.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.7A Indledende regel Afsnit 7.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

7.7B Noter

7.7B1 Art eller form..
7.7B2 Sprog..
7.7B3 Hovedtitlens kilde..
7.7B4 Titelvarianter..
7.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
7.7B6 Ophavsangivelser.
7.7B7 Udgave og historie..
7.7B9 Publicering, distribution el.lign..
7.7B10 Fysisk beskrivelse..
7.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
7.7B12 Serie..
7.7B13 Disputats el.lign..
7.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
7.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
7.7B16 Andre forekommende materialetyper..
7.7B17 Indholdsbeskrivelse..
7.7B18 Indhold..
7.7B19 Numre i materialet..

7.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

7.7B21 Sammenhæng med andre værker..
7.7B22 Samlet note om det originale materiale..
7.7B23 Andre noter..

Noter gives som anvist i de følgende regler. Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

7.7B1 Art eller form.

Oplysning om en films eller et videograms art eller form gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse. Hvis filmens lydside udelukkende består af musik og/eller lydeffekter, gives oplysning herom.

  505 00 *a Tegnefilm
  505 00 *a Dukkefilm
  505 00 *a Dokumentarfilm
  505 00 *a TV-spil
  505 00 *a Animeret film
  505 00 *a Filmmontage
  505 00 *a Musikvideo
  505 00 *a Lydsiden består af musik og lydeffekter

7.7B2 Sprog.

Oplysning om det talte, sungne og/eller skrevne indhold af en film eller et videogram gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a Dansk tale, grønlandske sange
  508 00 *a Dansk tale samt spansk dialog med danske undertekster
  505 00 *a Stumfilm med ny pålagt tale

7.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra vejledning

7.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a Titlen på de enkelte spoler varierer
  512 00 *a Titel på kassetteetiket: EFG basisåret -- levnedsmiddelområ-
  det
  512 00 *a Titel på titelbilledet: Peter Shaffer's Amadeus
  502 00 *a Originaltitel: Geometric vectors addition
  512 00 *a Arbejdstitel: BZ-film

7.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a På omslaget: Kunstudstilling af Gert Grube
  512 00 *a Undertitel på omslaget: Danmark besat -- Danmark i mod-
  stand -- Danmark befriet
7.7B6 Ophavsangivelser

Medvirkende. Skuespillere, kunstnere, fortællere eller indledere kan nævnes med rolleangivelse.

  512 00 *a Medvirkende: Francis Norman, Patricia Pellegrino, Roberta
  Stevens, Mary Strange, Marcus Vesic
  512 00 *a Medvirkende: Joseph Cotten (Eugen Morgan), Dolores
  Costello (Isabel Minafer, f. Amberson), Don Dillaway (Wilbur
  Minafer, hendes mand), Tim Holt (George Amberson Minafer,
  deres søn), Anne Baxter (Lucy Morgan), Agnes Moorehead
  (Tante Fanny), Ray Collins (Jack), Erskine Sanford (Bronson),
  Richard Bennett (major Amberson), Orson Welles (fortæller-
  stemme)

Noten kan kombineres med noten om indhold (se 7.7B18 ), hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Kreditteksten. Personer eller korporationer (andre end de medvirkende), som har bidraget til den kunstneriske og tekniske produktion af en film eller et videogram, nævnes, hvis de ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse (se 7.1F). Assistenter eller andre, der kun har ydet et mindre bidrag, nævnes ikke. Foran hvert navn eller gruppe af navne gives en funktionsbetegnelse.

  512 00 *a Instruktør: Morten Surguy
  (Oplysningen hentet fra ledsagende brev)
  512 00 *a Kamera: Claus Loof og Anja Dalhoff ; lyd: Niels Bokkenheu-
  ser og Troels Orland
  512 00 *a Lyd: Axel Brandt ; kamera: Heidi Breitel ; klipning: C.H.
  Caspary ; tale: Robert Darroll, Renate Flagmeier ; grafik: Jörg
  Falkenstein, Tom Fecht ; foto: Bernd Kuhnert ; drejebog: Eck-
  hard Siepmann

7.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om filmens eller videogrammets bibliografiske historie gives her.

  520 00 *a Baseret på udgaven: London : BBC, 1982
  520 00 *a Baseret på Bertolt Brechts oprindelige udgave. 1932
  520 00 *a Omredigeret og nyindtalt udgave af: Middelalderen. Gen-
  tofte : Athena, 1981
  520 00 *a Kortere version af film fra 1969
  520 00 *a Nyindspilning af filmen fra 1933 med samme titel
  512 00 *a Originalfilmen: USA : Warner Bros., 1966

7.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Året for den originale produktion gives, hvis det afviger fra udgivelsesåret, distributionsåret el.lign.

  520 00 *a Dokumentaroptagelse fra 1938
  520 00 *a Produceret i 1961
  512 00 *a Distribueret i Danmark af Statens Filmcentral
  512 00 *a Liveoptagelse af koncert, KB-Hallen, København 1.4.1975
  526 00 *a Vist som forfilm til: Suzanne og Leonard

Det oprindelige distributionsland gives, hvis det ikke er nævnt eller antydet i den øvrige beskrivelse.

  520 00 *a Oprindelig udsendt i Jugolavien

7.7B10 Fysisk beskrivelse.

Følgende oplysninger om den fysiske beskrivelse gives, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med det ønskede detaljeringsniveau.

Videooptagelsessystem. Navnet på videooptagelsessystemet gives, hvis det ikke er anført som tilføjelse til den specifikke materialebetegnelse.

  512 00 *a Betamax

For videobånd gives antal linier og felter efterfulgt af modulationsfrekvens (high band, low band).

  512 00 *a 525 linier, high band

Filmens eller båndets længde. En films længde (fra første til sidste billede) eller et videobånds længde (fra første til sidste programsignal) gives i meter.

  512 00 *a Film: 428 m

Specielle projektionsforhold. Specielle projektionsforhold, som ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse (se 7.5C2 ), gives her.

  512 00 *a Tredimensional film

Lydkarakteristika. Særlige karakteristika for lyddelen af en film eller et videogram gives (f.eks. hvis lyden ikke er en integreret del af filmen, men særskilt på synkroniseret optagelse).

  512 00 *a Med separat samtidigt magnetisk lydspor med fransk tale

Optagelseskarakteristika. Hvis der er anvendt speciel optik, filtre mv. ved film eller videooptagelser, gives oplysning herom. Desuden kan det f.eks. oplyses, om filmen eller videogrammet er baseret på stillbilleder.

  512 00 *a Optaget med gulfilter
  526 00 *a Baseret på diasserie

Farve. Processen eller farveindspilningssystemet for en film eller et videogram eller enhver anden oplysning om farven gives her.

  512 00 *a Sepiakopi
  512 00 *a Eastmancolor
  512 00 *a Farveindspilningssystem: NTSC 3,5 MHz

Kopitype. Oplysning om en films kopitype gives (dvs. negativ, positiv, omvendekopi, omvende-internegativ, internegativ, interpositiv, farveseparation, duplikat, duplikat positiv og duplikat negativ). For mastermateriale i A- og B-klipning oplyses, hvis det er A, B, C osv. ruller.

  512 00 *a Duplikat negativ

Filmbase. Oplysning om filmbasen gives (dvs. nitrat, acetat og polyester).

  512 00 *a Nitratfilm

Kopigeneration. For videobånd gives oplysning om kopigenerationen, og om det er en masterkopi eller en forevisningskopi.

  512 00 *a 2. generationskopi

Andre oplysninger om den fysiske udformning. Alle andre fysiske detaljer, som har betydning for anvendelsen eller opbevaringen af film- eller videooptagelsen, gives.

  512 00 *a Indspillet på begge sider
  512 00 *a Original spilletid: 2 t., 38 min.

7.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om placeringen af bilag og andet supplerende materiale kan gives her. Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1 ).

  526 00 *a Hertil hører folder med litteraturhenvisninger

7.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

7.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13.

7.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysninger om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a Beregnet til voksenundervisning
  517 00 *a Godkendt til forevisning for alle fra 12 år og opefter

7.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af en film eller et videogram samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

  529 00 *i Beskrevet i *b Marguerite Engberg: Registrant over danske
  film 1915-1930. Bd. 5, s. ...

7.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper, gives oplysning herom (se også 7.5B1 ).

  523 00 *a Findes også som 16 mm film
  Lokal note: Haves også i VHS og Betamax

7.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives et kort resumé af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a Om sukkerproduktion
  ( Filmens titel: Hvidt guld)
  504 00 *a Om småbønder og storkapital i Brasilien
  504 00 *a Synopsis: ...

7.7B18 Indhold.

En fortegnelse over de enkelte værker, der er indeholdt i eller er del af en film eller et videogram, gives. Den enkelte titel kan suppleres med ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, og med de enkelte deles spilletid, hvis den kendes.

  530 00 *a Indhold: Joseph Goebbels om den totale krig. Den tyske uge-
  revy nr. 754/9 1945 marts 1945
  530 00 *a Indeholder klip fra følgende spillefilm fra 1940-45: Jens
  Langkniv. Alle gaar rundt og forelsker sig. Afsporet. Naar man
  kun er ung. Otte Akkorder. Teatertosset
  530 00 *a Filmen indeholder følgende sange: A hard day's night ; I
  should have known better ; I wanna be your man ; All my
  loving ; If I tell ; Can't buy me love ; And I love her ; I'm happy
  just to dance with you ; This boy ; Tell me why ; She loves you

Der gives oplysninger om supplerende indhold eller dele af indholdet, hvis det skønnes at være af betydning.

  534 00 *a Af indholdet: Tegneren og hans offer / specielt interview med
  Ove Sprogøe
  512 00 *a Teksthæfte: Udskrift af lydsiden
  (Teksthæftet nævnt i bilagsangivelsen)

Uredigeret materiale og reportagefilm. Der gives en beskrivelse af handlingen i og længden af hver optagelse på uredigeret materiale, reportagefilm eller stock shots.

  530 00 *a Indhold: Zaid: Tracking shot Zaid-city, moderne boligkarreer
  (1 min., 34 s), zoom ind på gruppe af ventende kvinder ved bus-
  stoppested (11 s), unge mænd løber til ventende bus, står på,
  bussen kører (39 s), zoom ud til to kørende busser i Zaid-city (26
  s)

7.7B19 Numre i materialet.

Numre i materialet og andre numre med tilknytning til materialet kan gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Vedrørende ISBN og ISSN se også 7.8B1.

  538 00 *i Bestillingsnr. *a 427052
  538 00 *i Censurnummer *a 22852

7.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning.

  565 00 *a Ucensureret kopi med sekvenser, der blev fraklippet kort tid
  efter premieren
  565 00 *a På spole 2 mangler flere scener

7.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter en enkelt del med selvstændig titel i et materiale med flere dele uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige værker med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

  534 00 *a Med: Hvor har du været?

7.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

7.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  520 00 *a Premiere 1981
  520 00 *a Dansk premiere: 27. marts 1980
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top