.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit F.1 Tegnsætning imellem beskrivelsens afsnit F.3 »I«-analyser, afhængige værker og flerbindsværker Næste afsnit

F.2 Tegnsætning imellem elementerne i de enkelte afsnit samt maskingenerering af standardtekster

F.2A Afsnit 1: Titel og ophavsangivelse.
F.2B Afsnit 2: Udgave.

F.2C Afsnit 3: Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper.

F.2D Afsnit 4: Publicering, distribution el.lign..
F.2E Afsnit 5: Fysisk beskrivelse.
F.2F Afsnit 6: Serie.
F.2G Afsnit 7: Note.
F.2H Afsnit 8: Standardnummer og anskaffelsesvilkår.

Tegnsætning. Hvert element i et afsnit indledes med eller omgives af standardskilletegn. Standardskilletegnene og reglerne for brugen af disse er anført nedenfor.

Det først anførte element i et afsnit indledes dog altid med tegnsætningen for et nyt afsnit (punktum, blank, streg, blank), uanset hvilket element der er først.

Der sættes blanktegn både før og efter et standardskilletegn. Punktum, komma og parentes gengives dog efter de almindelige retskrivningsregler.

Standardskilletegn anføres altid, uanset at der herved kan optræde flere forskellige skilletegn efter hinanden.

245 00 *a Who minds? *c the newsletter of the National Childminding
Association
udskrives som

Who minds? : the newsletter of the National Childminding Association

Standardtekster. Visse standardtekster kan ikke inddateres i formatet, men skal dannes ud fra formatets koder (f.eks. ISBN).

Andre standardtekster kan enten inddateres i deres ordlyd eller dannes ud fra koderne i formatet (se f.eks. afsnittet noter nedenfor).

F.2A Afsnit 1: Titel og ophavsangivelse

Generelt

Den generelle materialebetegnelse sættes i skarp parentes ( [ ] )

En specifik materialebetegnelse, der følger umiddelbart efter en generel materialebetegnelse, sættes i rund parentes ( ( ) )

Foran den anden og følgende generelle materialebetegnelse sættes plus ( + )

Foran hver paralleltitel sættes lighedstegn ( = )

Foran hver undertitel og anden titelinformation sættes kolon ( : )

Foran den første ophavsangivelse efter hver titel sættes skråstreg ( / )

Foran hver følgende ophavsangivelse sættes semikolon ( ; )

Foran parallelle oplysninger sættes lighedstegn ( = )

245 00 *a Amor og Psyche *m GMB *c en kvindelig psyke og dens
udvikling *c en kommentar til Apuleius' eventyr
udskrives som
Amor og Psyche [GMB] : en kvindelig psyke og dens udvikling : en kommentar til Apuleius' eventyr
(Det bemærkes, at generel og specifik materialebetegnelse ikke nødvendigvis er inddateret i felt 245, delfelt m. Betegnelserne kan forventes udskrevet ud fra en inddateret søgekode, jf. 2. del, 1.1C1. Hvis både den generelle og den specifikke materialebetegnelse er inddateret i felt 245, delfelt m, er den specifikke materialebetegnelse inddateret i rund parentes, og den runde parentes skal derfor heller ikke maskingenereres.)

245 00 *a Turen går til Israel *m GMB *e manuskript: Herbert Pundik *f
kort og vignetter: Ib Withen *f redaktion: Erik Langkjær
udskrives som
Turen går til Israel [GMB] / manuskript: Herbert Pundik ; kort og vignetter: Ib Withen ; redaktion: Erik Langkjær

245 00 *a Abbreviations of typical words in bibliographic references *m
GMB *e International Organization for Standardization *p
Abréviations des mots typiques dans les références biblio-
graphiques *t Organisation internationale de normalisation
udskrives som
Abbreviations of typical words in bibliographic references [GMB] / International Organization for Standardization = Abréviations des mots typiques dans les références bibliographiques / Organisation internationale de normalisation

Materialer med flere værker uden fælles titel

Værker af samme ophav. Titlerne adskilles med semikolon, hvis de har samme ophav ( ; )

245 00 *a Landsbydoctoren *m GMB *a Eva *a Ak, hvor forandret *a
Baglænds *a Julianes Giftermaal *e St.St. Blicher
udskrives som
Landsbydoctoren [GMB] ; Eva ; Ak, hvor forandret ; Baglænds ; Julianes Giftermaal / St.St. Blicher

Værker af forskelligt eller anonymt ophav. Hvis de enkelte værker har forskelligt ophav, er anonyme samt i tvivlstilfælde, adskilles oplysningerne om de enkelte værker med punktum efterfulgt af to blanktegn (. )

245 00 *a Humanismens krise *m GMB *e af H.C. Branner *x Eneren
og massen *e af Martin A. Hansen
udskrives som
Humanismens krise [GMB] / af H.C. Branner. Eneren og massen / af Martin A. Hansen

Flere værker af samme ophav blandet med værker af andre eller anonyme ophav. Gruppen af værker af samme ophav samt de enkelte anonyme værker adskilles med punktum efterfulgt af to blanktegn (. )

Vedrørende udgavebetegnelser i tilknytning til sådanne titler se F.2B.

Periodica

Foran en supplements- eller sektiontitel (se 2. del, 12.1B4) sættes punktum (. )

Hvis en sådan sektionstitel eller supplementstitel indledes med en numerisk, alfabetisk eller alfanumerisk betegnelse, sættes der komma mellem denne betegnelse og den øvrige del af sektions- eller supplementstitlen (, )

245 00 *a Journal of polymer science *n Part A *o General papers
*m GMB
udskrives som
Journal of polymer science. Part A, General papers [GMB]

F.2B Afsnit 2: Udgave

Generelt

Foran efterfølgende betegnelser for uændrede genudgivelser sættes komma (, )

Foran den første ophavsangivelse hørende til en udgavebetegnelse sættes skråstreg ( / )

Foran hver følgende ophavsangivelse sættes semikolon ( ; )

Foran parallelle oplysninger sættes lighedstegn ( = )

250 00 *a 8. reviderede udgave *c af Hermann Vinterberg og Jens
Axelsen *x 6. oplag
udskrives som
8. reviderede udgave / af Hermann Vinterberg og Jens Axelsen, 6. oplag

Materialer med flere værker uden fælles titel

Hvis et sådant materiale er beskrevet som en helhed, og der til et eller flere af værkerne er knyttet en udgavebetegnelse (jf. 2. del, 1.2B6), sættes punktum foran hver udgavebetegnelse (. )

245 00 *a Lov om kommunernes styrelse *m GMB *e med kommen-
tarer af Preben Espersen og Erik Harder *w 5. reviderede
udgave *x Normalstyrelsesvedtægt og normal forretningsor-
den *e med kommentarer af Preben Espersen *w 4. reviderede
udgave
udskrives som
Lov om kommunernes styrelse [GMB] / med kommentarer af Preben Espersen og Erik Harder. 5. reviderede udgave. Normalstyrelsesvedtægt og normal forretningsorden / med kommentarer af Preben Espersen. 4. reviderede udgave

F.2C Afsnit 3: Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper

Kartografiske materialer. Matematiske oplysninger

Foran første angivelse af målestoksforhold indsættes standardteksten Målestok efterfulgt af et blanktegn (Målestok )

Foran alternativ efterfølgende angivelse af målestoksforhold sættes komma (, )

Foran projektion sættes semikolon ( ; )

Oplysninger om koordinater og forårspunkt sættes i parentes ( ( ) )

Foran forårspunkt sættes semikolon ( ; ), når både koordinater og forårspunkt anføres

256 00 *a 1:300000 *b 1 cm repræsenterer 3 km, 1 inch repræsenterer
ca. 4,7 miles
udskrives som
Målestok 1:300000, 1 cm repræsenterer 3 km, 1 inch repræsenterer ca. 4,7 miles

256 00 *a 1:250000 og 1:125000 *c UTM-projektion *d 124 V-122
V/58 N-57 N
udskrives som
Målestok 1:250000 og 1:125000 ; UTM-projektion (124 V-122 V/58 N-57 N)

Musikalier. Musikaliers fysiske repræsentation

Foran parallelle oplysninger sættes lighedstegn ( = )

Elektroniske materialer. Filbeskrivelse

Foran anden og efterfølgende betegnelser for filtype indsættes standardteksten og ( og )

Hver oplysning om filomfang sættes i parentes ( ( ) )

259 00 *a Data *b 1 fil : 4000 poster *a program *b 1 fil
udskrives som
Data (1 fil : 4000 poster) og program (1 fil)

F.2D Afsnit 4: Publicering, distribution el.lign.

En tilføjelse bestående af en fuldstændig adresse på et forlag, en distributør el.lign. sættes i parentes ( ( ) ), medmindre oplysningen er hentet uden for fremtrædende plads i materialet og derfor allerede er anført i skarp parentes.

Foran hjemstedet for andet og hvert følgende forlag, distributør el.lign. sættes semikolon ( ; )

Foran navnet på forlaget, distributøren el.lign. sættes kolon ( : )

En tilføjet funktionsangivelse for forlaget, distributøren el. lign. sættes i skarp parentes ( [ ] )

Foran udgivelsesåret, distributionsåret el.lign. sættes komma (, )

Oplysninger om produktionen (sted og navn) sættes i parentes ( ( ) )

Foran producentens navn sættes kolon ( : )

Foran parallelle oplysninger sættes lighedstegn ( = )

260 00 *a Copenhagen *d [Admiralgade 23, 1066 K] *b [Margrethe
Petersen Design] *c 1993
udskrives som
Copenhagen [Admiralgade 23, 1066 K] : [Margrethe Petersen Design], 1993

260 00 *a San Francisco *b Davidson Film *e produktionsselskab *a
Morristown, N.J. *b Dilver Burdett *e forlag
udskrives som
San Francisco : Davidson Film [produktionsselskab] ; Morristown, N.J. : Dilver Burdett [forlag]

260 00 *a [London?] *b [s.n.] *c 1871 *r London *t Lord's Press
udskrives som
[London?] : [s.n.], 1871 (London : Lord's Press)

F.2E Afsnit 5: Fysisk beskrivelse

Generelt

Imellem flere specifikke materialebetegnelser sættes komma (, ) undtagen når der er tale om musikalier - se nedenfor

Tilføjelser til omfang eller specifik materialebetegnelse (f.eks. uddybning med hensyn til omfang (herunder spilletid), tekniske oplysninger m.m.) sættes i parentes ( ( ) )

Foran andre oplysninger om den fysiske udformning (dvs. andet end omfang, tekniske oplysninger og størrelse) sættes kolon ( : )

Foran størrelsen sættes semikolon ( ; )

Foran angivelsen af bilag sættes plus ( + )

Fysisk beskrivelse af bilag sættes i parentes ( ( ) )

300 00 *a 271 s. *b ill. *c 21 cm *d 1 atlas *a 37 s., 19 bl. *b kort i farver
*c 37 cm
udskrives som
271 s. : ill. ; 21 cm + 1 atlas (37 s., 19 bl. : kort i farver ; 37 cm)

300 00 *n 1 atlas *a [118] s., 53 s. med tav. *b ill., kort i farver *c 44 ¥ 59
cm *d 1 transparent i farver
udskrives som
1 atlas ([118] s., 53 s. med tav.) : ill., kort i farver ; 44 ¥ 59 cm + 1 transparent i farver

300 00 *n 1 grafisk blad (følbar, plast)
udskrives som
1 grafisk blad (følbar, plast)

300 00 *n 3 videokassetter *e U-matic *l 2 t., 30 min.
udskrives som
3 videokassetter (U-matic) (2 t., 30 min.)

300 00 *n 1 filmstrimmel *e Viewmaster *a 7 dobbeltbilleder *b farve
udskrives som

1 filmstrimmel (Viewmaster) (7 dobbeltbilleder) : farve

Musikalier

Foran anden og følgende partitur eller stemme (se 2. del, 5.5B2) sættes plus ( + )

300 00 *n 1 partitur *a 32 s. *n 5 stemmer *c 26 cm *d 1 spolelydbånd
udskrives som
1 partitur (32 s.) + 5 stemmer ; 26 cm + 1 spolelydbånd

F.2F Afsnit 6: Serie

Hver seriebetegnelse (se 2. del, 1.6J) sættes i parentes ( ( ) )

Foran en underserietitel/-betegnelse sættes punktum (. )

Imellem en alfabetisk, numerisk eller alfanumerisk underseriebetegnelse og en underserietitel sættes komma (, )

Foran seriens eller underseriens paralleltitler sættes lighedstegn ( = )

Foran seriens eller underseriens undertitler mv. sættes kolon ( : )

Foran den første ophavsangivelse hørende til serien eller underserien sættes skråstreg ( / )

Foran hver følgende ophavsangivelse hørende til serien eller underserien sættes semikolon ( ; )

Foran seriens eller underseriens ISSN sættes komma og blanktegn, hvorefter standardteksten ISSN indsættes. (, ISSN )

Foran seriens eller underseriens nummer sættes semikolon ( ; )

Foran parallelle oplysninger sættes lighedstegn ( = )

440 00 *a Publikation *æ Socialforskningsinstituttet *z 0583-712X
udskrives som
(Publikation / Socialforskningsinstituttet, ISSN 0583-712X)

440 00 *a Studier *e udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland *z
0109-9981 *v nr. 7
udskrives som
(Studier / udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, ISSN 0109-9981 ; nr. 7)

440 00 *a Papers and documents of the I.C.I. *n Series C *o Bibliogra-
phies *v no. 8 *p Travaux et documents de l'I.C.I. *q Série C *r
Bibliographies *v no. 8
udskrives som
(Papers and documents of the I.C.I. Series C, Bibliographies ; no. 8 = Travaux et documents de l'I.C.I. Série C, Bibliographies ; no. 8)

F.2G Afsnit 7: Note

Noter og tegnsætningen heri kan behandles på flere måder:

En note kan inddateres i et felt, hvor feltkoden specificerer notens art. Noten inddateres på følgende måde:

Noten inddateres i sin fulde ordlyd (inkl. tegnsætning) i et såkaldt sumdelfelt

eller

notens oplysninger opsplittes i flere delfelter, hvorefter de enkelte delfeltkoder kan anvendes til maskingenerering af relevante tegn og standardiserede tekster.

Såfremt visse enkelte felter vælges anvendt ved inddateringen, kan kun selve indholdet af noten inddateres, idet en standardtekst forudsættes maskingenereret i forbindelse med fremvisningsformaterne.

Noter kan også dannes ud fra andre inddaterede oplysninger i den bibliografiske post, f.eks. søgekoder eller feltkoder/delfeltkoder (se f.eks. felt 538).

Endelig kan noter uanset deres art inddateres i deres fulde ordlyd i et såkaldt sumfelt (felt 559).

Ovenstående metoder kan kombineres afhængigt af lokale behov.

Da behandlingen af noter i forbindelse med dannelsen af fremvisningsformater afhænger af, hvordan data er valgt formateret, er det ikke muligt at give en præcis beskrivelse af tegnsætningen i dette afsnit. Ved planlægning af fremvisningsformater kortlægges derfor først, hvordan data vil kunne optræde i den lokale katalog. På baggrund heraf udarbejdes retningslinier for aktuel maskingenerering af skilletegn og tekster. I 2. del, 1.7A gives nærmere retningslinier for noternes udformning, herunder eksempler på, hvordan tegnsætningen bør fremtræde i noterne.

F.2H Afsnit 8: Standardnummer og anskaffelsesvilkår

Foran ethvert standardnummer indsættes den vedtagne forkortelse for standardnummeret efterfulgt af et blanktegn - f.eks. »ISBN «

Foran nøgletitlen sættes lighedstegn ( = )

En tilføjelse til en nøgletitel sættes i parentes ( ( ) )

Foran anskaffelsesvilkår sættes kolon ( : )

Tilføjelser til standardnummer eller anskaffelsesvilkår sættes i parentes ( ( ) )

Tilføjelser til standardnumre kan, afhængigt af lokal inddateringspraksis, forudsættes maskingenereret. F.eks. kan tilføjelsen korrigeret være udeladt ved inddateringen og forudsat maskingenereret ud fra forekomsten af et korrekt og et fejlagtigt standardnummer.

021 00 *a 87-00-53226-6 *b hft. *d kr. 148,00.
udskrives som
ISBN 87-00-53226-6 (hft.) : kr. 148,00.

021 00 *a 87-85207-17-3 *b korrigeret *x 87-85207-06-3 *b fejlagtigt
tildelt
kan udskrives som
ISBN 87-85207-17-3 (korrigeret) (ISBN 87-85207-06-3) (fejlagtigt tildelt)

    eller

021 00 *a 87-85207-17-3 *x 87-85207-06-3
kan udskrives som
ISBN 87-85207-17-3 (korrigeret)

022 00 *a 0105-0958 *c hft. *d kr. 70,00 årligt *d kr. 7,25 pr. nr.
222 00 *a Alt om hunden
udskrives som
ISSN 0105-0958 = Alt om hunden (hft.) : kr. 70,00 årligt : kr. 7,25 pr. nr.

022 00 *a 0479-7459
222 00 *a Volunteer *b Washington
udskrives som
ISSN 0479-7459 = Volunteer (Washington)

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top