.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnitStart Forord til 2. udgave Næste afsnit

Forord til første udgave af danMARC2

I 1974 nedsatte Forskningsbibliotekernes Fællesråd og Bibliotekscentralen et udvalg vedrørende bibliografisk datapoststruktur for danske biblioteker og bibliografier. Udvalget fik til opgave at udarbejde et forslag til et dansk bibliografisk edb-format, byggende på de danske katalogiseringsregler til brug for registrering i maskinlæsbar form og ved databaseopbygning. I 1979 udkom danMARC : edb-format til lagring og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. 1. udgaven, der alene omfattede monografier, suppleredes i 1984 med en udvidelse af hensyn til periodica.

Ved oprettelsen af Statens Bibliotekstjeneste (SBT) i 1990 blev alle det tidligere Rigsbibliotekarembedes eksterne udvalg reorganiseret, og et Katalogregel- og Formatudvalg nedsat af Statens Bibliotekstjeneste og Dansk BiblioteksCenter blev udpeget for 3 år. En af de første opgaver, som dette udvalg satte igang, var en ajourføring af danMARC-formatet i forhold til de reviderede katalogiseringsregler ( Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker / udarbejdet af Det Danske Katalogregeludvalg. 1987) og med en udvidelse af formatet til at omfatte alle bibliografiske materialer. Arbejdet blev påbegyndt af Leif Makholm, dengang Danmarks Biblioteksskole, og senere videreført af Lilli Riget, dengang Aalborg Universitetsbibliotek.

Katalogregel- og Formatudvalget blev i 1992 erstattet af Katalogdatarådet med et kommissorium, der udvidede opgaverne til at omfatte alle aspekter af elektroniske kataloger. Katalogdatarådet overtog herefter ansvaret for det videre arbejde med formatrevisionen.

Katalogdatarådet er nedsat af Statens Bibliotekstjeneste. Rådet er fælles for alle bibliotekstyper, og det er rådgivende over for SBT. Ifølge kommissoriet er

"Udgangspunktet for Katalogdatarådets arbejde (er) de maskinlæsbare data, som benyttes til elektronisk publicering (online kataloger, CD-ROM mv.) i danske biblioteker og i biblioteksfællesskabet. Katalogdatarådet skal beskæftige sig med alle aspekter af fællesskabets elektroniske kataloger: katalogens opbygning og udformning, dataindhold og datastruktur samt benyttelse.

Katalogdatarådet skal varetage følgende principielle opgaver:

 • udarbejde fælles regler og retningslinier for katalogisering, formatering, sortering og emnedata
 • sikre koordinering til DanBib
 • varetage løbende rådgivning og fortolkning
 • overvåge den internationale udvikling.

Katalogdatarådet skal i sit arbejde tage hensyn til eksisterende standarder og tage initiativer til standardisering.

Katalogdatarådet skal repræsentere indsigt i følgende områder: generel viden om maskinlæsbare data, inddatasiden (katalogisering, formatering og emnedata), uddatasiden (søgning og brugergrænseflader)."

Katalogdatarådet har i perioden for udarbejdelsen af danMARC2 haft følgende sammensætning:

  Mona Madsen , Danmarks Biblioteksskole (formand)
  Karen Grundvad Kvist , Aalborg Universitetsbibliotek (næstformand)
  Hanne Balslev , Det kongelige Bibliotek
  Bodil Dalgaard-Møller , Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek
  Claus Jørgen Gunnar , København Kommunes Biblioteker
  P eter Holm Christensen , Herning Centralbibliotek
  Niels Christian Nielsen , Statsbiblioteket
  Hanne Saul , Holstebro Bibliotek
  Susanne Thorborg , Dansk BiblioteksCenter

Katalogdatarådets Sekretariat omfattede fra 1992 til august 1994 to sekretærer, en fra Statens Bibliotekstjeneste ( Elise Hermann ) og en fra Dansk BiblioteksCenter ( Marit Albrecht ). Fra 1. september 1994 varetages sekretariatet alene af Statens Bibliotekstjeneste ( Elise Hermann ).

I forbindelse med oprettelsen af Katalogdatarådet overtog Statens Bibliotekstjeneste færdiggørelsen af danMARC-formatet, og arbejdet blev overdraget til Elise Hermann . Der blev endvidere nedsat en støttegruppe for formatrevisionen, bestående af: Hanne Balslev (Det kongelige Bibliotek), Claus Jørgen Gunnar (Københavns Kommunes Biblioteker), Dan Hellum (Dansk BiblioteksCenter), Kirsten Strunck (Danmarks Biblioteksskole) og Ingelise Stæhr (Odense Universitetsbibliotek).

Som en konsekvens af oprettelsen af det fælles edb-samarbejde mellem danske biblioteker, DanBib, blev formatrevisionens opgaver revideret, og i april 1993 blev de formuleret således:

Det reviderede danMARC format skal

 • ajourføres i forhold til katalogiseringsreglerne,
 • indeholde DanBib-formatet (med version 1.0 af 930423 som grundlag),
 • overholde DanBib's datamodel version 2.0,
 • indeholde de felter, som er nødvendige for at dække folkebibliotekernes og Nationalbibliografiens behov,

samt indeholde de felter fra multiMARC-posterne, som bevares ved overførsel.

Det foreliggende format, danMARC2 , er udarbejdet efter ovenstående retningslinier. Det omfatter edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske poster. Format til autoritetsposter og hjælpeposter vil blive udarbejdet senere.

Katalogdatarådet, november 1994

Statens Bibliotekstjeneste vil supplere udgivelsen af formatet med en materialesamling, der belyser konsekvenserne ved og giver hjælp til overgang til danMARC2. Statens Bibliotekstjeneste agter at lade udarbejde et program, der kan konvertere mellem danMARC1 (med varianter) og danMARC2. Programmet vil blive stillet vederlagsfrit til rådighed for systemleverandører og biblioteker.

Statens Bibliotekstjeneste vil ligeledes tage initiativ til, at der aftales en overgangsperiode for udveksling af poster til og fra DanBib, samt til Biblioteksafgiften. I overgangsperioden skal det være muligt at modtage og aflevere i såvel danMARC1 (med varianter) som danMARC2.

Statens Bibliotekstjeneste, april 1995

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top