.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 9.0 - Almene regler 9.0B Kilder til oplysninger Næste afsnit

9.0A Afgrænsning

Indholdsmæssig afgrænsning. Reglerne i dette kapitel omfatter den bibliografiske beskrivelse af elektroniske materialer indeholdende datamængder, der er kodet og lagret på en sådan måde, at der kræves computer, eventuelt med en ydre enhed tilkoblet, for at kunne anvende materialet.

Elektroniske materialer omfatter edb-programmer og datafiler og kombinationer af edb-programmer og datafiler. Edb-programmer er instruktioner til en computer om, hvorledes data (evt. lagret i en datafil) skal behandles af computeren. Datafiler kan indeholde tekst, grafik, kort, levende og faste billeder, animation, musik og anden lyd eller en kombination af disse.

Fysisk afgrænsning og publicering. Elektroniske materialer kan være publiceret i fast fysisk form som f.eks. disketter, cd-rom'er og magnetbånd, de kan være indlagt i lokale computere eller være tilgængelige online via terminal til databaser og via netværk, telekommunikation el.lign.

Reglerne dækker både publicerede og upublicerede elektroniske materialer.

Alle typer onlinetilgængelige oplysninger betragtes som publicerede elektroniske dokumenter.

Multimedier. Multimedier (såvel interaktive som ikke-interaktive) som elektronisk materiale er karakteristiske ved, at det enkelte værk kombinerer flere udtryksformer, f.eks. lyd, billeder, grafik og tekst. Når værkerne tillige udnytter teknologien til en ikke-lineær opbygning og til varierende grader af interaktivitet, er der tale om interaktive multimedier. Multimedier kan være publiceret såvel i fast fysisk form som online.

Onlinetilgængelige materialer. Alle typer onlinetilgængelige oplysninger kan beskrives efter nærværende regler, hvis den katalogiserende institution ønsker det.

Onlinetilgængelige oplysninger publiceres både som kendte publikationstyper i elektronisk form (elektroniske bøger og elektroniske tidsskrifter), som blandingsformer (hjemmesider), og som oplysninger, der mere ligner værktøjer eller redskaber end egentlige publikationer (onlinesystemer og onlinetjenester som bibliotekskatalogsystemer, bulletin boards, søgemaskiner og diskussionsgrupper).

Onlineformen medfører at mange publikationer i realiteten fremtræder som dynamiske publikationer, der ændrer indhold i ubemærkethed, og ikke som statiske publikationer med veldefinerede udgivelsesrytmer. Katalogiseringsmæssigt vil det være hensigtsmæssigt at betragte de dynamiske publikationer som periodica eller løsbladsværker, der ajourføres, og at beskrive dem i overensstemmelse hermed ved fleksibel brug af reglerne.

Ved onlinepublicering på Internet kan det være svært at afgøre, hvad der udgør en bibliografisk enhed, der ønskes registreret. F.eks. kan en hjemmeside bestå af flere bibliografiske enheder på forskellige niveauer (hjemmesiden som en helhed, enkelte steder på hjemmesiden, enkeltdokumenter knyttet til som links). Det kan derfor være nyttigt at inddrage kapitel 13 om katalogiseringsmetoder inden beskrivelse efter nærværende kapitel.

Sammenhæng med andre kapitler. Elektroniske materialer kan indeholde data, som er produceret og lagret elektronisk, men hvor hovedindholdet i sin udtryksform hører hjemme i et andet kapitel, f.eks. et kartografisk materiale på cd-rom, en musikoptagelse på cd-rom, en onlinetilgængelig billedsamling, en novelle på diskette.

Ved beskrivelsen af sådanne elektroniske materialer tages udgangspunkt i nærværende kapitel med hensyn til specifik materialebetegnelse, kilder til oplysning, filbeskrivelse, fysisk beskrivelse, systemkrav, elektronisk lokalisering og adgangsmåde samt øvrige relevante oplysninger hørende til det fysiske medium. Der suppleres med f.eks. ophavsangivelser og noter fra det kapitel, som dækker indholdet.

Generel materialebetegnelse anføres som anvist i 9.1C1 .

For eksempel benyttes ved beskrivelsen af kartografisk materiale på cd-rom både nærværende kapitel og kapitel 3 , ved beskrivelsen af musik på cd-rom både nærværende kapitel og kapitel 6.II , ved beskrivelsen af en onlinetilgængelig billedsamling både nærværende kapitel og kapitel 8 , og ved beskrivelsen af en novelle på diskette både dette kapitel og kapitel 2 .

Ved beskrivelse af periodica i elektronisk form tages udgangspunkt i nærværende kapitel, og der suppleres med elementer fra såvel kapitel 12 som fra det kapitel, hvor indholdet hører hjemme.

Materialer som regnemaskiner og elektronisk legetøj, der er lukkede enheder med et program på en chip integreret i apparaturet, beskrives efter reglerne i kapitel 10.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt hovedindholdet er elektronisk materiale, betragtes det som sådant og beskrives efter reglerne i dette kapitel.

Afspilningsudstyr. Efter nærværende kapitel beskrives elektroniske materialer som kræver en computer for at få det fulde udbytte.

Med nærværende kapitel som udgangspunkt (fysisk beskrivelse, systemkrav etc.) beskrives ligeledes elektroniske materialer som: a) kan afspilles via andet databehandlingsudstyr end computer, f.eks. elektronisk keyboard eller synthesizer med indbygget drev - b) er lagret på ét af de i 9.5B1 nævnte medier men også kan afspilles uden brug af computer, f.eks. via cd-afspiller - samt c) er lagret på ét af de i 9.5B1 nævnte medier og afspilningen kan ske enten via computer eller via andet afspilningsudstyr, f.eks. via cd-i-afspiller koblet til tv-apparat.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top