. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 4. Materialer indeholdende en samling af værker af flere ophav 6. Periodica Næste afsnit

5. Materialer, der udgår fra korporationer

Hovedregel.

5A Fejlagtig eller fiktiv tilskrivning..

5B Materialer, der udgår fra flere korporationer eller har en blanding af korporationer og personer som ophavsangivelse.

5C Overordnet eller underordnet korporation.

5D Materialer indeholdende værker udarbejdet af en korporation for en anden korporation..

5E Materialer indeholdende værker af statsoverhoveder, regeringschefer, paver, patriarker, biskopper mv..

5F Materialer, der udgår fra en korporation uden eget navn..

Hovedregel

Et materiale udgår fra en korporation, hvis materialet udgives af korporationen, hvis materialet indgår i en serie udgivet af korporationen, hvis korporationen har foranlediget udgivelsen, eller hvis korporationen er ophav til indholdet i Materialet.

Hvis et materiale udgår fra en korporation, der ikke eller ikke kun har fungeret som kommercielt forlag, udarbejdes opslag på korporationen. Der udarbejdes herudover opslag på personer efter de øvrige regler i dette kapitel, men kun hvis de er nævnt i den primære kilde eller på anden fremtrædende plads i materialet. Hvis lokale behov taler herfor, kan der dog ses bort fra denne betingelse.

At korporationen har fungeret som andet end kommercielt forlag, fortolkes bredt. Hvis blot materialet beskriver et emne, der ligger inden for korporationens faglige område, udtrykker korporationens holdning til et emne eller beskriver forhold eller aktiviteter i korporationen, betragtes korporationen som andet end et kommercielt forlag.

Vedrørende andre korporationer nævnt i beskrivelsen jf. § 23 .

   Det udviklende arbejde / Pernille Bottrup
   Note: Nederst på titelsiden: Dansk Teknologisk Institut, Arbejdsliv
   Opslag på Pernille Bottrup og Dansk Teknologisk Institut, Arbejdsliv

   Regionale forskelle i dødeligheden
   (Nederst på titelsiden: Danmarks Statistik
   I forordet: Udarbejdet af Jørgen Wedebye)
   Opslag på Danmarks Statistik

   Biblioteksbetænkningen 1979 / afgivet af Bibliotekskommissionen
   Opslag på Bibliotekskommissionen

   Forhandlingerne ved det syvogtyvende nordiske juristmøde i Reykjavik den 20.-28. august 1975
   Opslag på det syvogtyvende nordiske juristmøde

   Vejledning i den danske folkekirkes gudstjenesteordning med de autoriserede ritualer / udarbejdet af biskopperne
   Opslag på folkekirken

Brug af opstillingselement

5A Fejlagtig eller fiktiv tilskrivning.

Ved et materiale, som fejlagtigt eller fiktivt angivet udgå fra en korporation, udarbejdes et opslag på den korporation, materialet i virkeligheden udgår fra, hvis korporationen opfylder betingelserne i hovedreglen - bortset fra betingelsen om at være nævnt på fremtrædende plads. Der udarbejdes herudover et opslag på den korporation, som det angives, at materialet udgår fra.

5B Materialer, der udgår fra flere korporationer eller har en blanding af korporationer og personer som ophavsangivelse

Korporationer anført som ophav

Hvis flere korporationer opfylder betingelserne i hovedreglen og er anført i beskrivelsens ophavsangivelse, udarbejdes i tilfælde af delt ansvarlighed opslag på korporationer efter de samme retningslinier som for personer, jf. § 3. I tilfælde af blandet ansvarlighed udarbejdes opslag på korporationer efter de samme retningslinier som for personer, jf. § 7-20 .

   Totaltransport i Ravnsborg / STS, Trafikministeriet, COWIconsult
   Opslag på STS, Trafikministeriet og COWIconsult

Hvis en ophavsangivelse blander korporativt og personligt ophav, udarbejdes uafhængigt af hinanden opslag på både korporationer og personer. Hvis korporationer og personer er præsenteret som udførende den samme funktion og i en sammenhængende ophavsangivelse, kan minimumsreglerne vedrørende antal af opslag i § 3 dog anvendes på ophavsangivelsen.

   Transportbehov og efterspørgsel i landområder / Trafikministeriets 8. kontor ; udarbejdet af COWIconsult ; i samarbejde med Accent, Marketing & Research ; Preben Vilhof ...
   (Korporationer og personer er ikke anført i en sammenhængende ophavsangivelse på materialet)
   Opslag på Trafikministeriets 8. kontor, COWIconsult, Accent, Marketing & Research samt de personlige ophav

Korporationer, der ikke er anført som ophav

En korporation kan være anført som udgiver af materialet, eller en korporations tilknytning til materialet kan fremgå af en note.

Der udarbejdes opslag på korporationer, der opfylder betingelserne i hovedreglen, men ikke er anført i beskrivelsens ophavsangivelse, såfremt de er medtaget i beskrivelsen af materialet.

   Når finanserne slipper op. - [Hillerød] : AF-Frederiksborg Amt ; [København] : AF-Storkøbenhavn ; [Roskilde] : AF-Roskilde Amt, 1994
   Opslag på alle tre korporationer

   eller:

   Når finanserne slipper op. - [Hillerød] : AF-Frederiksborg Amt, 1994
   (Anden og følgende angivelse af udgivere udeladt efter reglernes 2. del, 1.4D5)
   Kun opslag på den i beskrivelsen nævnte korporation

Hvis flere end tre korporationer udfører den samme funktion i forhold til materialet og samtidig er gengivet i beskrivelsen af materialet, gives som minimum opslag på den først nævnte korporation.

5C Overordnet eller underordnet korporation

5C1 Valg mellem over- og underordnet korporation. Hvis en underordnet enhed af korporationen har ansvaret for materialet, udarbejdes opslaget normalt på den underordnede enhed, hvis dennes navn er angivet på fremtrædende plads.

Hvis den overordnede korporation er nævnt i den primære kilde til oplysninger, og den underordnede enheds navn ikke er angivet dér, kan opslaget udformes på den overordnede enheds navn.

Hvis den underordnede enhed ikke har et navn, anvendes § 5F.

   Roskilde : bevaringsværdier i byer og bygninger 1990 / udarbejdet af: Planstyrelsen, kontoret for by- og bygningsbevaring. - København : Miljøministeriet, Planstyrelsen ; Roskilde : i samarbejde med Roskilde Kommune, 1990
   (Ophavsangivelsen er ikke hentet fra titelsiden, men publiceringsafsnittet er citeret fra titelsiden)
   Opslag på overkorporationen Planstyrelsen og på Roskilde

5C2 Flere underordnede korporationer. Hvis det på fremtrædende plads i materialet er angivet, at flere underkorporationer er ansvarlige for materialet, udarbejdes i tilfælde af delt ansvarlighed opslag på de enkelte underkorporationer efter de samme retningslinier som for personer, jf. § 3, eller i tilfælde af blandet ansvarlighed opslag på underkorporationer efter de samme retningslinier som for personer, jf. § 7 - 20 .

   Forslag til psykiatriplan for Københavns kommune / Sundhedsdirektoratet, Socialdirektoratet
   Opslag på Sundhedsdirektoratet og på Socialdirektoratet

5D Materialer indeholdende værker udarbejdet af en korporation for en anden korporation.

Et materiale, der udgår fra en korporation, kan være udarbejdet af en anden korporation.

Hvis begge korporationer opfylder betingelserne i hovedreglen, udarbejdes opslag på begge korporationer.

   Historisk beskrivelse af vulkaniseringsanstalternes mulige miljøbelastning / udført af Carl Bro as, Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. ; for Vestsjællands Amtskommune, Teknisk Forvaltning
   Opslag på Carl Bro as og Vestsjællands Amtskommune, Teknisk Forvaltning

5E Materialer indeholdende værker af statsoverhoveder, regeringschefer, paver, patriarker, biskopper mv.

5E1 Officielle meddelelser/aktstykker. Ved en officiel meddelelse (f.eks. et budskab til en lovgivende eller regerende forsamling, en proklamation eller en administrativ bestemmelse) udstedt af et statsoverhoved, en regeringschef eller lederen af en mellemstatslig organisation udarbejdes opslag på embedet som korporation (vedrørende udformningen se § 80 ) og intet opslag på embedets indehaver som person.

Ved officielle aktstykker udstedt af en pave, patriark eller biskop mv. udarbejdes opslaget ligeledes på embedet (vedr. udformningen se § 93 og § 94A ). Proklamationer, bekendtgørelser, dekreter, hyrdebreve, afladsbreve, registre, officielle budskaber til kirkemøder mv. og (specielt for paver) buller, encyklikaer og konstitutioner behandles som officielle aktstykker.

Offentlige taler og personlige meddelelser betragtes som værker af personligt ophav.

Er der tvivl om meddelelsens officielle karakter, udarbejdes intet opslag på embedet som korporation, men kun opslag på embedets indehaver som person efter de øvrige regler i nærværende kapitel.

   Proclamations and executive orders by the President, under, and by virtue of, the Food control act of August 10, 1917
   (Øverst på titelsiden: United States Food Administration)
   Opslag på embedet: USA. Præsidenten (1913-1921 : Woodrow Wilson)

   Dronning Margrethe fortæller om sine sønderjyske ferier
   Opslag på Dronning Margrethe som person: Margrethe II (dronning af Danmark)

   Vort sociale ansvar i den økonomiske udvikling : pave Johannes XXIII's rundskrivelse Mater et magistra
   Opslag på embedet: Den Romersk-Katolske Kirke. Paven (1958-1963 : Johannes XXIII)

   Science and existence of God (November 22, 1951) and Science and philosophy (September 14, 1955) : two addresses / Pope Pius XII
   Intet opslag på embedet, men opslag på Pius XII som person

Undtagelse: Ved materialer indeholdende værker af en kirkefader, for den romersk-katolske kirkes vedkommende til og med Gregor den Store (år 604) og for den ortodokse kirkes vedkommende til og med Johannes fra Damaskus (år 750) udarbejdes opslag på personligt navn.

   The epistle of Saint Clement, Bishop of Rome. - (Early church classics)
   Opslag på Clemens

5E2 Samlinger af officielle meddelelser/aktstykker. Ved en samling af officielle meddelelser/aktstykker af mere end én indehaver af samme embede udarbejdes opslag på embedet som korporation uden tilføjelse af periode og indehaver.

   Indulgencias perpetuas, que gozan los religiosos menores y monjas de la Orden del Serafico Padre San Francisco concedidas por diversos sumos pontifices
   Opslag på embedet: Den Romersk-Katolske Kirke. Paven

5E3 Samlinger af officielle meddelelser/aktstykker og andre værker. En samling, der indeholder både officielle meddelelser/aktstykker og andre værker af statsoverhoveder, regeringschefer, paver, patriarker, biskopper mv., behandles som materialer indeholdende værker af personligt ophav.

5F Materialer, der udgår fra en korporation uden eget navn.

En korporation uden navn (jf. § 1-24. Forbemærkning. Definitioner) behandles som følger:

Underordnede korporationer

Hvis der er tale om en underordnet enhed uden navn, men blot med en betegnelse som udvalg, projekt, arbejdsgruppe eller et tilsvarende udtryk i forbindelse med den overordnede korporation, udarbejdes kun opslag på den overordnede korporation.

   Betænkning om anvendelse af udlændingeattacheer mv. / afgivet af en ekspertarbejdsgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 28. november 1994
   (Arbejdsgruppen er uden navn)
   Opslag på Indenrigsministeriet

Hvis der er tale om en underordnet enhed uden navn, men med en betegnelse, der er identisk med publikationens titel eller beskriver kommissoriet, behandles den underordnede enhed som en underkorporation.

   Rapport / afgivet af det af Det centrale samarbejdsudvalg den 19. februar 1979 nedsatte udvalg vedr. belægningsproblemer. - København : Københavns hospitalsvæsen, Det centrale samarbejdsudvalg, 1979
   Opslag på København. Direktoratet for Købehavns Hospitalsvæsen. Udvalget vedr. Belægningsproblemer

Selvstændige korporationer

Hvis der er tale om en selvstændig enhed uden navn, behandles typen, der kun karakteriserer formen (f.eks. udarbejdet af en arbejdsgruppe ), som en anonym gruppe (jf. § 2C ).

Hvis der er tale om en selvstændig enhed uden navn, men med en betegnelse, der er identisk med publikationens titel eller beskriver kommissoriet, skønner katalogisator ud fra betegnelsens indhold og typografiske placering, hvorvidt brugerne af katalogen evt. kan forventes at søge betegnelsen som et navn eller som en titel. Hvis det skønnes, at betegnelsen vil blive søgt som navn, udarbejdes et opslag på betegnelsen som et navn. Vedrørende titler se § 29 .

   Betænkning om efterløn fra udvalget af 1977 om fordeling af arbejdet
   (Udvalget skønnes at kunne blive søgt som et navn)
   Opslag på Udvalget af 1977 om fordeling af arbejdet

Underordnet korporation eller selvstændig korporation?

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en underordnet eller selvstændig enhed, betragtes enheden som underordnet.

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top