.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Rammer og hovedprincipper for valg af opslagselementer 1-24: VALG AF OPSLAG PÅ PERSONER OG KORPORATIONER Næste afsnit

Opstillingselementer

En del institutioner udvælger i forbindelse med valget af opslagselementer et af disse som et særligt element til brug for den fysiske opstilling af materialerne og/eller til brug for en præsentation af de bibliografiske poster i forskellige fremvisningsformater. Et sådant element kaldes i det efterfølgende for opstillingselement.

Da grundlaget for kriterierne for valg af opstillingselement er sammenhængende med de enkelte bibliotekers opstillingsbehov, er det ikke muligt at give fælles og fuldstændige retningslinier for valget af opstillingselement. F.eks. kan et bibliotek på baggrund af samlingens karakter ønske materialerne opstillet under et eventuelt konferencenavn, mens andre biblioteker ikke har samme behov.

De overordnede principper for en fælles praksis vedrørende valg af opstillingselement er angivet nedenfor. Herudover er der ved regler, hvor særlige forhold gør sig gældende, anført yderligere retningslinier. Valget af opstillingselement er eksemplificeret i forbindelse med den almindelige regeltekst. Såvel uddybende retningslinier som eksempler på valg af opstillingselement er anført under overskriften Brug af opstillingselement .

Definition

Opstillingselement defineres som det navn eller den titel fra en katalogisering af et materiale, der i forbindelse med opstilling og/eller præsentation af materialet anvendes som det første element til brug for en alfabetisk sortering.

Opstillingselementer i folkebibliotekerne

Elementer, der kan vælges som opstillingselement: Kun personer præsenteret som hovedansvarligt ophav og hovedtitler kan vælges som opstillingselementer. I forbindelse med musikværker kan dog også korporationer (musikergrupper) vælges som opstillingselementer.

Ved et hovedansvarligt ophav forstås i forbindelse med nærværende regler et ophav, der ved ordlyd, grafisk udformning eller placering i de bibliografiske data tydeligt fremtræder som ansvarligt for hovedparten af selve det intellektuelle eller kunstneriske indhold i et materiale, hvad enten der er tale om tekst, billedkunst eller andet.

Flere ophav kan være præsenteret som hovedansvarlige for materialet, ligesom der ud over hovedansvarligt ophav kan være præsenteret andre personer eller korporationer som ophav til materialet.

Ved tydeligt fremtræder forstås følgende:

Der er ved personens navn anvendt fremhævet eller større typografi end ved andre personer, der er præsenteret som ophav til materialet

eller

hovedansvaret fremgår af selve ordlyden

eller

personen er den eneste nævnte.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt et ophav kan betragtes som hovedansvarligt eller ej, betragtes ophavet ikke som hovedansvarligt.

I reglerne vil der dog i forbindelse med udvalgte publikationstyper, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt der overhovedet kan udpeges hovedansvarligt ophav, være angivet yderligere retningslinier.

Når et ophav udelukkende varetager en funktion som redaktør, kan dette ophav pr. definition aldrig betragtes som et hovedansvarligt ophav, idet ordlyden angiver, at den, der varetager denne funktion, kun er ansvarlig for tilblivelsen af materialet og ikke for materialets intellektuelle eller kunstneriske indhold.

En korporation (musikergruppe) vælges som opstillingselement for musikalier og musikoptagelser, der er komponeret eller bearbejdet af et eller flere medlemmer af en musikergruppe, når korporationen er nævnt på fremtrædende plads i materialet.

Opstillingselementers udformning. Når en person vælges som opstillingselement, udformes opstillingselementet identisk med opslaget på personen. Når en musikergruppe vælges som opstillingselement, udformes opstillingselementet efter reglen i § 97 (Musikergrupper)

Kilder til valg af opstillingselement. Opstillingselement vælges ud fra udgiverens præsentation af materialet i den primære kilde . Udgiverens præsentation af materialet tillægges således afgørende vægt.

Såfremt den primære kilde ikke indeholder navnet på et hovedansvarligt personligt ophav, men et sådant er anført på anden fremtrædende plads i materialet, inddrages denne oplysning dog i forbindelse med valget af opstillingselement. Ikke kun ophav anført som ophavsangivelse, men også hovedtitler, der tydeligvis indeholder navnet på et ophav, indgår i valget af opstillingselement.

Såfremt den primære kilde indeholder en angivelse af et hovedansvarligt ophav, samtidig med at andre ophav er nævnt på anden fremtrædende plads i materialet, vælges opstillingselement ud fra den primære kilde alene.

Kun hvis oplysning om hovedansvarligt ophav helt mangler i materialet, men kendes, eller en oplysning vides at være direkte fejlagtig, hentes oplysninger fra andre kilder end de anviste.

Hovedprincipper for valg af opstillingselement. Hvis ét personligt og hovedansvarligt ophav kan udpeges for et materiale, vælges dette ophav som opstillingselement.

Hvis ét personligt og hovedansvarligt ophav ikke kan udpeges, vælges som følger:

Hvis materialet har faglitterær karakter, vælges hovedtitlen som opstillingselement.

Hvis materialet har skønlitterær karakter, tælles antallet af personlige ophavsmænd, der skønnes at dele hovedansvaret for materialets intellektuelle eller kunstneriske indhold, uanset om disse ophavsmænd har udført samme eller forskellige funktioner.

Hvis der er to eller tre personer med et sådant ansvar, vælges den først nævnte person som opstillingselement.

Hvis der er flere end tre personer med et sådant ansvar, vælges hovedtitlen som opstillingselement.

Undtagelser fra hovedprincipperne:

Ved publikations- og materialetyperne samlinger, periodica og film vælges hovedtitlen altid som opstillingselement. Ved elektroniske materialer med ophavsforhold af blandet karakter vælges opstillingselement ifølge § 20D.

For musikalier og musikoptagelser gælder andre regler.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top