. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 5. Materialer, der udgår fra korporationer 7-20: Materialer af flere ophav, der har udført forskellige funktioner - blandet ansvarlighed Næste afsnit

6. Periodica

Forbemærkning. Det indgår i definitionen af periodica, at de er publikationer, der ikke stiler mod en afslutning. Mange periodica, der løber over en lang årrække, undergår ændringer i tidens løb, f.eks. vedrørende ansvarlighed for indholdet. Sådanne ændringer er erfaringsmæssigt mest almindelige, hvad angår personlige ophav, mens de er sjældnere for korporationers vedkommende.

Da der lægges vægt på at afspejle hovedlinierne i et periodicums bibliografiske historie snarere end detaljer om enkelte perioder i dets levetid, er denne forskel af betydning både for beskrivelsen og for valg af opslag.

Bemærk, at når en person eller korporation, hvis navn er anvendt til identifikation af det pågældende periodicum, skifter (se § 102-103 ), eller når navnet på en sådan person eller korporation ændres (se § 41-42 og § 68 ), betragtes det pågældende periodicum i katalogiseringssammenhæng som et nyt materiale.

Denne regel følges, hvad enten hovedtitlen er ændret eller ej. Vedrørende ændring af hovedtitlen på et periodicum se § 25B .

Brug af opstillingselement

6A Personlige ophav til periodica. Der gives kun opslag på personlige ophavsmænd, hvis de er medtaget i beskrivelsens ophavsangivelse. Betingelserne herfor er følgende:

Navnet skal foruden at være nævnt på fremtrædende plads være så tæt knyttet til titlen, at det kan betegnes som et naturligt søgeelement.

Som naturlige søgeelementer regnes først og fremmest personlige forfattere, der er ophavsmænd til hele indholdet eller til den altovervejende del af indholdet.

Desuden er det normalt en betingelse, at vedkommende personlige forfatter udfører denne funktion i hele titlens udgivelsesperiode eller i en lang årrække.

Hvis flere personlige forfattere opfylder betingelserne for opslag, udarbejdes opslagene på disse ved delt ansvarlighed som anført i § 3 og ved blandet ansvarlighed som anført i § 7-20 .

   Håndbog i dansk politik / Ib Garodkin
   Opslag på Ib Garodkin

   Livets gang i Lidenlund / [tekst og tegninger af] Gantriis
   Opslag på Gantriis

Oplysninger om redaktører af periodica anføres i beskrivelsen ikke som ophavsangivelse, og opslag på redaktører af periodica gives derfor normalt ikke.

For nye periodicas vedkommende er det kun muligt at skønne om, hvorvidt ophavsangivelsen dækker et egentligt personligt forfatterskab eller blot er udtryk for en redaktørfunktion.

Hvis det vurderes, at den nævnte personlige forfatter er ophavsmand til hele indholdet eller til den altovervejende del af indholdet, og vedkommendes navn derfor anføres som ophavsangivelse i beskrivelsen, gives opslag på personen.

Hvis det i tidens løb viser sig, at den personlige forfatter skifter, kan den katalogiserende institution vælge enten at slette den ophavsangivelse, der først blev medtaget i beskrivelsen, eller at flytte samtlige ophavsangivelser til noteafsnittet. Den sidste metode vil være egnet, når hver enkelt ophavsmand har været nævnt i materialet i en lang årrække og således trods ophør stadig kan betegnes som et naturligt søgeelement.

   Asterix album
   Note: Nr. 1-24 / tekst: Goscinny ; tegninger: Uderzo
   Nr. 25 ff. / tekst og tegninger af Uderzo
   Opslag på Goscinny og Uderzo

   Rejsebogen / Georg Harmsen
   (Forfatteren udarbejder teksten og ejer endvidere forlaget, og det skønnes, at han vil være ophavsmand til denne titel i hele udgivelsesperioden)
   Opslag på Georg Harmsen

6B Periodica, der udgår fra korporationer. Opslag på korporationer vælges efter anvisningerne i § 5 .

   Gyldendals julebog
   Intet opslag på korporationen

   Tilvækstliste / Dansk Byplanlaboratorium
   Opslag på Dansk Byplanlaboratorium

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top