.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 2.1 - Titel og ophavsangivelse

2.1A Indledende regel

2.1B Hovedtitel

2.1C Generel materialebetegnelse

2.1D Paralleltitler

2.1E Undertitler og anden titelinformation

2.1F Ophavsangivelser

2.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 2.2 - Udgave

2.2A Indledende regel

2.2B Udgavebetegnelse

2.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

2.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 2.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 2.4 - Publicering, distribution el.lign.

2.4A Indledende regel

2.4B Almene regler

2.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

2.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

2.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

2.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

2.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 2.5 - Fysisk beskrivelse

2.5A Indledende regel

2.5B Antal bind og/eller paginering

2.5C Illustrationer

2.5D Størrelse

2.5E Bilag

Afsnit 2.6 - Serie

2.6A Indledende regel

2.6B Seriebetegnelse

Afsnit 2.7 - Note

2.7A Indledende regel

2.7B Noter

Afsnit 2.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

2.8A Indledende regel

2.8B Standardnummer

2.8C Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

2.8D Tilføjelse

Afsnit 2.9 - Supplerende materiale

Afsnit 2.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 2.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

Afsnit 2.12-2.19 - Ældre bøger og småtryk

2.12 Afgrænsning

2.13 Den primære kilde til oplysninger

2.14 Hovedtitel

2.15 Udgavebetegnelse

2.16 Publicering, distribution el.lign.

2.17 Fysisk beskrivelse

2.18 Note

2.19 Valgfri tilføjelse. Fingerprint

Kapitel 3 - Kartografiske materialer

Afsnit 3.0 - Almene regler

3.0A Afgrænsning

3.0B Kilder til oplysninger

3.0C Tegnsætning

3.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

3.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

3.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

3.0G Accenter og andre diakritiske tegn

3.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

3.0J Beskrivelse af helhed eller del

Afsnit 3.1 - Titel og ophavsangivelse

3.1A Indledende regel

3.1B Hovedtitel

3.1C Generel materialebetegnelse

3.1D Paralleltitler

3.1E Undertitler og anden titelinformation

3.1F Ophavsangivelser

3.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 3.2 - Udgave

3.2A Indledende regel

3.2B Udgavebetegnelse

3.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

3.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 3.3 - Matematiske oplysninger

3.3A Indledende regel

3.3B Målestoksforhold

3.3C Projektion

3.3D Valgfri tilføjelse. Koordinater og forårspunkt

Afsnit 3.4 - Publicering, distribution el.lign.

3.4A Indledende regel

3.4B Almene regler

3.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

3.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

3.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

3.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

3.4G Produktionssted, producents navn

Afsnit 3.5 - Fysisk beskrivelse

3.5A Indledende regel

3.5B Omfang og specifik materialebetegnelse /karakteriserende betegnelse for indholdet

3.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

3.5D Størrelse

3.5E Bilag

Afsnit 3.6 - Serie

3.6A Indledende regel

3.6B Seriebetegnelse

Afsnit 3.7 - Note

3.7A Indledende regel

3.7B Noter

Afsnit 3.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

3.8A Indledende regel

3.8B Standardnummer

3.8C Nøgletitel

3.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

3.8E Tilføjelse

Afsnit 3.9 - Supplerende materiale

Afsnit 3.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 3.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

Kapitel 4 - Håndskrifter

Afsnit 4.0 - Almene regler

4.0A Afgrænsning

4.0B Kilder til oplysninger

4.0C Tegnsætning

4.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

4.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

4.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

4.0G Accenter og andre diakritiske tegn

Afsnit 4.1 - Titel og ophavsangivelse

4.1A Indledende regel

4.1B Hovedtitel

4.1C Generel materialebetegnelse

4.1D Paralleltitler

4.1E Undertitler og anden titelinformation

4.1F Ophavsangivelser

4.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 4.2 - Udgave

4.2A Indledende regel

4.2B Udgavebetegnelse

4.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

Afsnit 4.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 4.4 - Datering

4.4A Indledende regel

4.4B Håndskriftets datering

Afsnit 4.5 - Fysisk beskrivelse

4.5A Indledende regel

4.5B Omfang

4.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

4.5D Størrelse

Afsnit 4.6 - Serie

Afsnit 4.7 - Note

4.7A Indledende regel

4.7B Noter

Kapitel 5 - Musikalier

Afsnit 5.0 - Almene regler

5.0A Afgrænsning

5.0B Kilder til oplysninger

5.0C Tegnsætning

5.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

5.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

5.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

5.0G Accenter og andre diakritiske tegn

5.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 5.1 - Titel og ophavsangivelse

5.1A Indledende regel

5.1B Hovedtitel

5.1C Generel materialebetegnelse

5.1D Paralleltitler

5.1E Undertitler og anden titelinformation

5.1F Ophavsangivelser

5.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 5.2 - Udgave

5.2A Indledende regel

5.2B Udgavebetegnelse

5.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

5.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 5.3 - Valgfri tilføjelse. Musikaliers fysiske repræsentation

5.3A Indledende regel

5.3B Musikaliers fysiske repræsentation

Afsnit 5.4 - Publicering, distribution el.lign.

5.4A Indledende regel

5.4B Almene regler

5.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

5.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

5.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

5.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

5.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 5.5 - Fysisk beskrivelse

5.5A Indledende regel

5.5B Omfang og karakteriserende materialebetegnelse

5.5C Illustrationer

5.5D Størrelse

5.5E Bilag

Afsnit 5.6 - Serie

5.6A Indledende regel

5.6B Seriebetegnelse

Afsnit 5.7 - Note

5.7A Indledende regel

5.7B Noter

Afsnit 5.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

5.8A Indledende regel

5.8B Standardnummer

5.8C Nøgletitel

5.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

5.8E Tilføjelse

Afsnit 5.9 - Supplerende materiale

Afsnit 5.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 5.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

Kapitel 6.I - Lydoptagelser (ikke musik)

Afsnit 6.I.0 - Almene regler

6.I.0A Afgrænsning

6.I.0B Kilder til oplysninger

6.I.0C Tegnsætning

6.I.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

6.I.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

6.I.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

6.I.0G Accenter og andre diakritiske tegn

6.I.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 6.I.1 - Titel og ophavsangivelse

6.I.1A Indledende regel

6.I.1B Hovedtitel

6.I.1C Generel materialebetegnelse

6.I.1D Paralleltitler

6.I.1E Undertitler og anden titelinformation

6.I.1F Ophavsangivelser

6.I.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 6.I.2 - Udgave

6.I.2A Indledende regel

6.I.2B Udgavebetegnelse

6.I.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

6.I.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 6.I.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 6.I.4 - Publicering, distribution el.lign.

6.I.4A Indledende regel

6.I.4B Almene regler

6.I.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

6.I.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

6.I.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

6.I.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

6.I.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 6.I.5 - Fysisk beskrivelse

6.I.5A Indledende regel

6.I.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

6.I.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

6.I.5D Størrelse

6.I.5E Bilag

Afsnit 6.I.6 - Serie

6.I.6A Indledende regel

6.I.6B Seriebetegnelse.

Afsnit 6.I.7 - Note

6.I.7A Indledende regel

6.I.7B Noter

Afsnit 6.I.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

6.I.8A Indledende regel

6.I.8B Standardnummer

6.I.8C Nøgletitel

6.I.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

6.I.8E Tilføjelse

Afsnit 6.I.9 - Supplerende materiale

Afsnit 6.I.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 6.I.11 - Reproduktioner

Kapitel 6.II - Musikoptagelser

Afsnit 6.II.0 - Almene regler

6.II.0A Afgrænsning

6.II.0B Kilder til oplysninger

6.II.0C Tegnsætning

6.II.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

6.II.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

6.II.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

6.II.0G Accenter og andre diakritiske tegn

6.II.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 6.II.1 - Titel og ophavsangivelse

6.II.1A Indledende regel

6.II.1B Hovedtitel

6.II.1C Generel materialebetegnelse

6.II.1D Paralleltitler

6.II.1E Undertitler og anden titelinformation

6.II.1F Ophavsangivelser

6.II.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 6.II.2 - Udgave

6.II.2A Indledende regel

6.II.2B Udgavebetegnelse

6.II.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

6.II.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 6.II.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 6.II.4 - Publicering, distribution el.lign.

6.II.4A Indledende regel

6.II.4B Almene regler

6.II.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

6.II.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

6.II.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

6.II.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

6.II.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 6.II.5 - Fysisk beskrivelse

6.II.5A Indledende regel

6.II.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

6.II.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

6.II.5D Størrelse

6.II.5E Bilag

Afsnit 6.II.6 - Serie

6.II.6A Indledende regel

6.II.6B Seriebetegnelse

Afsnit 6.II.7 - Note

6.II.7A Indledende regel

6.II.7B Noter

AfSnit 6.II.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

6.II.8A Indledende regel

6.II.8B Standardnummer

6.II.8C Nøgletitel

6.II.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

6.II.8E Tilføjelse

Afsnit 6.II.9 - Supplerende materiale

Afsnit 6.II.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 6.II.11 - Reproduktioner

Kapitel 7 - Film og videogrammer

Afsnit 7.0 - Almene regler

7.0A Afgrænsning

7.0B Kilder til oplysninger

7.0B2 Foreskrevne kilder til oplysninger

7.0C Tegnsætning

7.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

7.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

7.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

7.0G Accenter og andre diakritiske tegn

7.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 7.1 - Titel og ophavsangivelse

7.1A Indledende regel

7.1B Hovedtitel

7.1C Generel materialebetegnelse

7.1D Paralleltitler

7.1E Undertitler og anden titelinformation

7.1F Ophavsangivelser

7.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 7.2 - Udgave

7.2A Indledende regel

7.2B Udgavebetegnelse

7.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

7.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 7.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 7.4 - Publicering, distribution el.lign.

7.4A Indledende regel

7.4B Almene regler

7.4C Hjemsted for forlag, produktionsselskab, distributør el.lign.

7.4D Navn på forlag, produktionsselskab, distributør el.lign.

7.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

7.4F Udgivelsesår, produktionsår, distributionsår el.lign.

7.4G Produktionssted og navn på teknisk produktionsselskab

Afsnit 7.5 - Fysisk beskrivelse

7.5A Indledende regel

7.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

7.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

7.5D Størrelse

7.5E Bilag

Afsnit 7.6 - Serie

7.6A Indledende regel

7.6B Seriebetegnelse

Afsnit 7.7 - Note

7.7A Indledende regel

7.7B Noter

Afsnit 7.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

7.8A Indledende regel

7.8B Standardnummer

7.8C Nøgletitel

7.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

7.8E Tilføjelse

Afsnit 7.9 - Supplerende materiale

Afsnit 7.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 7.11 - Reproduktioner

Kapitel 8 - Todimensionale billedmaterialer

Afsnit 8.0 - Almene regler

8.0A Afgrænsning

8.0B Kilder til oplysninger

8.0C Tegnsætning

8.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

8.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

8.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

8.0G Accenter og andre diakritiske tegn

8.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 8.1 - Titel og ophavsangivelse

8.1A Indledende regel

8.1B Hovedtitel

8.1C Generel materialebetegnelse

8.1D Paralleltitler

8.1E Undertitler og anden titelinformation

8.1F Ophavsangivelser

8.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 8.2 - Udgave

8.2A Indledende regel

8.2B Udgavebetegnelse

8.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

8.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 8.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 8.4 - Publicering, distribution el.lign.

8.4A Indledende regel

8.4B Almene regler

8.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

8.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

8.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

8.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

8.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 8.5 - Fysisk beskrivelse

8.5A Indledende regel

8.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

8.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

8.5D Størrelse

8.5E Bilag

Afsnit 8.6 - Serie

8.6A Indledende regel

8.6B Seriebetegnelse

Afsnit 8.7 - Note

8.7A Indledende regel

8.7B Noter

Afsnit 8.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

8.8A Indledende regel

8.8B Standardnummer

8.8C Nøgletitel

8.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

8.8E Tilføjelse

Afsnit 8.9 - Supplerende materiale

Afsnit 8.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 8.11 - Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

Kapitel 9 - Elektroniske materialer

Afsnit 9.0 - Almene regler

9.0A Afgrænsning

9.0B Kilder til oplysninger

9.0C Tegnsætning

9.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

9.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

9.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

9.0G Accenter og andre diakritiske tegn

9.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 9.1 - Titel og ophavsangivelse

9.1A Indledende regel

9.1B Hovedtitel

9.1C Generel materialebetegnelse

9.1D Paralleltitler

9.1E Undertitler og anden titelinformation

9.1F Ophavsangivelser

9.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 9.2 - Udgave

9.2A Indledende regel

9.2B Udgavebetegnelse

9.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

9.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 9.3 - Filbeskrivelse

9.3A Indledende regel

9.3B Filtype

9.3C Valgfri tilføjelse. Filomfang

Afsnit 9.4 - Publicering, distribution el.lign.

9.4A Indledende regel

9.4B Almene regler

9.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

9.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

9.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

9.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

Afsnit 9.5 - Fysisk beskrivelse

9.5A Indledende regel

9.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

9.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

9.5D Størrelse

9.5E Bilag

Afsnit 9.6 - Serie

9.6A Indledende regel

9.6B Seriebetegnelse

Afsnit 9.7 - Note

9.7A Indledende regel

9.7B Noter

Afsnit 9.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

9.8A Indledende regel

9.8B Standardnummer

9.8C Nøgletitel

9.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

9.8E Tilføjelse

Afsnit 9.9 - Supplerende materiale

Afsnit 9.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 9.11 - Reproduktioner

Kapitel 10 - Tredimensionale genstande

Afsnit 10.0 - Almene regler

10.0A Afgrænsning

10.0B Kilder til oplysninger

10.0C Tegnsætning

10.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

10.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

10.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

10.0G Accenter og andre diakritiske tegn

10.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 10.1 - Titel og ophavsangivelse

10.1A Indledende regel

10.1B Hovedtitel

10.1C Generel materialebetegnelse

10.1D Paralleltitler

10.1E Undertitler og anden titelinformation

10.1F Ophavsangivelser

10.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 10.2 - Udgave

10.2A Indledende regel

10.2B Udgavebetegnelse

10.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

10.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 10.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 10.4 - Publicering, distribution el.lign.

10.4A Indledende regel

10.4B Almene regler

10.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

10.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

10.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

10.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

10.4G Produktionssted og navn på producent

Afsnit 10.5 - Fysisk beskrivelse

10.5A Indledende regel

10.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

10.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

10.5D Størrelse

10.5E Bilag

Afsnit 10.6 - Serie

10.6A Indledende regel

10.6B Seriebetegnelse

Afsnit 10.7 - Note

10.7A Indledende regel

10.7B Noter

Afsnit 10.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

10.8A Indledende regel

10.8B Standardnummer

10.8C Nøgletitel

10.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

10.8E Tilføjelse

Afsnit 10.9 - Supplerende materiale

Afsnit 10.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 10.11 - Reproduktioner

Kapitel 11 - Mikroformer

Afsnit 11.0 - Almene regler

11.0A Afgrænsning

11.0B Kilder til oplysninger

11.0C Tegnsætning

11.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

11.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

11.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

11.0G Accenter og andre diakritiske tegn

11.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 11.1 - Titel og ophavsangivelse

11.1A Indledende regel

11.1B Hovedtitel

11.1C Generel materialebetegnelse

11.1D Paralleltitler

11.1E Undertitler og anden titelinformation

11.1F Ophavsangivelser

11.1G Materialer med flere værker uden fælles titel

Afsnit 11.2 - Udgave

11.2A Indledende regel

11.2B Udgavebetegnelse

11.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

11.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 11.3 - Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Afsnit 11.4 - Publicering, distribution el.lign.

11.4A Indledende regel

11.4B Almene regler

11.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

11.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

11.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

11.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

11.4G Produktionssted, producents navn

Afsnit 11.5 - Fysisk beskrivelse

11.5A Indledende regel

11.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

11.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

11.5D Størrelse

11.5E Bilag

Afsnit 11.6 - Serie

11.6A Indledende regel

11.6B Seriebetegnelse

Afsnit 11.7 - Note

11.7A Indledende regel

11.7B Noter

Afsnit 11.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

11.8A Indledende regel

11.8B Standardnummer

11.8C Nøgletitel

11.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

11.8E Tilføjelse

Afsnit 11.9 - Supplerende materiale

Afsnit 11.10 - Materiale, der består af flere materialetyper

Afsnit 11.11 - Reproduktioner

Kapitel 12 - Periodica

Afsnit 12.0 - Almene regler

12.0A Afgrænsning

12.0B Kilder til oplysninger

12.0C Tegnsætning

12.0D Forskellige detaljeringsniveauer for beskrivelsen

12.0E Beskrivelsens sprog og alfabet

12.0F Trykfejl og andre unøjagtigheder

12.0G Accenter og andre diakritiske tegn

12.0H Materialer med flere muligheder for valg af primær kilde

Afsnit 12.1 - Titel og ophavsangivelse

12.1A Indledende regel

12.1B Hovedtitel

12.1C Generel materialebetegnelse

12.1D Paralleltitler

12.1E Undertitler og anden titelinformation

12.1F Ophavsangivelser

12.1G Flere periodica i samme publikation uden fælles titel

Afsnit 12.2 - Udgave

12.2A Indledende regel

12.2B Udgavebetegnelse

12.2C Ophavsangivelser hørende til udgaven

12.2D Betegnelser for uændrede genudgivelser

Afsnit 12.3 - Nummerering og datering

12.3A Indledende regel

12.3B Nummerering

12.3C Datering

12.3D Ingen betegnelse i det første nummer eller bind

12.3E Mere end én nummerering

12.3F Ophørte periodica

12.3G Successive nummereringer

Afsnit 12.4 - Publicering, distribution el.lign.

12.4A Indledende regel

12.4B Almene regler

12.4C Hjemsted for forlag, distributør el.lign.

12.4D Navn på forlag, distributør el.lign.

12.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign.

12.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

12.4G Produktionssted, producents navn, produktionsår

Afsnit 12.5 - Fysisk beskrivelse

12.5A Indledende regel

12.5B Valgfri regel. Omfang og specifik materialebetegnelse

12.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

12.5D Størrelse

12.5E Bilag

Afsnit 12.6 - Serie

12.6A Indledende regel

12.6B Seriebetegnelse

Afsnit 12.7 - Note

12.7A Indledende regel

12.7B Noter

Afsnit 12.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår

12.8A Indledende regel

12.8B Internationalt standardperiodicanummer (ISSN)

12.8C Nøgletitel

12.8D Valgfri tilføjelse. Anskaffelsesvilkår

12.8E Tilføjelse

Afsnit 12.9 - Supplerende materiale

Afsnit 12.10 - Sektioner af periodica

Kapitel 13 - Katalogiseringsmetoder: analyser, enkelte bind i en serie, afhængige værker og flerbindsværker

13.1 Afgrænsning

13.2-13.3 Analyser

13.2 Analyser i noteafsnittet

13.3 Analyser i form af »I«-analyser

13.4 Katalogisering af enkelte dele i en serie

13.5 Afhængige værker

13.6 Flerbindsværker

Bilag

Bilag A - Anvendelse af store og små bogstaver

A.1 - A.11 Almene regler

A.1A Layoutmæssig anvendelse af store og små bogstaver i almindelige ord

A.1B Initialer, akronymer og kunstord

A.2A Almen regel

A.2B Ord eller ordgrupper, der karakteriserer personer

A.2C Tilføjelser til personnavne i vedtagne navneformer og henvisninger

A.2D Tilføjelser til korporationsnavne i vedtagne navneformer og henvisninger

A.3 Uniforme titler

A.4 Titel og ophavsangivelse

A.5 Udgave

A.6 Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

A.7 Publicering, distribution el.lign.

A.8 Fysisk beskrivelse

A.9 Serie

A.10 Note

A.11 Standardnummer og anskaffelsesvilkår

A.12 Dansk

A.13 Andre sprog

Bilag B - Forkortelser

B.1

B.2-B.3 Forkortelser anvendt i opslag på navne og uniforme titler

B.2 Navne

B.3 Uniforme titler

B.4-B.10 Forkortelser anvendt i beskrivelsen

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9 Generelle forkortelser på ikke slaviske sprog

B.10 Generelle forkortelser på slaviske sprog

B.11 Forkortelser af navne på amerikanske stater

Bilag C - Tal og talord

C.0 Indledende regel

C.1 Romertal

C.2 Talord

C.3 Orientalske tal

C.4 Første og sidste tal

C.5 Alternative årstal

C.6 Ordenstal

Bilag D - Ordliste med definitioner

Bilag E - Standardiserede navne på vokal- og instrumentalstemmer og deres forkortelser

E.1

E.2

E.3 Orkesterværker. Instrumentgrupper

Bilag F - Fremvisningsformater. Tegnsætning i beskrivelsen

F.1 Tegnsætning imellem beskrivelsens afsnit

F.2 Tegnsætning imellem elementerne i de enkelte afsnit samt maskingenerering af standardtekster

F.3 »I«-analyser, afhængige værker og flerbindsværker

F.4 Særlig vejledning vedrørende tegnsætning ved musikalier/musikoptagelser

Bilag G - Fysisk beskrivelse med standardmål

Bilag H - Danske navne på nutidige lande

Bilag I - Retningslinier for translitteration/transskription

I.1 Forbemærkning

I.2 Standarder for translitteration/transskription

I.3 Valg af system

I.4 Enkelte alfabeter og tegnsæt knyttet til de ovennævnte systemer

Bilag J - Ændringer i forhold til Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. Revision 1987

Del 1. Opslag

Kapitel 1. Valg af opslagselementer

Kapitel 2. Personnavne som opslag

Kapitel 3. Korporationsnavne som opslag

Kapitel 4. Titler

Kapitel 5. Henvisninger

Del 2. Beskrivelse

Indledning

Kapitel 5 . Musikalier

Kapitel 7 . Film og videogrammer

Kapitel 9 . Elektroniske materialer

Kapitel 10 . Tredimensionelle genstande

Kapitel 11 . Mikroformer

Bilag

Bilag A . Anvendelse af store og små bogstaver

Bilag B . Forkortelser

Bilag C . Tal og talord

Bilag F . Fremvisningsformater

Bilag G . Fysisk beskrivelse med standardmål

Bilag H . Danske navne på nutidige lande

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top