.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.14 Dele af hellige skrifter og tilføjelser 100.14B. TALMUD Næste afsnit

100.14A. BIBELEN

100.14A1 Almen regel..

100.14A2 Testamenterne.

100.14A3 Bøgerne..

100.14A4 Grupper af bøger..

100.14A5 Det gamle testamentes apokryfiske bøger..

100.14A6 Henvisninger..

100.14A7 Enkelte udvalg..

100.14A8 Flere udvalg med specifikke uniforme titler..

100.14A9 Andre udvalg..

100.14A10 Sprog..

100.14A11 Version..

100.14A12 Alternativer til version..

100.14A13 År..

100.14A13 År..

100.14A14 Apokryfiske og pseudepigrafiske bøger..

100.14A1 Almen regel.

En uniform titel på en tekst fra den katolske eller protestantiske kanon udformes altid med Bibelen som første led af titlen.

100.14A2 Testamenterne

anføres som underordnede elementer til Bibelen . Det gamle testamente anføres som GT og Det nye testamente som NT .

  Uniform titel: Bibelen. GT ...

100.14A3 Bøgerne.

De enkelte bøger anføres som underordnet element under det pågældende testamente. Der anvendes en kort form af navnet fra den seneste autoriserede danske bibeloversættelse.

  Uniform titel: Bibelen. GT. Daniel ...
  Uniform titel: Bibelen. GT. Højsangen ...
  Uniform titel: Bibelen. NT. Markus ...

Hvis en bog indgår i en nummereret sekvens af bøger med samme navn, anføres nummeret med arabertal efter navnet.

  Uniform titel: Bibelen. GT. Mosebog, 1 ...
  Uniform titel: Bibelen. NT. Korintherbrev, 1 ...

Hvis materialet er en del af en bog (bortset fra enkelte udvalg, som er kendt under et bestemt navn, se § 100.14A7), anføres kapitelnummer og/eller versnummer med arabertal. Hvis materialet dækker flere kapitler eller vers, anføres første og sidste nummer.

100.14A4 Grupper af bøger.

Den uniforme titel på et materiale, der består af en af følgende grupper af bøger, der er nævnt nedenfor, udformes med det her anførte navn som et underordnet element under det pågældende testamente. For andre grupper af bøger følges anvisningerne i § 100.14A8-100.14A9.

  Uniforme titler:
  Bibelen. GT. Mosebøgerne ...
  (1.-5. Mosebog)
  Bibelen. GT. Samuelsbøgerne ...
  (1.-2. Samuelsbog)
  Bibelen. GT. Kongebøgerne ...
  (1.-2. Kongebog)
  Bibelen. GT. Krønikebøgerne ...
  (1.-2. Krønikebog)
  Bibelen. GT. Historiske bøger ...
  (Mosebøgerne, Josuabogen, Dommerbogen, Ruts bog, Samuelsbøgerne, Kongebøgerne, Krønikebøgerne, Ezras og Nehemias' bøger, Esters bog)
  Bibelen. GT. Poetiske bøger ...
  (Jobs bog, Salmernes bog, Ordsprogenes bog, Prædikerens bog, Klagesangene, Højsangen)
  Bibelen. GT. Profetiske bøger ...
  (Esajas' bog, Jeremias' bog, Klagesangene. Ezekiels bog, Daniels bog, De tolv små profeters bøger)
  Bibelen. GT. De tolv små profeters bøger ...
  (Hoseas', Joels, Amos', Obadias', Jonas', Mikas, Nahums, Habakkuks, Sefanias', Haggajs, Zakarias', Malakias' bøger)
  Bibelen. GT. Skrifterne ...
  (Ruts bog, Krønikebøgerne, Ezras og Nehemias' bøger, Esters bog, Jobs bog, Salmernes bog, Ordsprogenes bog, Prædikerens bog, Højsangen, Klagesangene, Daniels bog)
  Bibelen. NT. Evangelierne ...
  (Matthæus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangelierne)
  Bibelen. NT. Korintherbrevene ...
  (Paulus' 1.-2. brev til korintherne)
  Bibelen. NT. Thessalonikerbrevene ...
  (Paulus' 1.-2. brev til thessalonikerne)
  Bibelen. NT. Pastoralbrevene ...
  (Paulus' 1.-2. brev til Timotheus og brev til Titus)
  Bibelen. NT. Peters breve ...
  (Peters 1.-2. brev)
  Bibelen. NT. Johannes' breve ...
  (Johannes' 1.-3. brev)
  Bibelen. NT. Paulinske breve ...
  (Romerbrevet, Korintherbrevene, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, Timotheusbrevene, Thessalonikerbrevene)
  Bibelen. NT. Katolske breve ...
  (Jakobs, Peters, Johannes' og Judas' breve)
  Bibelen. NT. Brevene ...
  (Alle eller nogle af brevene)

100.14A5 Det gamle testamentes apokryfiske bøger.

Den uniforme titel på de samlinger, som i nogle udgaver af den autoriserede danske bibeloversættelse er udgivet som Det gamle testamentes apokryfiske bøger (Tobits bog, Judits bog, Tilføjelser til Esters bog, Visdommens bog, Siraks bog, Baruks bog, Jeremias' brev, Tilføjelser til Daniels bog, Første og anden Makkabæerbog, Manasses bøn), udformes som følger: Bibelen. GT. Apokryferne. De enkelte bøgers titler kan anføres som et underordnet element under Apokryferne.

Bemærk, at en udgave af Bibelen, som mangler disse bøger, ikke skal behandles som ufuldstændig.

  Uniforme titler:
  Bibelen. GT. Apokryferne ...
  Bibelen. GT. Apokryferne. Tobit ...
  Bibelen. GT. Apokryferne. Tilføjelser til Ester ...
  Bibelen. GT. Apokryferne. Makkabæerbog, 2 ...

100.14A6 Henvisninger.

Der kan udformes henvisninger fra titlerne på enkelte bøger, varianttitler og navne på grupper af bøger. Henvisninger kan også udformes fra de titler, som er et direkte underordnet element under Bibelen, og ved varianttitler også fra titler, som er et underordnet element under et testamente.

Såfremt hjælpeposter anvendes, kan der, hvis det skønnes nødvendigt, udformes forklarende noter, der præciserer, hvad den uniforme titel dækker.

Henvisninger er i øvrigt generelt beskrevet i kapitel 5 .

  Uniform titel: Bibelen. GT. Esajas ...
  Henvisninger:
  Esajas (bog i Det gamle testamente)
  Jesaja (bog i Det gamle testamente)
  Bibelen. Esajas
  Bibelen. Jesaja
  Uniform titel: Bibelen. GT. Mosebøgerne ...
  Henvisninger:
  Mosebøgerne
  Pentateuken
  Toraen (Pentateuken)
  Moseloven
  Bibelen. Mosebøgerne
  Bibelen. Pentateuken
  Bibelen. Toraen
  Bibelen. Moseloven
  Bibelen. GT. Pentateuken
  Bibelen. GT. Toraen
  Bibelen. GT. Moseloven
  Uniform titel: Bibelen. GT. Kongebøgerne ...
  Note i hjælpepost: Under denne titel findes de bøger, som sædvanligvis kaldes 1. og 2. Kongebog, men som i den katolske kirkes kanon (Vulgata) kaldes 3. og 4. Kongebog, og de versioner, som bygger på disse bøger. Angående de bøger, som kaldes 1. og 2. Kongebog i Vulgata, se Bibelen. GT. Samuel

Lignende forklarende noter gives ved titlerne: Bibelen. GT. Kongebog, 1 og , Bibelen. GT. Kongebog, 2.

100.14A7 Enkelte udvalg.

Hvis et enkelt udvalg sædvanligvis identificeres ved sin egen titel (i stedet for ved betegnelsen som del af Bibelen), anvendes denne titel som uniform titel. Der henvises fra den titel, som udvalget ville have haft, hvis § 100.14A3 skulle anvendes.

  Uniform titel: Fadervor
  Henvisninger:
  Bibelen. NT. Matthæus, kapitel 6, vers 9-13
  Bibelen. NT. Lukas, kapitel 11, vers 2-4
  Uniform titel: De ti bud
  Henvisninger:
  Bibelen. GT. Mosebog, 2, kapitel 20, vers 2-17
  Bibelen. GT. Mosebog, 5, kapitel 5, vers 6-21
  Uniform titel: Bjergprædikenen
  Henvisning: Bibelen. NT. Matthæus, kapitel 5-7
  Uniform titel: Juleevangeliet
  Henvisning: Bibelen. NT. Lukas, kapitel 2, vers 1-14

Den uniforme titel på alle andre enkeltudvalg udformes som anvist i § 100.14A3.

  Uniform titel: Bibelen. GT. Salmerne, salme 23 ...

100.14A8 Flere udvalg med specifikke uniforme titler.

Hvis materialet består af to eller flere udvalg (herunder hele bøger), som dækkes nøjagtigt af flere forskellige uniforme titler, kan der gives opslag på alle disse. Hvis den katalogiserende institution ikke ønsker et sådant antal opslag, kan materialet i stedet behandles efter § 100.14A9.

  Uniform titel: Bibelen. NT. Evangelierne ...
  og uniform titel: Bibelen. NT. Apostlenes gerninger ...
  Materialets hovedtitel: Il Vangelo e gli Atti degli apostoli ...

100.14A9 Andre udvalg.

Den uniforme titel på andre udvalg (herunder forskellige uddrag) udformes så specifikt som muligt eller ønsket og altid med Bibelen som første element i titlen. Udvalg tilføjes efter angivelsen af sprog (se § 100.14A10) og version (§ 100.14A11) og før år (§ 100.14A13). Hvis udvalgene er oversat for nylig, anføres ikke oversætterens navn i angivelsen af version (se § 100.14A11).

  Uniform titel: Bibelen. [Sprog]. [Version]. Udvalg. [År]
  Materialets hovedtitel: Memorable passages from the Bible (Authorized version) ...
  Uniform titel: Bibelen. NT. [Sprog]. [Version]. Udvalg. [År]
  Materialets hovedtitel: The records and letters of the Apostolic age ...
  (Indeholder Apostlenes gerninger, brevene og Johannes' åbenbaring)
  Uniform titel: Bibelen. NT. Evangelierne. [Sprog]. Udvalg. [År]
  Materialet: The message of Jesus Christ : the tradition of the early Christian communities / restored and translated into German by Martin Dibelius ; translated into English by Frederick C. Grant ...

100.14A10 Sprog.

Materialets sprog tilføjes efter betegnelsen for Bibelen eller delen af Bibelen.

  Uniforme titler:
  Bibelen. Engelsk ...
  Bibelen. GT. Engelsk ...
  Bibelen. GT. Mosebog, 1. Dansk ...

Hvis der er to sprog i materialet, udformes to opslag på samme uniforme titel efterfulgt af henholdsvis det første og det andet sprog.

  Uniform titel: Bibelen. Latin ...
  og uniform titel: Bibelen. Fransk
  Materialet: La sainte Bible : texte latin et traduction française ...

Hvis Det gamle testamente er på hebraisk og Det nye testamente på græsk, anvendes betegnelsen Hebraisk-græsk . Der laves se også-henvisning fra Bibelen. GT. Hebraisk og fra Bibelen. NT. Græsk.

Hvis materialet indeholder mere end to sprog, kan den enkelte katalogiserende instition enten vælge at udforme opslag på samtlige sprog eller kun at udforme ét opslag og som sprogangivelse anvende betegnelsen Polyglot.

  Uniform titel: Bibelen. NT. Johannes' breve. Polyglot

100.14A11 Version.

Efter sproget anføres i kort form en betegnelse for versionen. I forbindelse med Bibelen anvendes ordet version i snæver forstand om oversættelser.

Hvis materialet indeholder mere end to sprog, tilføjes ikke betegnelsen for versionen.

  Uniform titel: Bibelen. Latin. Vulgata ...
  Uniform titel: Bibelen. NT. Korintherbrevene. Engelsk. Authorized ...

Hvis en version er kendt under oversætterens navn, anvendes oversætterens efternavn som betegnelse. Hvis der er to oversættere, anføres begge navne med bindestreg imellem. Hvis der er mere end to, anføres den først nævnte oversætters efternavn efterfulgt af et al.

  Uniform titel: Bibelen. NT. Dansk. Seidelin ...
  Uniform titel: Bibelen. GT. Angelsaksisk. Ælfric ...
  Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Smith-Goodspeed ...
  Douai anvendes om Rheims-Douai-Challoner-versionerne af hele Bibelen.
  Confraternity om Confraternity-Douai-Challoner-versionerne af hele Bibelen.
  Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Douai ...
  Materialet: The Holy Bible / translated from the Latin Vulgate ... being the edition published ... at Rheims, A.D. 1582, and at Douay, 1609 ; as revised and corrected in 1750, according to the Clementine edition of the Scriptures, by Richard Challoner ...
  Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Confraternity ...
  Materialets hovedtitel: The Holy Bible
  (Note: Confraternity text (Genesis to Ruth, Psalms, New Testament), Douay-Challoner text (remaining books of the Old Testament))

Hvis to versioner er udgivet sammen gives opslag på begge.

  Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Authorized ...
  og uniform titel: Bibelen. Engelsk. Revised
  Materialet: ... Johnson's Worker's Bible : self-pronouncing edition of the Holy Scriptures arranged especially for workers, ministers, students ... showing a new and simple combination of the Authorized and Revised versions of the Old and New Testaments ...

100.14A12 Alternativer til version.

Hvis materialet er på originalsproget, hvis versionen er ukendt, hvis teksten er ændret, hvis versionen ikke kan identificeres ved hjælp af et navn eller en oversætter, eller hvis der er flere end to versioner i materialet, anvendes (i nedennævnte rækkefølge):

 • a) håndskriftets navn eller dets opbevaringsbetegnelse, hvis materialet er et håndskrift eller en reproduktion, transskription, udgave eller oversættelse af et håndskrift
  • Uniform titel: Bibelen. Græsk. Codex Sinaiticus ...
   Materialets hovedtitel: Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus ...
 • b) navnet på den person, som har ændret teksten, hvis den ændrede tekst ikke har sit eget navn. (Evangelieharmonier med forskellige bibeltekster behandles ikke som ændret tekst).
  • Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Joseph Smith ...
   Materialet: The Holy Scriptures : containing the Old and New Testaments : an inspired version of the authorized Version / by Joseph Smith, Junior. - A new corr. ed., the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints ...
 • c) et særligt navn eller udtryk, som er anvendt i den primære kilde til identifikation af teksten
  • Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Anchor Bible ...
   Materialets hovedtitel: The Anchor Bible ...
   Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Numerical Bible ...
   Materialet: The Numerical Bible : being a revised translation of the Holy Scriptures with expository notes : arranged, divided, and briefly characterized according to the principles of their numerical structure ...

  Hvis ingen af ovennævnte faktorer er til stede, udelades dette element.

  100.14A13 År.

  Udgivelsesåret tilføjes sidst i den uniforme titel.

   Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Revised Standard. 1959 ...
   Uniform titel: Bibelen. Fransk. Le Maistre. 1848 ...
   Uniform titel: Bibelen. Engelsk. Revised Standard. 1961? ...
   Materialet: The Holy Bible : containing the Old and New Testaments. - Revised Standard Version ... - New York : Nelson, [1961?] ...

  Hvis et materiale er udgivet over mere end et år, tilføjes det tidligste år.

   Uniform titel: Bibelen. Spansk. Torres Amat. 1871 ...
   Materialet: La Sagrada Biblia / traducida ... por Félix Torres Amat ... 1871-1873

  Hvis materialet er en faksimileudgave, kan der både udformes opslag, hvori udgivelsesåret for den originale udgave indgår, og opslag, hvori udgivelsesåret for faksimileudgaven indgår.

   Uniform titel: Bibelen. Tysk. Luther. 1534
   og uniform titel: Bibelen. Tysk. Luther. 1934
   Materialet: Biblia : das ist die gantze Heilige Schrifft / deudsch. Mart. Luth. - Leipzig : A. Foerster, 1934-1935 ...
   (Faksimile af udgave fra 1534)

  100.14A14 Apokryfiske og pseudepigrafiske bøger.

  Ved en apokryfisk og en pseudepigrafisk bog, der ikke er med i den romersk-katolske kanon og heller ikke blandt de protestantiske apokryfiske bøger, udformes ingen uniform titel, men bogens egen titel anvendes. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der udformes henvisninger til en sådan titel fra Bibelen. Apokryfiske bøger , fra Bibelen. GT. Apokryfiske bøger og fra Bibelen. NT. Apokryfiske bøger.

  Hvis hjælpeposter anvendes, kan der udformes forklarende noter i de poster, der omhandler apokryferne.

   Titler på materialer, hvortil der ikke udformes uniforme titler:
   Makkabæerbog, 3 ...
   Ezra, 4 ...
   Moses' himmelfart ...
   Ægypterevangeliet ...
   Epistola apostolarum ...
   Uniform titel: Bibelen. GT. Apokryferne
   Note i hjælpepost: De apokryfiske og pseudepigrafiske bøger, der ikke er med i den romersk-katolske kanon og heller ikke blandt de protestantiske apokryfiske bøger, søges under det aktuelle materiales titel. F.eks.: Moses' himmelfart, og: The forgotten books of Eden
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top