Biblioteksstyrelsen


Ordning af registre i onlinekataloger

Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af KatalogdataudvalgetKøbenhavn

Biblioteksstyrelsen

1999
Indhold

Forord
Alfabetiseringsregler
Indledning
1 Tegnenes rækkefølge
1.1 Tegnarternes rækkefølge
1.2 Bogstaver
1.3 Tal
1.4 Symboler
1.5 Blanktegn (mellemrum)
1.6 Skilletegn
2 Artikler
3 Forkortelser
3.1 Initialer
3.2 Forkortelser der udtales uforkortet
4 Indførslernes rækkefølge
4.1 Indførslernes opdeling i led
Bilag: Tegnsæt
DanBib tegnrepertoire, referencetegnsæt og kodningForord

Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier udkom i 1974 som tillæg til Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. Alfabetiseringsreglerne har siden været optrykt 5 gange, senest i 1995, Foreløbig udgave, 5. rettede og ajourførte oplag.

Under revisionen af katalogiseringsreglerne og danMARC2, som begge udkom i juni 1998, opstod et behov for også at revidere alfabetiseringsreglerne så de imødekommer kravene i en onlinekatalog. Katalogdataudvalget nedsatte derfor en arbejdsgruppe bestående af Bodil Dalgaard-Møller (Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek), Leif Makholm (Dansk Data Elektronik), Åge Petersen (Fredensborg-Humlebæk Bibliotekerne) og Anders Ravn (Dansk BiblioteksCenter) til at udarbejde en vejledning omhandlende registeroplægning inklusive tegnsortering, normaliseringsregler vedrørende alfabetisering og ledopdelingsregler.

Denne vejledning indeholder både praksis for inddatering og konventioner for maskinel behandling og er baseret på relevante dele af de ovenfor nævnte Alfabetiseringsregler.

Alle tegnangivelser refererer til DanBib referencetegnsættet, der anvendes ved udveksling af danMARC2 formaterede bibliografiske poster. Referencetegnsættet er ISO Latin 8859-1 med danske tilføjelser, der om nødvendigt yderligere kan suppleres med tegn fra ISO 10646 komplekset.

En tabel over Referencetegnsættet findes som bilag.

Vejledningen er godkendt af Katalogdataudvalget den ... 1999.

Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier kan fortsat betragtes som vejledende for ordning af bibliografiske lister i trykt form.
Alfabetiseringsregler

Indledning

Vejledningen tager udgangspunkt i det danske tegnsæt, da den retter sig mod danske kataloger.

Hovedprincipperne i ordningen er:

  • det danske alfabet inklusive æ ø å skal anvendes
  • den fastsatte rækkefølge af tegn skal følges konsekvent
  • alfabetiseringen skal baseres på skriftbilledet med mulighed for alternativ indførsel på udtaleformen
  • ledopdeling af en indførsel skal respekteres ved sorteringen.

Reglerne for numerisk ordning af tal er bevaret uændret. Der kan dog være problemer med implementeringen af meget specielle regler, f.eks. § 1.3.5 og § 1.3.7.

Se også » Katalogiseringsregler« 1. del. om henvisninger eller biplaceringer under den ikke valgte placering samt »Katalogiseringsregler« 2. del § 1.0 E om normalisering af visse stavemåder.

1 Tegnenes rækkefølge

1.1 Tegnarternes rækkefølge

Den grundlæggende rækkefølge er:
1. Blanktegn (mellemrum)
2. Symboler
3. Tal
4. Bogstaver
Vedr uddybning af og undtagelser fra § 1.1 se §§ 1.2-1.5.

1.2 Bogstaver

1.2.1 Alfabetet. Ordningen baseres på følgende alfabet:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1.2.2 Andre bogstaver og bogstavforbindelser normaliseres som angivet i bilaget.
Følgende normaliseringer fremhæves specielt:
1.2.2.1 Umlautbogstaverne
ä ordnes som æ,
ö og ungarsk ö ordnes som ø,
ü og ungarsk ü ordnes som y.
Når de to prikker repræsenterer trema (som fx i fransk Leüs), følges § 1.2.2.2.
1.2.2.2 I øvrigt ses der bort fra accenter og andre diakritiske tegn:
ë, é, è, ê og e macron ordnes som e;
ç og c hacek ordnes som c;
l med streg ordnes som l.
For at skelne u trema fra u omlyd bruges alfabetiseringsdelfelt, fx:
*A Leus *a Leüs
1.2.2.3 Forbindelserne ae, oe (også sammenskrevet œ eller Œ, inddateret @0153, henholdsvis @0152) og ue ordnes som ae, oe og ue.
1.2.2.4 Forbindelserne Aa og aa inddateres som @Å, henholdsvis @å og ordnes som å, når de udtales således; ellers som aa.
1.2.2.5 Islandsk ð ordnes som d, þ ordnes som th. Tyrkisk i uden prik ordnes som i.
1.2.3 Andre alfabeter. Bogstaver fra andre alfabeter end det latinske ordnes som de translittererede latinske bogstaver.
a-stråler ordnes som a stråler
Jævnfør Katalogiseringsregler, bind 2, §1.0E, Beskrivelsens sprog og alfabet.
1.2.4 Store bogstaver ordnes som de tilsvarende små bogstaver.
1.2.5 Hvor hensynet til et internationalt publikum berettiger det, kan sorteringsnøgler, der indeholder de 3 danske bogstaver æ, ø og å som sorteringsværdier, dubleres med nøgler, hvor disse er erstattet med tobogstavsforbindelserne ae, oe og aa.

1.3 Tal

1.3.1 Taltegn og romertal ordnes foran bogstaver. Indbyrdes ordnes de efter deres numeriske værdi fra 0 til ¥. (Vedrørende brøker se dog 1.3.6).
Romertal inddateres med arabertal i sorteringsdelfelt:
*a Louis *E 14 *e XIV *f konge af Frankrig
1.3.2 Skilletegn i talkombinationer. Skilletegn, som indgår i en sammensat talstørrelse (fx kolon, streg, skråstreg, decimalkomma, punktum), behandles som blanktegn.
1:1
1.15 (se § 1.3.5)
½ (se § 1.3.6)
1 2 3
1,22 (se § 1.3.5)
1-3
1:25000
1+2 (se § 1.4)
1a
III
08/15
Abraham
Bemærk forskellen til behandling af skilletegn i almindelighed. Se § 1.6.
1.3.3 Opdeling af flercifrede tal. Skilletegn og blanktegn, der blot er indsat for at forøge læseligheden af et mangecifret tal, tages ikke i betragtning:
25.000.000 ordnes som 25000000
25 000 000 ordnes som 25000000
Inddatering:
*A ... 25000000 ... *a ... 25.000.000 ...
*A ... 25000000 ... *a ... 25 000 000 ...
1.3.4 Ordenstal. Et ordenstal, der efterfølges af punktum, behandles som det tilsvarende mængdetal.
1.3.5 Decimaltal. Cifrene efter et decimalpunktum eller decimalkomma ordnes fra venstre.
3.15
3.5
Sammenlign med eksemplet i 1.3.2.
1.3.6 Brøker. En brøk behandles som en sammensat talstørrelse og ordnes først efter tælleren, dernæst efter nævneren. Brøkstregen behandles som et blanktegn.
Er et helt tal sat foran brøken, ordnes talstørrelsen som om der var et blanktegn mellem det hele tegn og brøken.
ordnes som 2 1 2.
De almindelige regler for ordning af blanktegn og skilletegn medfører at
2 1/2 ordnes som 2 1 2.
Jvf 1.5.1 og 1.6.2.
1.3.7 Hævede og sænkede tal behandles som separate hele tal, når de er kombineret med tal, fx som eksponenter. Når de er kombineret med bogstaver, betragtes de som del af samme ord.
10² ordnes som 10 2
CO (sænket) 2 ordnes som CO2

1.4 Symboler

1.4.1 Symboler ordnes foran tal og bogstaver. Indbyrdes ordnes de efter deres rækkefølge i udvekslingstegnsættet.
#nummertegn ¤generel valuta
$dollar ¥yen
%procent §paragraf
&et (og, ampersand) ©copyright
*asterisk ¬logisk ikke
+plus ®registreret varemærke
<mindre end °grader
=lig med ±plus minus
>større end ·gange
@commercial at ×gange
¢cent ÷division/minus
£pund sterling ¥uendelig
Alternativt kan symboler ordnes indbyrdes, som det er mest økonomisk for det aktuelle system.

1.5 Blanktegn (mellemrum)

1.5.1 Blanktegn ordnes foran alle andre tegn (»intet kommer før noget«), med den i 1.5.2 nævnte undtagelse. Reglen bevirker, at et kortere ord ordnes foran et længere ord, hvis begyndelse er identisk med det kortere.
Stor glæde
Storartet
Storm Petersen
Stormen
1.5.2 I efternavne, som ifølge Katalogiseringsregler, 1. del § 46E, begynder med et særskilt skrevet præfiks (en præposition, en artikel eller en kombination heraf), samt i stednavne af samme art ses der bort fra et blanktegn, som adskiller præfikset fra resten af navnet eller adskiller præfiksets enkelte ord (fx »de la«).
ordnes som
De la Roche, MazoDelaroche, Mazo
El PasoElpaso
La Cour, PaulLacour, Paul
La Fontaine, Jean deLafontaine, Jean de
Los AngelesLosangeles
Inddateringseksempler:
700 00 *A delaroche *a De la Roche *h Mazo
700 00 *A lacour *a La Cour *h Paul
710 00 *A losangeles county museum of art *a Los Angeles County Museum of Art
Bemærk, at »Saint«, »San« etc ikke betragtes som præfikser.
San Francisco ordnes som San Francisco
Hvis systemet giver mulighed for det kan dokumentets form gøres søgbar parallelt med den normaliserede form.
1.5.3 Kombinationer af blanktegn og tegn, der ordnes som blanktegn (se 1.6.2), ordnes som ét blanktegn.
Post- og telegrafvæsen ordnes som Post og telegrafvæsen

1.6 Skilletegn

1.6.1 Der ses bort fra skilletegn, herunder apostroffer, anførelsestegn og parenteser, dog med de i 1.3.2, 1.3.6 og 1.6.2 nævnte undtagelser.
ordnes som
Ann' Mari's rejse Ann Maris rejse
Anna (jeg) AnnaAnna jeg Anna
En, to, treEn to tre
H:sonHson
1.6.2 Bindestreg, tankestreg og skråstreg ordnes som blanktegn.
ordnes som
Birket-SmithBirket Smith
Film-årbogenFilm årbogen
Hverken - ellerHverken eller
Og/ellerOg eller
1.6.3 En tankestreg ignoreres dog, når den optræder som første tegn i et ordningsled:
- og det skete ... ordnes som   Og det skete
1.6.4 Vedr. skilletegn, der indgår i sammensatte talstørrelser, se 1.3.2. Vedr. brøkstreger, se 1.3.6.

2 Artikler

2.1 Der ses bort fra artikler, der indleder et ordningsled, medmindre de anvendes som præfiks i et efternavn eller et stednavn (jvf § 1.5.2).
Une belle fille comme moi ordnes under B
Eines langen Tages Reise in die Nacht ordnes under L
En nat i juli ordnes under N
Den store blondine ordnes under S
Hvor alfabetiseringen skal starte, inddateres et alfabetiseringssymbol:
745 00 *a Une €belle fille comme moi
245 00 *a En €nat i juli
245 00 *a Eines €langen Tages Reise in die Nacht
245 00 *a Den €store blondine
Jvf danMARC2, indledningen, § 3.1.
2.2 Artikler må ikke forveksles med talord eller påpegende stedord.
Den sommer på Bella Vista ordnes under D
Én gang er nok ordnes under E
Inddatering:
245 00 *a Den sommer på Bella Vista
745 00 *a Én gang er nok

3 Forkortelser

Ordningen af initialer og forkortelser bestemmes generelt ved inddatering af blanktegn.

3.1 Initialer

3.1.1 En kombination af initialer betragtes som ét sammenhængende ord (se dog § 3.1.2). Reglen gælder også, når initialerne er adskilt med punktum, men ikke når de er adskilt med bindestreg.
Ung leg
USA bag facaden
De usandsynlige hverdage
U.S.A.s præsident
H.-C. Hansen
H. Chr. Hansen
H. Hansen
Hansen, Hans
H.C. Andersens sidste år
H.C. er død
H.C.A. Konfektion A/S
3.1.2 Inverterede fornavns-initialer ordnes som hver sit ord.
Hansen, H. C.
Hansen, Hans
Bemærk forskellen på inddateringerne:
700 00 *a Andersen *h H. C.
245 00 *a H.C. Andersens sidste år
245 00 *a Mit Livs Eventyr *e af H.C. Andersen

3.2 Forkortelser der udtales uforkortet

3.2.1 Forkortelser, som udtales uforkortet, ordnes som de skrives. Se dog § 3.2.2.
Mit livs Elvira
Mr. Sammlers planet
Sankt Hans
Silkehud
Skt. Hans
St. John, Patricia
St. Kongensgade
Stjernerne blegner
Store Kongensgade
3.2.2 Præfikserne Mc og M hævet c ordnes som Mac.
Mabel
MacLaren
McManus
MacPherson
Madsen
De normaliserede former inddateres i alfabetiseringsdelfelter:
700 00 *a MacLaren
700 00 *A macmanus *a McManus
700 00 *a MacPherson
Hvis systemet giver mulighed for det, kan dokumentets form gøres søgbar parallelt med den normaliserede form.
3.2.3 Ved flerleddede forkortelser, som udtales uforkortet, ordnes hvert led som et ord for sig.
F. eks. roser
Fare for sneskred
J. Appl. Phys.
Ja tak

4 Indførslernes rækkefølge

4.1 Indførslernes opdeling i led

En indførsel kan være opdelt i led svarende til delfelter i formatet.
Inddatering:
700 00 *a Skov *h Niels @Åge
700 00 *a Skov *h Ole
700 00 *a Skov *h Ole *c f. 1950
700 00 *a Skov Nielsen *h Karen
710 00 *c Skov- og Naturstyrelsen
700 00 *a Skov Olesen *h Niels
Ledopdelte sorteringsnøgler:
skov niels åge 2 led
skov ole 2 led
skov ole f. 1950 3 led
skov nielsen karen 2 led
skov og naturstyrelsen 1 led
skov olesen niels 2 led
4.2 Et kortere led ordnes foran et længere, hvis begyndelse er identisk med det kortere (»intet kommer før noget«).
Hansen
Hansen, Uffe
Hansen ordner alt
Hansen, Smith & Co.
4.3 Når flere indførsler har identiske første led, ordnes de alfabetisk efter andet led, hvis de også har identiske andet led, ordnes de alfabetisk efter tredie led (osv).
Sortering:
Pearl
Pearl (county)
Pearl, David
Pearl, David (1921)
Pearl, David S.
Pearl (fader)
Pearl (firma)
Pearl, Raymond
Pearl (slægten)
Inddatering:
710 00 *aPearl
710 00 *sPearl *ecounty
700 00 *aPearl *eDavid
700 00 *aPearl *eDavid *c1921
700 00 *aPearl *eDavid S.
700 00 *aPearl *ffader
710 00 *aPearl *efirma
700 00 *aPearl *eRaymond
700 00 *aPearl *fslægtenBilag: Tegnsæt

Fra danMARC2, indledningen, afsnit 4.

Som tegnsæt anvendes ISO 8859-1, også kaldet latinsk alfabet nr. 1. Det er et 8-bit tegnsæt med plads til 256 forskellige tegn, idet der dog kun er defineret 190 forskellige grafiske tegn (synlige tegn). For at kunne anvende ISO 8859-1 til bibliografiske data har 3 tegn fået en speciel betydning:

* delfeltkode (hexadecimal værdi 2A)
@ skiftenøgle (hexadecimal værdi 40)
€ alfabetiseringsmærke (hexadecimal værdi A4)

Skiftenøglen anvendes for at give plads for andre tegn inden for rammerne af ISO 8859-1. Som referencetegnsæt anvendes principielt ISO 10646, som er et 4-dimensionalt tegnsæt med over 4 milliarder tegn-muligheder. Foreløbig anvendes 2 dimensioner, kaldet BMP - Basic Multilingual Plane, og et fremmed tegn angives på formen: @2030, hvor de første 2 tegn, dvs 20 (hexadecimal værdi), angiver grundplanen, medens de sidste 2 tegn, dvs. 30, angiver tegnets placering i planen. Som (enkelte) eksempler på grundplaner kan nævnes:

00 Basic Latin, Latin-1 Supplement (= ISO 8859-1)
01 Latin Extended-A, Latin Extended-B
04 Cyrillic
05 Armenian, Hebrew (Basic and Extended)
22 Mathematical Operators
4E CJK Unified Ideographs (Chinese, Japanese, Korean)
9F CJK Unified Ideographs (Chinese, Japanese, Korean)
Skelnen mellem gammel dansk å (Søndergaard) og dobbelt aa (dataanalyse) kodes specielt:
@å Lille gammelt å (aa) @Å Stort gammelt Å (Aa)
Meget specielle tegn, som ikke kan genfindes i ISO 10646, kodes ved at angive den hexadecimale værdi for tegnet i fællestegnsættet med et foranstillet U, fx
@UF9 Upadhmaniya
Hvis de tre tegn med speciel betydning anvendes med deres normale betydning kodes de således:
@@ commercial at
@* asterisk
@€ currency sign

. . .

Yderligere oplysninger kan findes i DanBib Dokumentation 14 , afsnit 3.8: Tegnsæt.DanBib tegnrepertoire, referencetegnsæt og kodning

Fra DanBib dokumentation, bilag til kapitel 3.

Tabellen viser UCS (ISO 10646) kodning samt den aktuelle ISO 8859-1 ("latin 1") repræsentation for det traditionelle danske biblioteks tegnrepertoire: Fællestegnsæt/BASIS tegnsæt.

Fællestegnsæt/BASIS ISO 10646 (UCS) Repræsentation i ISO 8859-1
Kode Tegn Betydning Kode Betydning Kode(r)      Betydning
20 blank00 20 space20space
21! udråbstegn00 21 exclamation mark21!
22" anførselstegn00 22 quotation mark22"
23# nummertegn00 23 number sign23#
24$ dollartegn00 24 dollar sign24$
25% procent00 25 percent sign25%
26& et-tegn00 26 ampersand26&
27' apostrof00 27 apostrophe27'
28( rund venstre parentes00 28 left parenthesis28(
29) rund højre parentes00 29 rigth parentesis29)
2A* asterisk00 2A asterisk40 2A@*
2B+ plus tegn00 2B plus sign2B+
2C, komma00 2C comma2C,
2D­ a) bindestreg, minus00 2D b) hyphen-minus2D-
2E . a) punktum, decimalpunkt00 2E full stop2E.
2F/ skråstreg00 2F solidus2F/
 
300 ciffer 000 30 digit zero300
311 ciffer 100 31 digit one311
322 ciffer 200 32 digit two322
333 ciffer 300 33 digit three333
344 ciffer 400 34 digit four344
355 ciffer 500 35 digit five355
366 ciffer 600 36 digit six366
377 ciffer 700 37 digit seven377
388 ciffer 800 38 digit eigth388
399 ciffer 900 39 digit nine399
3A: a) kolon, division00 3A colon3A:
3B; semikolon00 3B semicolon3B;
3C< mindre end tegn00 3C less-than sign3C<
3D= lighedstegn00 3D equals sign3D=
3E> større end tegn00 3E greater-than sign3E>
3F? spørgsmålstegn00 3F question mark3F?
 
40ü lille bogstav tysk y00 FC latin small letter u
with diaresis
FCü
41A stort bogstav a00 41 latin capital letter a41A
42B stort bogstav b00 42 latin capital letter b42B
43C stort bogstav c00 43 latin capital letter c43C
44D stort bogstav d00 44 latin capital letter d44D
45E stort bogstav e00 45 latin capital letter e45E
46F stort bogstav f00 46 latin capital letter f46F
47G stort bogstav g00 47 latin capital letter g47G
48H stort bogstav h00 48 latin capital letter h48H
49I stort bogstav i00 49 latin capital letter i49I
4AJ stort bogstav j00 4A latin capital letter j4AJ
4BK stort bogstav k00 4B latin capital letter k4BK
4CL stort bogstav l00 4C latin capital letter l4CL
4DM stort bogstav m00 4D latin capital letter m4DM
4EN stort bogstav n00 4E latin capital letter n4EN
4FO stort bogstav o00 4F latin capital letter o4FO
 
50P stort bogstav p00 50 latin capital letter p50P
51Q stort bogstav q00 51 latin capital letter q51Q
52R stort bogstav r00 52 latin capital letter r52R
53S stort bogstav s00 53 latin capital letter s53S
54T stort bogstav t00 54 latin capital letter t54T
55U stort bogstav u00 55 latin capital letter u55U
56V stort bogstav v00 56 latin capital letter v56V
57W stort bogstav w00 57 latin capital letter w57W
58X stort bogstav x00 58 latin capital letter x58X
59Y stort bogstav y00 59 latin capital letter y59Y
5AZ stort bogstav z00 5A latin capital letter z5AZ
5BÆ stort bogstav æ00 C6 latin capital letter aeC6Æ
5CØ stort bogstav ø00 D8 latin capital letter o
with stroke
D8Ø
5DÅ stort bogstav å00 C5 latin capital letter a
with ring above
C5Å
5E­ d) skiftetegn 40 55 35 45@U5E
5F_ understreg00 5F low line5F_
03 32 combining low line40 30 33 33 32@0332
 
60ä lille bogstav svensk æ00 E4 latin small letter a
with diaresis
E4ä
61a lille bogstav a00 61 latin small letter a61a
62b lille bogstav b00 62 latin small letter b62b
63c lille bogstav c00 63 latin small letter c63c
64d lille bogstav d00 64 latin small letter d64d
65e lille bogstav e00 65 latin small letter e65e
66f lille bogstav f00 66 latin small letter f66f
67g lille bogstav g00 67 latin small letter g67g
68h lille bogstav h00 68 latin small letter h68h
69i lille bogstav i00 69 latin small letter i69i
6Aj lille bogstav j00 6A latin small letter j6Aj
6Bk lille bogstav k00 6B latin small letter k6Bk
6Cl lille bogstav l00 6C latin small letter l6Cl
6Dm lille bogstav m00 6D latin small letter m6Dm
6En lille bogstav n00 6E latin small letter n6En
6Fo lille bogstav o00 6F latin small letter o6Fo
 
70p lille bogstav p00 70 latin small letter p70p
71q lille bogstav q00 71 latin small letter q71q
72r lille bogstav r00 72 latin small letter r72r
73s lille bogstav s00 73 latin small letter s73s
74t lille bogstav t00 74 latin small letter t74t
75u lille bogstav u00 75 latin small letter u75u
76v lille bogstav v00 76 latin small letter v76v
77w lille bogstav w00 77 latin small letter w77w
78x lille bogstav x00 78 latin small letter x78x
79y lille bogstav y00 79 latin small letter y79y
7Az lille bogstav z00 7A latin small letter z7Az
7Bæ lille bogstav æ00 E6 latin small letter aeE6æ
7Cø lille bogstav ø00 F8 latin small letter o
with stroke
F8ø
7Då lille bogstav å00 E5 latin small letter a
with ring above
E5å
7Eö lille bogstav svensk ø00 F6 latin small letter o
with diaresis
F6ö
7F benyttes ikke 40 55 37 46@U7F
 
80D stort græsk bogstav delta03 94 greek capital letter delta40 30 33 39 34@0394
81Q stort græsk bogstav theta03 98 greek capital letter theta40 30 33 39 38@0398
82L stort græsk bogstav lambda03 9B greek capital letter lamda40 30 33 39 42@039B
83X stort græsk bogstav xi03 9E greek capital letter xi40 30 33 39 45@039E
84P stort græsk bogstav pi03 A0 greek capital letter pi40 30 33 41 30@03A0
85S stort græsk bogstav sigma03 A3 greek capital letter sigma40 30 33 41 33@03A3
86F stort græsk bogstav phi03 A6 greek capital letter phi40 30 33 41 36@03A6
87W stort græsk bogstav omega03 A9 greek capital letter omega40 30 33 41 39@03A9
88a lille græsk bogstav alfa03 B1 greek small letter alpha40 30 33 42 31@03B1
89b lille græsk bogstav beta03 B2 greek small letter beta40 30 33 42 32@03B2
8Ag lille græsk bogstav gamma03 B3 greek small letter gamma40 30 33 42 33@03B3
8Bd lille græsk bogstav delta03 B4 greek small letter delta40 30 33 42 34@03B4
8Ce lille græsk bogstav epsilon03 B5 greek small letter epsilon40 30 33 42 35@03B5
8Dz lille græsk bogstav zeta03 B6 greek small letter zeta40 30 33 42 36@03B6
8Eh lille græsk bogstav eta03 B7 greek small letter eta40 30 33 42 37@03B7
8Fq lille græsk bogstav theta03 B8 greek small letter theta40 30 33 42 38@03B8
 
90i lille græsk bogstav iota03 B9 greek small letter iota40 30 33 42 39@03B9
91k lille græsk bogstav kappa03 BA greek small letter kappa40 30 33 42 41@03BA
92l lille græsk bogstav lambda03 BB greek small letter lamda40 30 33 42 42@03BB
93m lille græsk bogstav my03 BC greek small letter mu40 30 33 42 43@03BC
94n lille græsk bogstav ny03 BD greek small letter nu40 30 33 42 44@03BD
95x lille græsk bogstav xi03 BE greek small letter xi40 30 33 42 45@03BE
96o lille græsk bogstav omikron03 BF greek small letter omicron40 30 33 42 46@03BF
97p lille græsk bogstav pi03 C0 greek small letter pi40 30 33 43 30@03C0
98r lille græsk bogstav rho03 C1 greek small letter rho40 30 33 43 31@03C1
99s lille græsk bogstav sigma-203 C3 greek small letter sigma40 30 33 43 33@03C3
9At lille græsk bogstav tau03 C4 greek small letter tau40 30 33 43 34@03C4
9Bu lille græsk bogstav ypsilon03 C5 greek small letter upsilon40 30 33 43 35@03C5
9Cf lille græsk bogstav phi03 C6 greek small letter phi40 30 33 43 36@03C6
9Dc lille græsk bogstav chi03 C7 greek small letter chi40 30 33 43 37@03C7
9E Y a) stort og lille græsk bogstav psi 03 A8 greek capital letter psi 40 30 33 41 38 @03A8
03 C8 greek small letter psi40 30 33 43 38@03C8
9Fw lille græsk bogstav omega03 C9 greek small letter omega40 30 33 43 39@03C9
 
A0V lille græsk bogstav sigma-103 C2 greek small letter final sigma40 30 33 43 32@03C2
A1_ stort polsk bogstav l01 41 latin capital letter l
with stroke
40 30 31 34 31@0141
A2G Stort græsk bogstav gamma03 93 greek capital letter gamma40 30 33 39 33@0393
A3 Ð a) stort islandsk bogstav blødt d00 D0 latin capital letter eth
(icelandic)
D0 Ð
eller stort serbokroatisk bogstav d 01 10 latin capital letter d
with stroke
40 30 31 31 30@0110
A4Þ stort islandsk bogstav thorn00 DE latin capital letter thorn
(icelandic)
DEÞ
A5 ikke benyttet 40 55 41 35@UA5
A6Πstort fransk oe01 52 latin capital ligature oe40 30 31 35 32@0152
A7' slavisk blødt tegn02 B9 modifier letter prime40 30 32 42 39@02B9
(tidl. @UA7)
A8× prik midt på linjen00 B7 middle dotB7×
A9b musikalsk b-tegn26 6D musical flat sign40 32 36 36 44@266D
AA® registreret varemærke00 AE registered signAE®
AB± plusminus tegn00 B1 plus-minus signB1±
AC_ stort bogstav o med krog01 A0 latin capital letter o
with horn
40 30 31 41 30@01A0
AD_ stort bogstav u med krog01 AF latin capital letter u
with horn
40 30 31 41 46@01AF
AE_ alif (ANSI 92)02 BE modifier letter right
half ring
40 30 32 42 45@02BE
(tidl. @UAE)
AF ikke benyttet 40 55 41 46@UAF
 
B0_ ayn (ANSI 91)02 BF modifier letter left
half ring
40 30 32 42 46@02BF
(tidl. @UB0)
B1_ lille polsk bogstav l01 42 latin small letter l with
stroke
40 30 31 34 32@0142
B2» anførselstegn (start)00 BB rigth-pointing double angle
quotation mark
BB»
B3 _ a) lille serbokroatisk bogstav d 01 11 latin small letter d
with stroke
40 30 31 31 31 @0111
eller lille islandsk bogstav blødt d fejl ?
- se fællestegnsættet BA
B4þ lille islandsk bogstav thorn00 FE latin small letter thorn
(icelandic)
FEþ
B5« anførselstegn (slut)00 AB left pointing double angle
quotation mark
AB«
B6œ lille fransk oe01 53 latin small ligature oe40 30 31 35 33@0153
B7_ a) slavisk hårdt tegn, tommer02 BA modifier letter double prime40 30 32 42 41@02BA
(tidl. @UB7)
B8_ lille tyrkisk bogstav i01 31 latin small letter dotless i40 30 31 33 31@0131
B9£ pundtegn00 A3 pund signA3£
BAð islandsk/færøsk eth00 F0 latin small letter eth
(icelandic)
F0ð
BB ikke benyttet 40 55 42 42@UBB
BC_ lille o med krog01 A1 latin small letter o with horn40 30 31 41 31@01A1
BD_ lille u med krog01 B0 latin small letter u
with horn
40 30 31 42 30@01B0
BE§ paragraftegn00 A7 section signA7§
BF° gradtegn00 B0 degree signB0°
 
C0 kors/daggert20 20 dagger40 32 30 32 30@2020
C1 promille20 30 per mille sign40 32 30 33 30@2030
C2ò integraltegn22 2B integral40 32 32 32 42@222B
C3¥ uendelighedstegn22 1E infinity40 32 32 31 45@221E
C4Ö rodtegn22 1A square root40 32 32 31 41@221A
C5¸ a) minus, division00 F7 division signF7¸
00 2D b) hyphen-minus2D-
C6¹ ulighedstegn22 60 not equal to40 32 32 36 30@2260
C7® højrepil21 92 rightwards arrow40 32 31 39 32@2192
C8´ a) gange, kryds00 D7 multiplication signD7´
C9Aa stort dansk bogstav gammelt åFindes ikke 40 C5
CAÜ stort tysk bogstav y00 DC latin capital letter u
with diaeresis
DCÜ
CBÄ stort svensk bogstav æ00 C4 latin capital letter a
with diaeresis
C4Ä
CCÖ stort svensk bogstav ø00 D6 latin capital letter o
with diaeresis
D6Ö
CD[ skarp venstreparentes00 5B left square bracket5B[
CEaa lille dansk bogstav gammelt åFindes ikke 40 E5
CF{ krøllet venstreparentes (tuborg)00 7B left curly bracket7B{
 
D0] skarp højreparentes00 5D rigth square bracket5D]
D1} krøllet højreparentes (tuborg)00 7D rigth curly bracket7D}
D2ß tysk dobbelt s00 DF latin small letter sharp s
(german)
DFß
D3_ lille grønlandsk bogstav k01 38 latin small letter kra
(greenlandic)
40 30 31 33 38@0138
D4 ikke benyttet 40 55 44 34@UD4
D5 ikke benyttet 40 55 44 35@UD5
D6¿ spansk omvendt spørgsmålstegn00 BF inverted question markBF¿
D7¡ spansk omvendt udråbstegn00 A1 inverted exclamation markA1¡
D8 lang streg (geviert-streg)Uafklaret 40 55 44 38@UD8
D9­ e) typografisk op (superscript)Uafklaret 40 55 44 39@UD9
DA¯ e) typografisk ned (supscript)Uafklaret 40 55 44 41@UDA
DB\ c) fremhævelse00 5C reverse solidus5C\
DC § alfabetiseringstegn00 A4 currency signA4¤
DDÙ d) post skilletegn 40 55 44 44@UDD
DEØ× d) felt skilletegn 40 55 44 45@UDE
DFt d) delfelt skilletegn 40 55 44 46@UDF
 
E0' pseudo spørgsmålstegn03 09 combining hook above40 30 33 30 39@0309
(tidl. @UE0)
E1` accent grave00 60 grave accent 60`
03 00 combining grave accent40 30 33 30 300300
E2´ accent aigu00 B4 acute accent B4´
03 01 combining acute accent40 30 33 30 31@0301
E3ˆ circumflex00 5E circumflex accent5E^
03 02 combining circumflex
accent
40 30 33 30 32@0302
E4˜ tilde00 7E tilde7E~
03 03 combining tilde40 30 33 30 33@0303
E5- a) macron, længdetegn00 AF macronAF-
03 04 combining macron40 30 33 30 34@0304
E6_ a) breve, bue eller korttegn02 D8 breve40 30 32 44 38@02D8
03 06 combining breve40 30 33 30 36@0306
E7× prik over bogstav03 07 combining dot above40 30 33 30 37@0307
E8¨ omlyd (påvirker sorteringen)00 A8 diaeresisA8¨
03 08 combining diaeresis40 30 33 30 38@0308
E9_ hacek02 C7 caron40 30 32 43 37@02C7
03 0C combining caron40 30 33 30 43@030C
EA° bolle over bogstav (påv. sort.)03 0A combining ring above40 30 33 30 41@030A
02 DA ring above40 30 32 44 41@02DA
EB ligatur - første halvdelFE 20 combining ligature
left half
40 46 45 32 30@FE20
(tidl. @UEB)
EC ligatur - anden halvdelFE 21 combining ligature
right half
40 46 45 32 31@FE21
(tidl. @UEC)
ED' højt diakritisk komma03 15 combining comma above
right
40 30 33 31 35@0315
03 13 combining comma above40 30 33 31 33@0313
EE² dobbelt aigu (påvirker sort.)02 DD double acute accent40 30 32 44 44@02DD
03 0B combining double
acute accent
40 30 33 30 42@030B
EF_ candrabindu03 10 combining candrabindu40 30 33 31 30@0310
 
F0¸ cedille00 B8 cedillaB8¸
03 27 combining cedilla40 30 33 32 37@0327
F1_ højrekrog02 DB ogonek40 30 32 44 42@02DB
03 28 combining ogonek40 30 33 32 38@0328
F2_ prik under bogstav03 23 combining dot below40 30 33 32 33@0323
(rettet fra @0340)
F3_ dobbelt prik under bogstav03 24 combining double dot
below
40 30 33 32 34@0324
F4_ bolle under bogstav03 25 combining ring below40 30 33 32 35@0325
F5_ dobbelt understregning03 33 combining double low line40 30 33 33 33@0333
F6 hård blank (EN-tegn)00 A0 no-brake spaceA0no-brake space
F7_ venstrekrog03 26 combining comma below40 30 33 32 36@0326
(tidl. @UF7)
F8_ omvendt cedille03 1C combining left half ring
below
40 30 33 41 43@031C
(tidl. @UF8)
F9_ upadhmaniya03 2E combining breve below40 30 33 32 45@032E
(tidl. @UF9)
FA dobbelt tilde - første halvdelFE 22 combining double tilde
left half
40 46 45 32 32@FE22
(tidl. @UFA)
FB dobbelt tilde - anden halvdelFE 23 combining double tilde
right half
40 46 45 32 33@FE23
(tidl. @UFB)
FC¨ trema (påvirker ikke sorteringen)Uafklaret 40 55 46 43@UFC
FD ikke benyttet 40 55 46 44@UFD
FE ikke benyttet 40 55 46 45@UFE
FF ikke benyttet 40 55 46 46@UFF

a,b) tegnet har flere betydninger
c) speciel typografi - tegnet sættes før og efter det der skal fremhæves
d) tegnet er anført i fællestegnsættet, men benyttes ikke
e) ikke låsende skiftekode