.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 3.7A Indledende regel Afsnit 3.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

3.7B Noter

3.7B1 Art og afgrænsning..
3.7B2 Sprog..
3.7B3 Hovedtitlens kilde..
3.7B4 Titelvarianter..
3.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
3.7B6 Ophavsangivelser..
3.7B7 Udgave og historie..
3.7B8 Matematiske og andre kartografiske oplysninger..
3.7B9 Publicering, distribution el.lign..
3.7B10 Fysisk beskrivelse..
3.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
3.7B12 Serie..
3.7B13 Disputats el.lign..
3.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
3.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
3.7B16 Andre forekommende materialetyper..
3.7B18 Indhold..
3.7B19 Numre i materialet..

3.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

3.7B21 Sammenhæng med andre værker..
3.7B22 Samlet note om det originale materiale..
3.7B23 Andre noter..

Noterne gives som anvist i de følgende regler. Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

3.7B1 Art og afgrænsning.

Oplysning om materialets art eller afgrænsning gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

Hvis usædvanlige eller uventede forhold er angivet i materialet, gives oplysning herom.

  504 00 *a Kortet viser områdeafgrænsning for fjernvarme og naturgas
  512 00 *a Ekkolodning foretaget juni 1982 ved vandspejl 51.9 m over
  DNN(GM)
  504 00 *a Viser Vesteuropa og en del af Østeuropa
  ( Kortet har titlen: Germany)
  505 00 *a Undervisningsspil
  504 00 *a Viser midnatssolens sydligste udbredelse

3.7B2 Sprog.

Oplysning om sprog, der er anvendt i overskrifter, tekster el.lign., gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a Med engelsk tekst
  508 00 *a Dansk og engelsk tekst
  508 00 *a Signaturforklaring på dansk, grønlandsk og engelsk
  508 00 *a Stednavne på italiensk
  508 00 *a Med undtagelse af titlen og La mer du Nord er kortet på
  engelsk

3.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra selve det kartografiske materiale eller det originale opbevaringsudstyr, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titel hentet fra ledsagende teksthæfte
  512 00 *a Titel hentet fra: Atlantes Neerlandici / ed. C. Koeman. Vol. ...,
  s. ...

3.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a Titel i venstre margen: Ville de Aix-les-Bains, Savoie
  512 00 *a Translittereret titel: Moskovskaja oblast'

3.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Undertitel på omslaget: Showing population changes
  1951-60

3.7B6 Ophavsangivelser.

Oplysninger om forskellige former af navne på personer eller korporationer, som er nævnt i ophavsangivelsen, gives her, hvis det skønnes nødvendigt for identifikation. Ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her. Oplysninger om personer eller korporationer med tilknytning til værket eller betydningsfulde personer eller korporationer med tilknytning til tidligere udgaver gives her, hvis ikke de er nævnt i den øvrige beskrivelse.

  512 00 *a Udarbejdet af Abraham Ortelius ifølge: Atlantes Neerlandici /
  ed. C. Koeman. Vol. 3, s. 38
  512 00 *a Grundkort: Geodætisk Instituts 4 cm kort

3.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om værkets bibliografiske historie gives her.

  520 00 *a 1. udgave: København, 1968
  520 00 *a Tidligere udgave: Russian history atlas. London: Weidenfeld
  & Nicolson, 1972

3.7B8 Matematiske og andre kartografiske oplysninger.

For stjernekort gives oplysning om stjernernes størrelsesklasse.

  512 00 *a Svageste størrelsesklasse: 3,5

For remote-sensing kort gives matematiske oplysninger, der ikke er anført i afsnittet for matematiske oplysninger.

  512 00 *a Brændvidde 5944, højde 12000 fod

Matematiske og kartografiske oplysninger, der supplerer eller uddyber oplysninger i afsnittet for matematiske oplysninger, gives her.

  512 00 *a Højdeforskellen mellem kurverne 100 m
  512 00 *a Orienteret med syd opad
  512 00 *a Nulmeridianer: Ferro og Paris

3.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Kortene dateret mellem 1780 og 1813
  512 00 *a Kortet er formodentlig først udgivet af Joannes Blaeu, ca.
  1672, men hans navnetræk er senere raderet ud og erstattet af
  Gerard Valcks

3.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse.

  512 00 *a Trykt recto-verso
  512 00 *a Opklæbet på 42 træklodser

Hvis materialet er en fotografisk reproduktion, gives oplysning herom efterfulgt af oplysning om reproduktionsmetoden, hvis denne har betydning for anvendelsen af materialet (som f.eks. ved blåtryk).

  512 00 *a Efterkoloreret reproduktion
  512 00 *a Fotokopi
  512 00 *a Fotografisk reproduktion

3.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om placeringen af bilag og andet supplerende materiale kan gives her. Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1 ).

  512 00 *a Til hvert kort hører et ark med geologiske snit
  512 00 *a Hertil hører et billedbånd med titlen: Mexico and Central
  America

3.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

  512 00 *a Nogle bind med seriebetegnelsen: ...

3.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13.

3.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe eller sværhedsgrad kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a Anvendelse: Geografi og øvrige orienteringsfag på 5.-10. klas-
  setrin
  517 00 *a For HF og gymnasiet
  517 00 *a Universitetslærebog

3.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af et materiale samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

3.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper, kan der gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også i mikroform

3.7B18 Indhold.

Hvis et kortværk beskrives som en helhed (se 3.0J), kan oplysning om kortværkets fuldstændighed på beskrivelsestidspunktet og om muligt en angivelse af det komplette kortværks omfang gives.

  512 00 *a Planlagt udgivet i 405 kort
  512 00 *a Planlagt udgivet i 174 blade

Oplysninger, der varierer på de enkelte kort, gives her.

  512 00 *a Komplet i 174 blade. Værket består af blade i forskellige
  udgaver, hvoraf nogle er genudgivet af U.S. Army Map Service.
  Bladene udarbejdet under ledelse af Chief of Engineers, U.S.
  Army, har seriebetegnelsen: Provisional G.S. G.S. 4145

Når kortværket er komplet, ajourføres noten.

Oplysninger om materialets fuldstændige eller delvise indhold gives her. Sådanne oplysninger omfatter dele, bikort, illustrationer el.lign., samt kort el.lign. trykt på bagsiden af et kort el.lign.

  534 00 *a Med bikort over Danmark samt Roskilde og omegn
  534 00 *a Med indeks under kortet
  512 00 *a På bagsiden: Motor road map of south-east England
  534 00 *a På samme blad findes kortet: Queen Maud Range
  512 00 *a På bagsiden: Kort over Grønland, Island, Norge, Sverige og
  Finland
  534 00 *a Bikort: Færøerne og København

Hvis bikortene el.lign. har samme målestoksforhold, tilføjes oplysninger herom.

  534 00 *a Bikort: Gråsten, Kværs, Tørsbøl og Adsbøl. Målestok 1:10000

Hvis der er mange bikort, eller hvis bikortene er små, gives oplysninger herom i generelle vendinger.

  534 00 *a Med 9 bikort over byerne i amtet

3.7B19 Numre i materialet.

Numre i materialet og andre numre med tilknytning til materialet ud over ISBN og ISSN (se 3.8B) gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  538 00 *i Forlagets nummerering *a LB 3721-9

3.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning.

  565 00 *a Bibliotekets eksemplar mangler øverste venstre blad
  565 00 *a Øverste højre hjørne afrevet

3.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter et enkelt værk med selvstændig titel i et materiale med flere værker uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige værker med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

3.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

3.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top