.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 123. Uniforme titler og »standardtitler« Kapitel 5 - HenvisningerNæste afsnit

124. Serietitler

124A Se-henvisninger til vedtagen serieform.

124A1 Forskellige titler for samme serie..

124A2 Forskellige dele af samme titel..

124B Se også-henvisninger - serietitelskift.

Forbemærkning. De enkelte selvstændigt katalogiserede dele af en serie samles under en fælles vedtagen serietitel - jf. reglerne i § 30 suppleret af § 101-103 .

I de enkelte dele af serien kan optræde serietitelvarianter, ligesom en serie kan skifte titel. Henvisninger er derfor også nødvendige i forbindelse med serietitler. Henvisninger, som skønnes hensigtsmæssige, kan altid udformes, hvad enten typen er nævnt i reglerne eller ej.

124A Se-henvisninger til vedtagen serieform

124A1 Forskellige titler for samme serie.

Der henvises fra forskellige variantformer af en serietitel, når de afviger væsentligt fra den form, der anvendes som vedtagen form.

Typiske tilfælde er:

Titler, der indeholder et tal, et talord, et symboltegn eller en forkortelse, der udtales uforkortet:

  Vedtagen form: De 5
  Henvisning: De fem
  Vedtagen form: Den anden verdenskrig
  Henvisning: Den 2. verdenskrig
  Vedtagen form: Leg & lær
  Henvisning: Leg og lær

Anvendte varianter af titlen i de enkelte dele af serien:

  Vedtagen form: Skolernes småbørnspædagoger. Særnummer
  Henvisning: SSP
  Vedtagen form: Publikationer fra Boligministeriet, Boligstyrelsen og Byggestyrelsen
  Henvisning: Publikationer fra Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen

Denne type henvisninger kan, såfremt retrospektive rettelser skønnes omfattende og der er tale om en enkeltstående variant, udformes som postspecifikke henvisninger.

Forskellige sprogformer, translitterations- eller transskriptionssystemer:

Der kan henvises fra såvel permanent anvendte paralleltitler som enkeltstående anvendte paralleltitler.

  Vedtagen form: Studies in modern capitalism
  Henvisning: Études sur le capitalisme moderne
  Vedtagen form: Rapport (Transportrådet)
  Henvisning: Report (Danish Transport Council)

Hvis en sproglig variantform i beskrivelsen skønnes enkeltstående, kan henvisningen udformes som en postspecifik henvisning frem for en fast henvisning.

124A2 Forskellige dele af samme titel.

Hvis serien overordnet er opdelt i flere dele, og de enkelte seriers vedtagne titel derfor består af en fælles titel og en sektions- eller supplementstitel, kan der henvises fra sektions- eller supplementstitlen, hvis den er prægnant.

  Vedtagen form: Serie (Handelshøjskolen i København). J, Erhvervssproglige skrifter
  Henvisning: Erhvervssproglige skrifter

124B Se også-henvisninger - serietitelskift

Når en serietitel ændres permanent, udformes en ny vedtagen form af serietitlen. En serietitel betragtes som ændret, hvis den opfylder de betingelser for titelskift, der gælder for periodica, se § 25B .

Den tidligere vedtagne form af serietitlen bevares i katalogiseringen af de materialer, der er udgivet i den periode, den pågældende serietitel gjaldt. Den nye vedtagne serietitel anvendes fremover, indtil serien eventuelt igen ændrer titel.

Der udformes henvisninger mellem den tidligere vedtagne form af serietitlen og den gældende vedtagne form af serietitlen. Denne type henvisninger medtages kun enkelte gange i katalogen, dvs. som postspecifikke henvisninger.

Henvisningerne består af den tidligere vedtagne form af serietitlen, en forklarende tekst samt den nye vedtagne form af serietitlen, og modsat: den nye form af serietitlen, en forklarende tekst samt den tidligere vedtagne form af serien. Henvisningsmålet kan angives i felt- og delfeltkodeform. Koden kan afhængigt af system anvendes til maskingenerering af henvisningsmålet i klar tekst.

Den forklarende tekst kan udformes som følger:

Som forklarende tekst kan henholdsvis anvendes teksterne se også under seriens senere titel og se også under seriens tidligere titel .

Hvis serien er nummereret, kan andre tekster, hvori nummereringen indgår, dog udarbejdes.

Hvis en forklarende tekst ønskes yderligere uddybet, kan dette ske i en note i de aktuelle bibliografiske poster.

I eksemplerne er henvisningerne af forståelighedshensyn skrevet fuldt ud:

  Tidligere titel: Religionskundskab for HF og gymnasiet
  Senere titel: Religionskundskab

I den bibliografiske post, hvor Religionskundskab første gang optræder som den vedtagne form af seriens titel:

  Henvisning fra den tidligere form: Religionskundskab for HF og gymnasiet, se også under seriens senere titel: Religionskundskab
  Henvisning fra den senere form: Religionskundskab, se også under seriens tidligere titel: Religionskundskab for HF og gymnasiet
  Tidligere titel: Småtryk (Budgetdepartementet)
  Senere titel: Småtryk (Finansministeriet, Budgetdepartementet)

I den bibliografiske post, hvor Småtryk (Finansministeriet, Budgetdepartementet) første gang optræder som den vedtagne form af seriens titel:

  Henvisning fra den tidligere form: Småtryk (Budgetdepartementet), nr. 14 og følgende: Småtryk (Finansministeriet, Budgetdepartementet)
  Henvisning fra den senere form: Småtryk (Finansministeriet, Budgetdepartementet), nr. 13B og tidligere: Småtryk (Budgetdepartementet)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top