.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.33 »Standardtitler« på specielle typer af værker 101-103: PERIODICATITLER Næste afsnit

100.34 »Standardtitler« i analyser

100.34A Folkebibliotekerne anvender som hovedregel »standardtitler« uden skarp parentes som værkidentifikation for klassiske musikværker i titelanalyser. (Ved fremvisning kan disse sammenskrives maskinelt med de tilhørende analytiske komponistnavne til en indholdsnote). Materialets værktitel anføres ikke.

100.34B Såfremt materialets værktitel afviger ekstremt fra den valgte »standardtitel« og skønnes at være et væsentligt søgeargument, anføres »standardtitlen« som ovenfor beskrevet, medens materialets værktitel anføres som paralleltitel.

  795 00 *å 1 *a Symfoni nr. 88, G-dur (4. sats) *p Dancing farmers

Når der udarbejdes opslag på varianttitler, formateres:

  795 00 *å 1 *a Vier letzte Lieder
  795 00 *å 2 *y 0 *a 4 letzte Lieder

100.34C Valg og udformning af »standardtitel« i analyser

100.34C1 Til hvert enkelt musikalsk værk udformes en »standardtitel« efter reglerne i § 100.28-100.31 og § 100.33 (enkeltværks»standardtitel«), eller § 100.32 (kollektiv »standardtitel«).

Enkeltværks»standardtitel« anvendes ved:

 • 1) Et musikværk, som udgør en helhed beregnet på at opføres i sin helhed, hvad enten værket har selvstændigt opus- eller værkfortegnelsesnummer eller er et enkelt af en gruppe musikværker med fælles opus- eller værkfortegnelsesnummer (samt uddrag heraf).
  • 795 00 *å 1 *a Symfoni nr. 8, c-mol
   795 00 *å 1 *a Sonate for klaver nr. 13, Es-dur, opus 27:1
   795 00 *å 1 *a Trio for violin, viola og violoncel, G-dur, opus 3:1
   795 00 *å 1 *a Kantate nr. 147
   795 00 *å 1 *a Tryllefløjten (Ouverture)
 • 2) En gruppe musikværker med en fælles titel (men ikke nødvendigvis beregnet på opførelse i sin helhed)
  • 795 00 *å 1 *a Spanisches Liederbuch
   795 00 *å 1 *a Dichterliebe, opus 48 (Ich grolle nicht)
   795 00 *å 2 *y 0 *a Ich grolle nicht
   eller:
   795 00 *å 1 *a Dichterliebe, opus 48 *7 ( *v Ich grolle nicht *7 )

  Med hensyn til kollektive titler, se § 100.34C3.

  100.34C2 Såfremt et værk også er kendt under en anden titel end den, der anvendes som »standardtitel« i analysen, tilføjes denne anden titel som markant undertitel, hvad enten titlen findes i titelrubrikken (dvs. det sæt af informationer vedrørende titel og ophav, der er trykt foran hvert enkelt værks begyndelse) eller ej. Evt. supplerende titelinformation tilføjes som almindelig undertitel eller paralleltitel afhængig af arten.

   795 00 *å 1 *a Symfoni nr. 3, Es-dur, opus 55 *u Eroica
   795 00 *å 1 *a Kantate nr. 147 *u Herz und Mund und Tat und Leben

  100.34C3 Kollektive titler i analyser

  Forbemærkning. Som hovedregel tilstræbes det i videst mulige omfang at undgå brugen af kollektive titler i analyser. Dette gælder primært for værker, hvis »standardtitel« omfatter en nummerering af arten, eller hvor opusnummer el.lign. medtages. For værker, hvis »standardtitel« ikke indeholder nummerering, vil det være hensigtsmæssigt at samle dem under en kollektiv titel, når dette kan ske uden tilføjelse af redundans i posten (ekstra opslag på de enkelte værker under den kollektive titel).

  100.34C3a Kollektiv konventionel titel som samlende begreb for en gruppe selvstændige værker af samme art, som er nummererede, anvendes ikke .

   795 00 *å 1 *a Kantate nr. 1 *u Wie schön leuchtet der Morgenstern
   *a Kantate nr. 4 *u Christ lag in Todesbanden
   ikke:
   795 00 *å 1 *a Kantater (Nr. 1 : Wie schön leuchtet der Morgenstern ;
   Nr. 4 : Christ lag in Todesbanden)
   795 00 *å 2 *y 0 *a Wie schön leuchtet der Morgenstern *a Christ lag
   in Todesbanden
   795 00 *å 1 *a Rapsodi for klaver, h-mol, opus 79:1 *a Rapsodi for
   klaver, g-mol, opus 79:2
   ikke:
   795 00 *å 1 *a Rapsodier for klaver, opus 79 (Nr. 1 : h-mol ; Nr. 2 :
   g-mol)

  Når der er tale om en komplet gruppe af værker med fælles opus- eller værkfortegnelsesnummer, anvendes »standardtitler« for de enkelte værker. Hvis værkerne ikke er af samme art, udarbejdes der enten opslag på en kollektiv titel, som værkerne er samlet under, eller den kollektive titel gengives før de enkelte værkers »standardtitler«. Brugen af kollektiv titel må ikke ændre udformningen af de enkelte værkers »standardtitel«.

   795 00 *å 1 *a Intermezzo for klaver, a-mol, opus 118:1 *a Intermezzo
   for klaver, A-dur, opus 118:2 *a Ballade for klaver, g-mol, opus
   118:3 *a Intermezzo for klaver, f-mol, opus 118:4 *a Romance
   for klaver, F-dur, opus 118:5 *a Intermezzo for klaver, es-mol,
   opus 118:6
   795 00 *å 2 *y 0 *a Klaverstykker, opus 118
   eller:
   795 00 *å 1 *a Klaverstykker, opus 118 *7 ( *a Intermezzo for klaver,
   a-mol, opus 118:1 *a Intermezzo for klaver, A-dur, opus 118:2
   *a Ballade for klaver, g-mol, opus 118:3 *a Intermezzo for klaver,
   f-mol, opus 118:4 *a Romance for klaver, F-dur, opus 118:5
   *a Intermezzo for klaver, es-mol, opus 118:6 *7 )
   ikke:
   795 00 *å 1 *a Klaverstykker, opus 118 *b (Nr. 1 : Intermezzo, a-mol ;
   Nr. 2 : Intermezzo, A-dur ; Nr. 3 : Ballade, g-mol ; Nr. 4 : Inter-
   mezzo, f-mol ; Nr. 5 : Romance, F-dur ; Nr. 6 : Intermezzo,
   es-mol)

  For selvstændige værker af samme art, hvis »standardtitler« ikke indeholder nummerering, anvendes kollektiv konventionel titel som samlende begreb.

   795 00 *å 1 *a Sange *b (An die Musik ; Gretchen am Spinnrade ;
   Die junge Nonne ; Der Knabe ; Die Vögel)
   795 00 *å 2 *y 0 *a An die Musik *a Gretchen am Spinnrade *a Die
   junge Nonne *a Der Knabe *a Die Vögel
   eller:
   795 00 *å 1 *a Sange *7 ( *a An die Musik *a Gretchen am Spinnrade
   *a Die junge Nonne *a Der Knabe *a Die Vögel *7)

  100.34C3b Kollektiv markant titel anvendes ikke ved værker, hvor de enkelte stykker efter gængs praksis er nummererede.

   795 00 *å 1 *a Ungarsk dans nr. 1 *a Ungarsk dans nr. 2
   *a Ungarsk dans nr. 3
   ikke:
   795 00 *å 1 *a Ungarske danse (Nr. 1 ; Nr. 2 ; Nr. 3)
   795 00 *å 1 *a Liebestraum nr. 3, As-dur, S 541:3 (opus 62:3) (uddrag)
   ikke:
   795 00 *å 1 *a Liebesträume, S 541 (opus 62) (Nr. 3 : As-dur (uddrag))
   795 00 *å 1 *a Lied ohne Worte nr. 9, E-dur, opus 30:3 *u Consolations
   ikke:
   795 00 *å 1 *a Lieder ohne Worte (Nr. 9, E-dur, opus 30:3 :
   Consolations)
   795 00 *å 2 *y 0 *a Consolations
   og ikke:
   795 00 *å 1 *a Lieder ohne Worte, opus 30 (Nr. 3 : E-dur : Consolations)
   795 00 *å 2 *y 0 *a Consolations

  Når de enkelte værker ikke er nummererede, men knyttet sammen af et fælles opus- eller værkfortegnelsesnummer, anvendes kollektiv markant titel som opslagselement for analysen. De enkelte værktitler kan tilføjes i parentes. Når blot ét af de indeholdte stykker har markant titel eller undertitel, tilføjes de enkelte værktitler - også når samtlige dele af et opus- eller værkfortegnelsesnummer foreligger.

   795 00 *å 1 *a Lyriske stykker, opus 12 *b (Arietta ; Vals ; Vægtersang ;
   Alfedans ; Folkevise ; Norsk ; Albumblad ; Fædrelandssang)
   795 00 *å 2 *y 0 *a Arietta *a Vals *a Vægtersang *a Alfedans *a Folkevise
   *a Norsk *a Albumblad *a Fædrelandssang
   eller:
   795 00 *å 1 *a Lyriske stykker, opus 12 *7 ( *a Arietta *a Vals *a Vægter-
   sang *a Alfedans *a Folkevise *a Norsk *a Albumblad *a Fædre-
   landssang *7 )
   795 00 *å 1 *a Lyriske stykker, opus 43 (Sommerfugl ; Til våren)
   795 00 *å 2 *y 0 *a Sommerfugl *a Til våren
   eller:
   795 00 *å 1 *a Lyriske stykker, opus 43 *7 ( *v Sommerfugl *v Til
   våren *7 )
   795 00 *å 1 *a Lyriske stykker, opus 71 (uddrag) *b (Der var engang ;
   Sommeraften ; Småtrold ; Skovstilhed)
   795 00 *å 2 *y 0 *a Der var engang *a Sommeraften *a Småtrold
   *a Skovstilhed
   eller:
   795 00 *å 1 *a Lyriske stykker, opus 71 (uddrag) *7 ( *a Der var engang
   *a Sommeraften *a Småtrold *a Skovstilhed *7 )

  Hvis kollektive markante titler hverken er nummererede eller knyttet sammen af et fælles opus- eller værkfortegnelsesnummer, og hvis de enkelte stykker, der tilsammen udgør den kollektive markante titel, katalogiseringsmæssigt kan adskilles, følges samme praksis som i § 100.34C3a.

  Hvis de enkelte stykker ikke kan adskilles, anvendes reglen i § 100.34C3c.

  100.34C3c Hvis man på grund af manglende oplysninger i materialet undtagelsesvis ønsker at anvende en kollektiv titel som opslagselement enten for en gruppe selvstændige værker af samme art med nummerering eller for et komplet opus- eller værkfortegnelsesnummer, gives der ikke yderligere specifikation af de enkelte værkdele. Såfremt der ikke findes opus- eller værkfortegnelsesnumre, gives en tilføjelse i parentes om antallet af pågældende værker (fra nr. 1 til det størst forekommende antal af hver art)

   795 00 *å 1 *a Sonater for klaver, opus 31
   795 00 *å 1 *a Menuetter for 2 fløjter *b (1-6)
   795 00 *å 1 *a Tyske danse *b (1-35)
   795 00 *å 1 *a Tyske danse, Deutsch 783 (opus 33)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top