. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
   
.
Forrige afsnit Felt 006 Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale Felt 009 Kode for materialebetegnelse Næste afsnit

 

Felt 008 Generelle søgekoder for bibliografiske materialer

Felt 008 Generelle søgekoder for bibliografiske materialer

Feltet kan ikke gentages

 t      kode for bibliografisk kategori
 u      kode for udgivelsesstatus
 a      udgivelsesår
 z      efterfølgende udgivelsesår
 b   G   kode for udgivelsesland
 c      bogstavkode for et periodicums frekvens
 d   G   kode for indholdets form
 e      kode for offentlig publikation
 f      kode for konferencepublikation
 g      kode for festskrift
 h      kode for periodicumtype
 i      kode for hovedtitlens alfabet eller skriftsystem
 j      kode for skønlitterær form
 k      kode for biografi
 l      kode for hovedsprog
 m      kode for stor skrift
 o      kode for børne- eller skolematerialer
 q   G   kode for filtype
 r      kode for værtspublikationens type
 v  kode for katalogiseringsniveau
 w  kode for e-bøger
 n      kode for netdokumenters tilgængelighed
 x G  Kode for faglitteraturs niveau

 

Delfelt *t Kode for bibliografisk kategori

  m Monografi
  s Samlingsværk
  (BIA, Nationalbibliografien)
  p Periodicum
  a Analyse
  h Hjælpepost

Delfelt *t kode 'p' er obligatorisk for periodica.

Monografi : Ikke-periodisk materiale, der enten er afsluttet i én del eller afsluttet eller planlagt afsluttet i et bestemt antal dele.

Samlingsværk: Polygrafisk monografi eller værk, der består af flere bidrag af én eller flere forfattere. Det kan være såvel tekster som billeder.

Periodicum: Materiale i et hvilket som helst medium, der udsendes i successive dele med alfabetiske, numeriske og/eller kronologiske betegnelser, og som ikke stiler mod en afslutning. Periodica omfatter fx aviser, tidsskrifter, årspublikationer (herunder visse publikationer, der udsendes regelmæssigt i nye udgaver) samt nummererede serier.

Analyse: Selvstændig bibliografisk beskrivelse af en fysisk integreret del af et større værk, se også under felt 004 delfelt *a Kode for bibliografisk posttype.

Hjælpepost: Se de forskellige typer af hjælpeposter i kommentaren til felt 004 delfelt *x.

Delfelt *u Kode for udgivelsesstatus

Delfelt *u inddateres foran delfelt *a, hvis udgivelsesstatus ønskes præciseret.

I Nationalbibliografien er delfelt *u obligatorisk i enkeltstående poster og bindposter.

  ? Ukendt (eller usikkert) udgivelsesår
  r Uændret optryk
  o Uafsluttet værk
  c Løbende periodicum
  d Afsluttet periodicum

Nationalbibliografien anvender følgende koder til statistiske formål:

  f Førsteudgave
  u Ny ændret udgave

Delfelt *a Udgivelsesår

Delfelt *a er obligatorisk i bibliografiske poster på katalogiseringsniveau '0' eller '1' i felt 008 *v. I flerpoststrukturer er delfeltet dog kun obligatorisk på ét niveau: i hovedposten eller i sektions- eller bindposterne.

I delfelt *a inddateres 4 cifre for årstal.

Hvis udgivelsesåret er ukendt, er der to inddateringsmuligheder:

 • ukendte årstalscifre kan inddateres som ?
 • årstal, der angiver det interval, inden for hvilket materialet anses for udkommet, kan inddateres i delfelt *a og *z. I dette tilfælde skal statuskoden være '?' i delfelt *u.

Delfelt *z Efterfølgende udgivelsesår

Et interval mellem to årstal kan gengives ved brug af et delfelt *a og et delfelt *z. Årstallene skal inddateres i kronologisk rækkefølge.

Delfeltet *a, henholdsvis *z, svarer til årstal i publiceringsafsnittet. Det vil være muligt at generere en simpel årstalsangivelse til publiceringen ud fra felt 008 delfelt *a og/eller *z.

Eksempler til delfelt *u, *a og *z

1 008 00 *a 1993

2 008 00 *a 1993 *z 1994
(Flerårig udgivelse)

3 008 00 *a 199?
(Udgivelsesåret ligger mellem 1990 og 1999)

4 008 00 *u ? *a 1990 *z 1994
(Udgivelsesåret ligger mellem 1990 og 1994)

5 008 00 *u r *a 1993 *z 1994
(Nyt oplag 1994 af 1. udgave fra 1993)

6 008 00 *u o *a 1994
(Uafsluttet flerbindsværk eller løsbladsværk)

7 008 00 *u f *a 1993
(1. udgave, 1. oplag af monografi)

8 008 00 *u u *a 1993
(Ny ændret udgave)

9 008 00 *u c *a 1990
(Løbende periodicum, hvis udgivelse er startet i 1990)

10 008 00 *u d *a 1980 *z 1994
(Periodicum, hvis udgivelse er startet i 1980 og afsluttet i 1994)

Delfelt *b Kode for udgivelsesland

2-bogstavkode for udgivelsesland inddateres. Er udgivelseslandet ukendt, anvendes koden 'xx'.

Er materialet udgivet i flere lande, kan delfelt *b gentages.

Liste over landekoder findes som Bilag C . Landekoderne er hentet fra DS/ISO 3166 Koder for landenavne 1 .

Katalogdatarådet vil løbende publicere nye landekoder, som modtages fra ISO 3166 Maintenance Agency via Dansk Standard.

Koden inddateres med små bogstaver, men hvor koden ved fremvisning gengives som kode, skal bogstaverne kunne omdannes til versaler i overensstemmelse med ovennævnte standard.

Delfelt *c Bogstavkode for et periodicums frekvens

  k Uregelmæssig
  d Daglig
  i 3 gange om ugen
  c 2 gange om ugen
  w Ugentlig
  j 3 gange om måneden
  e Hver 2. uge
  s 2 gange om måneden
  m Månedlig
  b Hver 2. måned
  q Kvartalsvis
  t 3 gange om året
  f 2 gange om året
  a Årlig
  g Hvert 2. år
  h Hvert 3. år
  l  continously updated (anvendes kun i ISSN sammenhæng)
  z Andet
  ? Ukendt

Delfelt *c forekommer i poster fra ISSN Network.

Note om et periodicums frekvens inddateres i felt 500.

Delfelt *d Kode for indholdets form

Delfeltet kan gentages.

  a Bibliografi
  b Katalog (beholdningsbibliografi)
  c Register
  d Referatpublikation
  e Ordbog
  f Encyklopædi
  g Vejviser, medlemsfortegnelse o.l.
  h Breve
  i Statistik
  j Programmerede tekster
  k Patent
  l Standard
  m Disputats
  n Lov
  o Tabelværk
  p Teknisk-videnskabelig rapport
  q Eksamensopgave under disputatsniveau
  r Traktat
  s Anmeldelse
  t Taler
  u Udstillingskatalog
  w Review
  z Billedværk
  å Småtryk
  (Nationalbibliografien)
  x Fiktion
  y Nonfiktion
  1 Tegneserie
  2 Billedbog

Koden a omfatter bibliografier, mønsterkataloger, diskografier, filmografier og andre værkfortegnelser.

Koden b omfatter bibliotekskataloger og andre registranter over samlinger.

Koden e omfatter ordbøger og terminologiske fortegnelser.

1 008 00 *d e
245 00 *a Danske svampenavne
Koden f omfatter encyklopædier og andre leksikalsk ordnede opslagsværker.

2 008 00 *d f
245 00 *a Hunde
(raceleksikon)

Koden g omfatter adressefortegnelser, telefonbøger og andre navnelister.

Koden m omfatter disputatser, magisterkonferenser, ph.d.-afhandlinger og andre afhandlinger, der giver en akademisk grad.

Koden q omfatter specialer og andre hovedopgaver.

Koden r omfatter internationale og andre interstatslige aftaler.

Koden s omfatter anmeldelser af bøger, udstillinger, teaterforestillinger mv.

Koden t omfatter taler, fx oratoriske taler, festtaler og politiske taler, men ikke ordrette referater iøvrigt.

3 008 00 *d t
245 00 *a Retoriske skrifter *d M. Tullius Cicero


Koden u omfatter udstillingskataloger og -vejledninger.

Koden w omfatter oversigtsartikler.

Koden z anvendes primært for billedudgivelser, hvor hovedindholdet er fotografier, tegninger eller reproduktioner af billedkunst.

Koderne 1 og 2 anvendes, når der er tale om materialer, hvor tekst og illustrationer må betragtes som ligeværdige og i samspil (materiale katalogiseret efter 1/9a).

Koden 2 anvendes desuden til pegebøger for børn uden tekst.

Koden å omfatter bøger på under 49 sider. Koden anvendes af Dansk bogfortegnelse til den årligt publicerede bogstatistik.

Koden x anvendes som supplement til - eller uspecificeret samlekode for - de genrer, der er defineret i 008 delfelt *j.

Delfelt *e Kode for offentlig publikation

  1 Offentlig publikation (Koden er et et-tal)
  2 Statslig publikation

Kun en af koderne skal inddateres. En publikation anses for at være en offentlig publikation, hvis den er udgivet af eller for en offentlig institution.
Koden 1 er fælleskode for 1 og 2.
Koden 2 anvendes til udspecificering af statslige publikationer.

Eksempler

1 008 00 *e 1
eller
008 00 *e 2
245 00 *a Fjernvarme fra industriel spildvarme
440 00 *a Energiministeriets varmepumpeforskningsprogram *z 0108-7428 *v 3

2 008 00 *e 1
245 00 *a Trafikberegninger for Svendborg kommune *f [udført for] Svendborg kommune,
Fyns amtskommune, Vejdirektoratet *e Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS
260 00 *a [Svendborg] *b [Svendborg kommune, Teknisk forvaltning]

Delfelt *f Kode for konferencepublikation

  1 Konferencepublikation

Koden er et et -tal.

Koden omfatter beretninger, bidrag eller resuméer fra konferencer eller andre tilsvarende møder.

Delfelt *g Kode for festskrift

  1 Festskrift til person eller institution

Koden er et et -tal.

Koden omfatter festskrifter, der kræver opslag ifølge Katalogiseringsregler 1/23A.

Delfelt *h Kode for periodicumtype

  m Monografiserie
  n Avis
  p Tidsskrift
  z Årspublikation
  d Database (anvendes kun i ISSN sammenhæng
  l  Periodisk løsbladsværk
  w Periodisk webside løbende opdateret
  ? Ukendt type

Monografiserie: Periodicum, hvis enkelte bind er selvstændige monografier.

Avis: Periodicum med globalt og/eller lokalt alment nyheds- og annonceindhold af dagsaktuel karakter udgivet dagligt eller sjældnere (dog som regel mindst én gang månedligt).

Tidsskrift: Periodicum, der som regel udgives mindst 2 gange årligt og ikke er en avis eller en monografiserie.

Årspublikation: Periodicum, der som regel udgives én gang årligt eller sjældnere og som ikke er en monografiserie. Koden 'z' inddateres også for visse publikationer, der udsendes regelmæssigt i nye udgaver, samt for periodica, der udgives mere end én gang årligt, men som senere kumuleres til årgange eller udgaver.

I ISSN Network er det den hyppigste frekvens, der bestemmer periodicatypen.

Delfelt *i Kode for hovedtitlens alfabet eller skriftsystem

  a Latinsk
  b Latinsk (udvidet)
  c Kyrillisk
  d Japansk
  e Kinesisk
  f Arabisk
  g Græsk
  h Hebraisk
  i Thai
  j Devanagari
  k Koreansk
  l Tamilsk
  z Andet alfabet eller skriftsystem

Delfelt *i vil bl.a. forekomme i poster fra ISSN Network til at angive det alfabet eller skriftsystem, der er anvendt i hovedtitlen, som den fremstår på titelsiden, fordi nøgletitlen altid angives i translittereret form i felt 222 og 210.

Delfelt *j Kode for skønlitterær form

  d Dramatik
  e Essay(s)
  f Roman
  i Skønlitterære brev(e)
  j Novelle(r)
  m Integrerede genrer
  p Digt(e)

Der anvendes én kode, der angiver hovedindholdet. Koden anvendes sammen med koden x i 008 delfelt *d. Koderne benyttes ikke ved blandede antologier og ikke ved billedbøger, tegneserier og andre former, der ikke kan henføres til én af de anførte koder.

Koden d omfatter også libretti og drejebøger.

Koden f omfatter også sagaer.

Koden j omfatter også eventyr.

Koden m . Eksempel på anvendelsen:

1 008 00 *j m
100 00 *a Lautréamont *h Comte de
245 00 *a Poesier
512 00 *a Eksperimentalprosa om digtningens filosofi

Koden p omfatter også episke digte. For skuespil på vers anvendes koden 'd'.

2 008 00 *j p
100 00 *a Homer
245 00 *a Odyseen

Delfelt *k Kode for biografi

  a Selvbiografi
  b Biografi om enkeltperson
  c Biografisk samling

Koden c omfatter ikke genealogi.

Delfelt *l Kode for hovedsprog

Delfelt *l er obligatorisk for sprogbærende materialer på katalogiseringsniveau 0 og 1 og for monografiposter og analyseposter på katalogiseringsniveau 3 (FORMKAT). I flerpoststrukturer er delfeltet dog kun obligatorisk på ét niveau: i hovedposten eller i sektions- eller bindposterne.

I delfelt *l inddateres en kode for publikationens hovedsprog. Liste over sprogkoder findes som Bilag D . Koderne er hentet fra ISO 639-2/B:1998 Codes for the representation of names of languages. Part 2: Alpha-3 code. Hvis der er flere sprog, anvendes koden 'mul' 2 .

Yderligere uddybning af publikationens sproglige indhold kan inddateres i felt 041. Dette gælder fx ved oversættelser, og når der er resuméer på andre sprog end hovedsproget.

Delfelt *m Kode for stor skrift

  1 Stor skrift (for svagsynede)

Koden er et et -tal.

Delfelt *o Kode for børne- eller skolematerialer

  b For børn eller unge
  s For skoleelever

Koden s omfatter materialer for skoleelever på alle niveauer til og med gymnasieniveau. Koden svarer til UNESCOs kategori "materialer for elever, der modtager undervisning på 1. og 2. niveau" og indgår i den nationalbibliografiske statistik.

Delfelt *q Kode for filtype

Koden for filtype er en 2-bogstavkode. Første bogstav angiver en af de 3 mulige typer, og kombineret med bogstavet a udgør det koden for den brede betegnelse. Koderne er som følger:

  aa Data
  ab Billeddata
  ac Fontdata
  ad Lyddata
  ae Numeriske data
  af Tekstdata
  ba Program
  bb Applikationsprogram
  bc Cad-program
  bd Databaseprogram
  be Desktoppublishingprogram
  bf Regnearksprogram
  bg Spil
  bh Tekstbehandlingsprogram
  bm Systemprogram
  bn Programmeringssprogsprogram
  bo Styresystemsprogram
  bp Søgeprogram
  bu Værktøjsprogram
  ca Data og program
  cb Interaktivt multimedie
  cc Onlinetjeneste (fx bulletin board, diskussionsgruppe, websted)

Hvis materialet ikke hører til en af de udspecificerede typer, anvendes koden for den brede betegnelse. Se iøvrigt definitionerne i Katalogiseringsreglernes Bilag D

Delfelt *r Kode for værtspublikationens type

Delfelt *r kan anvendes i I-analyseposter (poster, der i felt 004 delfelt *a har koden 'i' for posttype).

Her inddateres en materialetypekode, der gælder hele den værtspublikation, hvoraf en del er beskrevet i analyseposten. Materialetypekoden findes i kodefortegnelsen i felt 009 .

Koden for materialetype tekst (bogligt materiale) 'a' kan suppleres med en kode for periodicatype, som anført under felt 008 delfelt *h . De to bogstaver inddateres da som én kode.

Eksempler

1 008 00 *r a
(artikel fra bog)

2 008 00 *r an
(artikel fra avis)

3 004 00 *a i
008 00 *r ap *v 0
009 00 *a a
245 00 *a Okkerrensning ...
(artikel fra tidsskrift)

4 008 00 *r az
(artikel fra årspublikation)

Delfelt *v Kode for katalogiseringsniveau

  0 Katalogisering, selvsyn
  1 Katalogisering, andenhånds
  3 FORMKAT
  4 Folkebibliotekernes minimumsniveau
  5 Kopikatalogisering
  7 Registrering, selvsyn
  8 Registrering, andenhånds
  9 Maskinformateret katalogisering (ved retrokonvertering)

Koden 3 omfatter katalogisering i overensstemmelse med anbefalingerne i FORMKAT : fælles katalogiseringspraksis for forskningsbiblioteker med online-kataloger med de få ændringer, som fremgår af oversigten i Bilag B (felt 008 delfelterne * u, *a og *z samt felt 245 delfelt *æ).

Når FORMKAT er betragtet som et særligt katalogiseringsniveau, skyldes det, at det kræver et specielt udskriftprogram at danne en ISBD-udskrift af disse poster.

Eksempel på FORMKAT-inddatering og -udskrift

001 00 [Postens ID-nummer]
004 00 *a e
008 00 *t m *l eng *v 3
009 00 *a a
021 00 *a 0-85312-746-8
245 00 *a Computational methods in the chemical sciences
260 00 *a Chichester *b Horwood *c 1989
300 00 *a 337 s.
440 00 *a Ellis Horwood series in physical chemistry
700 00 *a Carley *h A. F. *b by
700 00 *a Morgan *h P. H. *b and

Computational methods in the chemical sciences / by A. F. Carley and
P. H. Morgan. - Chichester : Horwood, 1989. - 337 s. - (Ellis Horwood series in physical chemistry).

 

Delfelt *w Kode for e-bøger

I delfelt *w anvendes koden 1 for e-bog
 

Delfelt *n Kode for netdokumenters tilgængelighed

Der kan anvendes følgende koder
    a   Ubegrænset adgang
    b   Begrænset adgang
    c   Ingen adgang
Koden kan eventuelt uddybes i en note om anvendelsesklausul i felt 518 *a

Delfelt *x Kode for faglitteraturs niveau  
Kode for faglitteraturs niveau kan angives som en 2-cifferkode i *x.
Der anvendes følgende koder:

01    Førskoleniveau (Omfatter: Materialer beregnet til børn i førskolealderen)
02    Folkeskoleniveau (Omfatter: Materialer beregnet til børn og unge i grundskolealderen)
03    Gymnasieniveau (Omfatter: Materialer til brug på gymnasiale uddannelser)
04    Fagligt niveau (Omfatter: Materialer til brug på erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper, professionelle fagfolk og institutioner)
05    Forskningsniveau (Omfatter: Materialer til brug for forskning)
06    Alment niveau (Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke uddannelsesmæssige eller professionelle niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe)
07    Udenfor kategori eller vurdering fravalgt
99    Default - hvis koden mangler

Ud over ovestående koder kan følgende 1-bogstavskoder forekomme i poster konverteret fra MARC21, felt 008/Books/pos. 22 (Target audience) jf.  http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008.html):

a - Preschool
b
- Primary
c
- Pre-adolescent
d
- Adolescent
e
- Adult
f
- Specialized
g
- General
j
- Juvenile

 


1. DS/EN 23166. Koder for landenavne. Charlottenlund : Dansk Standard.

2. Bemærk, at tidligere koder 'mis' (forskellige tekster på hver sit sprog) og 'mul' (samme tekst på flere sprog) er slået sammen til 'mul'. Om anvendelsen af 'mis' (miscellaneous), se Bilag D.

 

_
. © Biblioteksstyrelsen 1999 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave. Version 2.1 Til top Til top