. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Start NEXT XXX Næste afsnit

Forord til 2. udgave

De danske katalogiseringsregler er baseret på Anglo-American Cataloguing Rules Second Edition (AACR2) 1988 Revision med Amendments 1993. "Statement of principles", som blev vedtaget på en konference i Paris 1961 og derfor populært kaldes "Pariserprincipperne", er stadig det grundlæggende princip for AACR2.

1. udgave af de danske katalogiseringsregler udkom i 1974. 2. udgave er baseret på Revision 1987 med tillæg: Periodica 1992. Der er i denne udgave foretaget en række ændringer, både i forhold til 1987-revisionen af de danske regler og i forhold til AACR2.

De væsentligste ændringer i forhold til 1. udgave nævnes i det følgende. En mere detaljeret redegørelse for ændringerne findes i Bilag J.

Generelt er der sket en omarbejdelse af teksten, der tager sigte på at belyse forholdet mellem katalogiseringen og anvendelsen af de inddaterede data. Endvidere er der foretaget en sproglig modernisering af teksten. Både i første og anden del er tilføjet en indledning om formål, hovedprincipper og struktur.

Begrebet hovedordningselement er afskaffet. Da der fortsat i folkebibliotekerne og en del andre biblioteker er behov for et element til opstilling i stedet for hovedordningselementet, er indført et nyt begreb: opstillingselement.

Gennemgående er også disse nye termer indført:

ophav i stedet for forfatter

opslag i stedet for ordningselement.

Der er ikke mere nogen begrænsning for, hvor mange forfattere, der nævnes i beskrivelsen, og hvor mange, der laves opslag på.

Overordnet struktur

Del 1 omhandler nu opslag, opdelt i 5 kapitler med ny paragrafnumre:

Generel indledning

Kapitel 1. Valg af opslagselementer (§ 1-33)
Kapitel 2. Personnavne som opslag (§ 40-58)
Kapitel 3. Korporationsnavne som opslag (§ 60-97)
Kapitel 4. Bearbejdning af titler i forbindelse med opslag (§ 100-103)
Kapitel 5. Henvisninger (§ 120-124)

Del 2 omhandler beskrivelsen, opdelt i 13 kapitler med ny paragrafnummerering i hvert kapitel:

Kapitel 1. Generelle regler for beskrivelse
Kapitel 2. Bøger og småtryk
Kapitel 3. Kartografiske materialer
Kapitel 4. Håndskrifter
Kapitel 5. Musikalier
Kapitel 6. Lydoptagelser

Kapitel 6.I Lydoptagelser - ikke musik
Kapitel 6.II Musikoptagelser

Kapitel 7. Film og videogrammer
Kapitel 8. Todimensionale billedmaterialer
Kapitel 9. Elektroniske materialer
Kapitel 10. Tredimensionale materialer
Kapitel 11. Mikroformer
Kapitel 12. Periodica
Kapitel 13. Katalogiseringsmetoder

Hvert kapitel i del 2 har følgende faste underdelinger:

0. Almene regler
1. Titel og ophavsangivelse
2. Udgave
3. Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper
4. Publicering, distribution el.lign.
5. Fysisk beskrivelse
6. Serie
7. Note
8. Standardnummer og anskaffelsesvilkår
9. Supplerende materiale
10. Materiale, der består af flere materialetyper
11. Faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner

Bilagsdelen omfatter:

Bilag A. Anvendelse af store og små bogstaver
Bilag B. Forkortelser
Bilag C. Tal og talord
Bilag D. Ordliste med definitioner
Bilag E. Standardiserede navne på vokal- og instrumentalstemmer
Bilag F. Fremvisningsformater
Bilag G. Fysisk beskrivelse med standardmål
Bilag H. Danske navne på nutidige lande
Bilag I. Retningslinier for translitteration/transskription
Bilag J. Ændringer i forhold til tidligere udgave

Behandlingen af flerbindsværker har fået mere omtale i dette regelsæt, der også tager højde for katalogisering på flere niveauer i en flerpoststruktur, dvs. selvstændige registreringer på hvert niveau i egne bibliografiske poster. Kapitel 13 er således udvidet til også at omfatte flerbindsværker, ligesom der er mange henvisninger til flerbindsværker i de øvrige kapitler.

Behandling af afhængige værker er igen medtaget i reglerne.

De forenklinger i det nationalbibliografiske niveau, som Katalogdatarådet har kunnet gå ind for som almene, er indarbejdet i reglerne.

Der er ved bearbejdelsen af regelteksten taget hensyn til, at katalogiseringsreglerne skal kunne arbejde sammen med danMARC2 , og visse steder er der givet anvisning på formatering. Således er eksemplerne i beskrivelsesdelen formateret efter danMARC2.

Regelrevisionen er foregået i perioden februar 1995 til oktober 1996 med Hanne Hørl Hansen, Dansk BiblioteksCenter, som redaktør. Kapitel 6.II om musikoptagelser er redigeret af Henning Smidth, Dansk BiblioteksCenter. Kapitel 9 om elektroniske materialer er redigeret af Annette Laursen, Dansk BiblioteksCenter. Følgende har som medlemmer af Katalogdatarådet deltaget i beslutningsprocessen:

Mona Madsen, Danmarks Biblioteksskole (formand)
Hanne Balslev, Det kongelige Bibliotek
Bodil Dalgaard-Møller, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek
Claus Jørgen Gunnar, Københavns Kommunes Biblioteker
Niels-Henrik Gylstorff, Statsbiblioteket (fra januar 1996)
Søren Chr. Hansen, Silkeborg Bibliotek (fra januar 1996)
Karen Grundvad Kvist, Aalborg Universitetsbibliotek
Niels C. Nielsen, Statsbiblioteket (indtil oktober 1995)
Hanne Saul, Holstebro Bibliotek (indtil oktober 1995)
Sys Sigurd, Hillerød Bibliotek (indtil oktober 1995)
Anita Sørensen, Handelshøjskolens Bibliotek, København (fra januar 1996)
Susanne Thorborg, Dansk BiblioteksCenter

Fra Februar 1996 har Katalogdatarådets Udvalg for Deskriptive Data arbejdet med godkendelse af de enkelte paragraffer. Udvalget har bestået af følgende medlemmer:

Bodil Dalgaard-Møller, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek (formand)
Bjarne Christensen, Odense Universitetsbibliotek
Paul B. Jensen, Dansk BiblioteksCenter
Kirsten Strunck, Danmarks Biblioteksskole
Claus Just Sørensen, Hjørring Bibliotek

Desuden har Elsebeth Kirring, Statens Mediesamling, og Hanne Saul, Holstebro Bibliotek, deltaget i behandlingen af reglerne vedrørende musik, og Hanne Bienert, Roskilde Universitetsbibliotek, og Leif Makholm, Dansk Data Elektronik, har deltaget vedrørende elektroniske materialer.

Elise Hermann, Statens Bibliotekstjeneste, har fungeret som sekretær for begge udvalg.

Statens Bibliotekstjeneste, juli 1997

_
. © Biblioteksstyrelsen 2000 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave. Version 1.1 Til top Til top