.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 8.7A Indledende regel Afsnit 8.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

8.7B Noter

8.7B1 Art eller kunstnerisk form..
8.7B2 Sprog..
8.7B3 Hovedtitlens kilde..
8.7B4 Titelvarianter..
8.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
8.7B6 Ophavsangivelser..
8.7B7 Udgave og historie..
8.7B9 Publicering, distribution el.lign..
8.7B10 Fysisk beskrivelse..
8.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
8.7B12 Serie..
8.7B13 Disputats el.lign..
8.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
8.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
8.7B16 Andre forekommende materialetyper..
8.7B17 Indholdsbeskrivelse..
8.7B18 Indhold..
8.7B19 Numre i materialet..

8.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

8.7B21 Sammenhæng med andre værker..
8.7B22 Samlet note om det originale materiale..
8.7B23 Andre noter..

Noter gives som anvist i de følgende regler. Noter kan gives i den nedenfor anførte rækkefølge.

8.7B1 Art eller kunstnerisk form.

Oplysning om et værks art eller kunstneriske form gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  505 00 *a Karikaturtegning
  505 00 *a Landskabsmaleri
  505 00 *a Fotomontage
  505 00 *a Portræt i halvfigur

8.7B2 Sprog.

Oplysning om talt eller skrevet sprog i et billedmateriale og dets lydside gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a Engelsksproget med dansk og engelsk vejledning

8.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra udstillingskatalog
  512 00 *a Titlen oplyst af kunstneren
  512 00 *a Konstrueret titel

8.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a På diasramme: André/Christine
  502 00 *a Originaltitel: The desert child
  512 00 *a Også kendt som: Den blå dreng

8.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Undertitel på diasramme: bøgeskoven, nåleskoven og skov-
  bruget

8.7B6 Ophavsangivelser.

Oplysninger om forskellige former af navne på personer eller korporationer, som er nævnt i ophavsangivelsen, gives her, hvis det skønnes nødvendigt for identifikation. Ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her. Oplysninger om personer eller korporationer med tilknytning til værket eller betydningsfulde personer eller korporationer med tilknytning til tidligere udgaver gives her, hvis ikke de er nævnt i den øvrige beskrivelse.

  512 00 *a Tegninger af Adele Aldridge
  512 00 *a Fotograferet af Rigmor Mydtskov
  512 00 *a Signatur: 18 JTL 45
  512 00 *a Signatur: PCS (monogram)
  512 00 *a Signeret: Sven Dalsgaard -84
  512 00 *a IR: Inge Reusch
  512 00 *a Grafiske blade af Mogens Andersen, Henry Heerup, Palle
  Nielsen, Søren Hjorth Nielsen, Carl-Henning Pedersen

8.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om materialets historie gives her.

  526 00 *a Udgivet som bilag til 100 eksemplarer af grammofonpladen:
  Clara Pontoppidan 1883 - 23. april - 1963. HMV KALP 23
  512 00 *a Forarbejde til »Christian IV på Trefoldigheden« i Roskilde
  Domkirke
  512 00 *a »Tryk fra den originale kobberplade, der benyttedes ved
  fremstillingen af den kobberstukne udgave af Kongeloven 1709
  udført i anledning af Hans Majestæt Kong Frederik IX.s 70 års
  fødselsdag den 11. marts 1969«

Donator, kilde, tidligere ejere. Oplysning om materialets donator eller kilde og om tidligere ejer(e) gives her, hvis det let kan fastslås og skønnes at være af betydning. Accessionsår føjes til donators eller kildes navn, og ejerperiode føjes til tidligere ejers navn.

Hvis noten indeholder oplysning om donator og/eller tidligere ejer, gives en sådan oplysning som en lokal note, medmindre der er tale om unika.

  520 00 *a Udklip fra: Illustreret Tidende. 4. Juni 1871

8.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Udkommer ikke med flere dele (forlaget ophørt)
  512 00 *a Trykt i 10 nummererede og signerede eksemplarer
  512 00 *a Dateret 20.11.56
  512 00 *a Sandsynligvis publiceret af Strindbergssällskapet eller
  Strindbergsmuseet

8.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse, især hvis det drejer sig om forhold, der har betydning for anvendelsen af materialet.

  512 00 *a 20 af kortene er blanke
  (Flashcards)
  512 00 *a Billederne også nummereret 120-143
  512 00 *a Beregnet for: Photo Motion Activator
  (Billedbånd)
  512 00 *a Synkroniseret efter USPEC2 standard
  (Dias med lyd)
  512 00 *a Målforhold 5:1
  (Teknisk tegning)
  512 00 *a Retoucheret aftryk
  (Fotografi)
  512 00 *a På mat papir
  (Fotografi)
  512 00 *a På riflet Van Gelder papir
  (Tegning eller grafisk blad)
  512 00 *a Film: Agfachrome 50S
  (Dias)
  512 00 *a Cirka halvdelen af billederne gengiver sort-hvide kunstvær-
  ker
  (Dias)
  512 00 *a Billedstørrelse: 40 ¥ 40 mm
  (Dias)
  512 00 *a Pladerand: 21 ¥ 30 cm
  (Grafisk blad)
  512 00 *a Bladene måler 24 ¥ 48 cm, 16 ¥ 42 cm og 16 ¥ 28 cm
  512 00 *a Indrammet med passepartout i smal sølvramme

8.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om bilag og andet supplerende materiale, som hverken er beskrevet i en selvstændig registrering eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1 ).

  512 00 *a Tekst til digte trykt på mappens omslag

8.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

8.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13 .

8.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a Beregnet til undervisere og selvinstruktion
  518 00 *a Utilgængelig indtil 1. januar 1995

8.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af et billedmateriale samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

  529 00 *i Ref. *a Krohn nr. 1129

8.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper eller formater, gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også i størrelsen 10 ¥ 15 cm

8.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives en kort beskrivelse af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a På billedet: person, palme, skyggelignende klippeformationer
  504 00 *a »Mand fastklæbet til imaginær væg«

8.7B18 Indhold.

En fortegnelse over et materiales indhold af dele med selvstændige titler gives. Den enkelte titel kan suppleres med ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, og med antallet af f.eks. kort, billeder og dias, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

  530 00 *a Indhold: Helge Ernst: Mangfoldighed. Svend Wiig Hansen:
  Ridt. Mogens Kølkjær: Liggende figur. Seppo Mattinen: Mand
  ved lade. Palle Nielsen: Billede uden titel op. 490. Frank Rubin:
  Kykloperne. Dan Sterup Hansen: Tss. Angelica. Helle Thorborg:
  Digt. Egil Wendt: Figur. Mogens Zieler: Momenter af fugle-ballet

Der gives oplysninger om supplerende indhold eller dele af indholdet, hvis det skønnes at være af betydning.

8.7B19 Numre i materialet.

Numre i materialet og andre numre med tilknytning til materialet ud over ISBN og ISSN (se 8.8B ) gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Angående eksemplarspecifikke numre se 8.7B20.

  538 00 *a C.St. Eneret 2318
  538 00 *i Bestillingsnr. *a C 23116

8.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning i lokale felter.

  565 00 *a Bibliotekets eksemplar: VII/XX
  565 00 *a Bibliotekets eksemplar: 89/500
  565 00 *a Senere håndkolorering
  565 00 *a Mangelfuld fiksering
  565 00 *a Bibliotekets eksemplar mangler: S. 3-4

8.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter et enkelt værk med selvstændig titel i et materiale med flere værker uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige værker med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

  526 00 *a Med: Middag ; Aften

8.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til et reproduceret kunstværk som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

  520 00 *a Reproduktion af: Femme nue en plein air. 1876. 1 maleri :
  olie på lærred ; 79 ¥ 64 cm. På Louvre, Paris
  520 00 *a Fotografisk gengivelse af Rayethovedet. På Ny Carlsberg
  Glyptotek, København
  520 00 *a Reproduktion af maleri af Andy Warhol. På Stedelijk
  Museum, Amsterdam

8.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top