.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 78-86 Offentlige myndigheder 79. Offentlige myndigheder underordnet andre offentlige myndigheder Næste afsnit

78. Offentlige myndigheder - almen regel

78A Afgrænsning. Som hørende til offentlige myndigheder betragtes organer, der udfører en stats, en kommunes eller en anden territorial myndigheds grundlæggende lovgivende, udøvende eller dømmende funktioner (herunder militære, diplomatiske og informative funktioner).

Definitionen af, hvad der udgør de grundlæggende udøvende funktioner, varierer stærkt fra land til land. Det er derfor hensigtsmæssigt at beskrive, hvilke typer af aktiviteter, institutioner osv. der på trods af et offentligt tilhørsforhold falder uden for ovennævnte definition:

 • - Organisationer eller institutioner med kommercielle, kulturelle, sociale eller videnskabelige formål eller til fremme af sådanne formål. (F.eks. British Council, National Science Foundation, Bibliothèque nationale (Frankrig), Købehavns Universitet, Københavns Kommunehospital, Danmarks Statistik )
 • - Faste anlæg og parker. (F.eks. Andrews Air Force Base , Vestre Kirkegård (København) )
 • - Styrelser for offentlige værker. (F.eks. Københavns Belysningsvæsen , Københavns Brandvæsen , National Coal Board , Port of London Authority )
 • - Banker, offentlige selskaber og erhvervsvirksomheder. (F.eks. Banque de France , British Broadcasting Corporation , British Rail )
 • - Statskirker (F.eks. Church of England )
 • - Korporationer oprettet ved aftaler mellem flere stater eller kommuner. (F.eks. Kommunernes Landsforening )
 • Hvis en korporation herefter ikke kan betragtes som en offentlig myndighed, udformes navnet på korporationen efter de almene regler i § 60-71 .

  Hvis en korporation med et offentligt tilhørsforhold ikke er blandt de nævnte typer, der falder uden for begrebet offentlige myndigheder, samt i tvivlstilfælde, behandles den som en offentlig myndighed.

  78B Udformning. Navneformen for en offentlig myndighed udformes som et flerleddet opslag med den pågældende jurisdiktions navn som første led. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan der henvises fra navnet på det underordnede led.

  Undtaget fra denne regel er dog alle korporationer, hvor opslagets første led ville være Danmark ; her udelades Danmark . Formatmæssigt angives udeladelsen af Danmark i opslaget ved, at den aktuelle korporation på trods af udeladelsen formateres som en underordnet korporation.

   Vedtagen form: Storbritannien. Parliament
   Henvisning: Parliament
   Vedtagen form: Norge. Rikstrygdeverket
   Henvisning: Rikstrygdeverket
   Vedtagen form: Sverige. Generaltullstyrelsen
   Henvisning: Generaltullstyrelsen
   men:
   Vedtagen form: Finansministeriet
   (»Danmark« udelades)
   Vedtagen form: Horsens Kommune. Teknisk Forvaltning
   (Ingen henvisninger. Navnet på det underordnede led er af en så almen karakter, at en henvisning ikke skønnes nødvendig)

  Hvis et navn på en offentlig myndighed indeholder navnet på dens jurisdiktion eller et adjektiv afledt heraf, gentages jurisdiktionens navn ikke i det underordnede led, hvis følgende betingelser er opfyldt: jurisdiktionens navn optræder i begyndelsen eller slutningen af navnet, og/eller udeladelsen kan ske uden grammatisk forvanskning af navnet.

   Vedtagen form: Københavns Kommune. Statistisk Kontor
   (Navn: Københavns Statistiske Kontor. Ikke: Københavns Kommune. Københavns Statistiske kontor)
   Vedtagen form: Århus Amt. Amtsrådet
   (Navn: Århus Amtsråd. Ikke: Århus Amt. Århus Amtsråd)
   Vedtagen form: Canada. Army
   (Navn: Canadian Army)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top