Rettelser til Katalogiseringsregler
og bibliografisk standard for danske biblioteker

Biblioteksstyrelsen
Imens vi venter på en færdig version af RDA i Danmark, vil vi her offentliggøre en del vigtige tilføjelser og mindre ændringer, der er blevet vedtaget af Nationalbibliografisk Udvalg. Ændringerne er normalt tilpasninger til RDA af de nuværende regler.

Rettelser er tilføjet med rød tekst. Slettelser er lavet med gennemstreget tekst.


30. Serietitler

For selvstændigt katalogiserede materialer udarbejdes der opslag på serietitler, sådan som de måtte forekomme i materialet. Da seriebetegnelsen ligeledes er en del af beskrivelsen, anvendes materialets form af serietitlen både som en del af beskrivelsen og som opslag på serietitlen og inddateres derfor i én arbejdsgang.

Såfremt materialets form afviger fra den hovedtitel, man ville anvende for serien katalogiseret som en helhed, udarbejdes yderligere opslag på hovedtitlen for serien som helhed. Sådanne titler udformes i henhold til reglerne for periodica, se § 101-103 også selvom serien ikke er periodisk udgivet. , uanset om serien i sig selv er periodisk udgivet eller ej.

Soltemplet. - (Tintins oplevelser ; 4)
Opslag på Tintins oplevelser
(Opslaget på beskrivelsens serietitel er identisk med den form, der gælder for serien katalogiseret som en helhed)

Barbie og isbaren. - (Barbie ; 4)
Opslag på Barbie, og: Barbie
(Carlsen)
(Materialets form er ikke identisk med den form, der ville være anvendt, hvis serien var katalogiseret som en helhed, idet det her ville være nødvendigt at adskille serien fra en anden serie med samme titel. Katalogiseringen suppleres derfor af et opslag på seriens hovedtitel)

Notat om trafik og miljø. - (Miljøkontrollens skriftserie ; nr. 1/1985)
Opslag på Miljøkontrollens skriftserie
(Opslaget på beskrivelsens serietitel er identisk med den form, der gælder for serien katalogiseret som en helhed)

Børn og trafik - hovedrapport. - (Rapport ; nr. 65)
Opslag på Rapport, og: Rapport (ivtb, Institut for veje, trafik og Byplan, Danmarks Tekniske Højskole)
(Materialets form er ikke identisk med den form, der ville være anvendt, hvis serien var katalogiseret som en helhed, idet serietitlen er en artsbetegnelse og derfor som opslag skal suppleres med den udgivende korporation. Katalogiseringen suppleres derfor af et opslag på seriens hovedtitel)

44. Sprog

44C Navne fra ikke-latinske alfabeter: valg mellem eksisterende omskrivning og omskrivning i henhold til et vedtaget system.
Hvis en navneform findes omskrevet til det latinske alfabet i danske opslagsværker mv. eller i udgaver af personens egne værker, vælges den vedtagne navneform enten efter reglerne i § 44C1-7 i den anførte rækkefølge eller efter nedenstående alternative regel.

 


44C4 Fordansket form.
Ved en fordansket form forstås en almindeligt anvendt form i danske opslagsværker eller anden dansk litteratur om eller af personen. Hvis en sådan form forekommer, anvendes denne form. Hvis varierende fordanskede former forekommer, anvendes den almindeligste, hvis en sådan kan udpeges. I tvivlstilfælde tages en form skrevet i det kyrilliske alfabet og tranlittereres i henhold til de i Bilag I nævnte standarder for translitteration.

 

Vedtagen form: Alexander den Store

Vedtagen form: Homer

Vedtagen form: Avicenna
Variantform: Ibn S
B n A , al-Husayn ibn 'abd All A h

Vedtagen form: Katharina II (zarina af Rusland)
Variantform: Ekaterina II (zarina af Rusland)

Vedtagen form: Lavrov, Sergej

 

Undtagelser fra 44C4: Translitteration anvendes for navne, som er skrevet i det kyrilliske alfabet, og som har efternavnet som ordningsled.

Vedtagen form: Evtuenko, Evgenij
Variantform: Jevtusjenko, Jevgenij

Vedtagen form: El'tsin, Boris
Variantform: Jel'tsin, Boris

101-103: PERIODICATITLER

Forbemærkning. Som anført i § 25B gives der opslag på et periodicums titel. Et sådant opslag udformes efter reglerne i § 101-103.

Formatmæssigt vil opslag på periodicatitler være automatisk maskinel genbrug af den i beskrivelsen allerede inddaterede hovedtitel.

Hvis et opslag på en hovedtitel ifølge reglerne i § 102-103 skal suppleres af tilføjelser, inddateres de i særlige delfelter i forbindelse med inddateringen af beskrivelsens titel og ophavsangivelse. Herefter kan det korrekt udformede opslag dannes maskinelt. I denne forbindelse bør en parentes ligeledes maskingeneres omkring tilføjelsen.

Den anvendte kombination af delfeltkoder vil i sådanne tilfælde angive, hvorvidt tilføjelsen skal anvendes som både ophavsangivelse i beskrivelsen og som tilføjelse i forbindelse med opslag, eller hvorvidt tilføjelsen kun skal anvendes i forbindelse med opslag.

Som anført i § 30 anvendes § 101-103 også ved udformning af opslag på serietitler, selvom serien ikke er periodisk udgivet.                

103. Tilføjelser til periodicatitler i almindelighed

Når titlen på et periodicum er identisk med titlen på et andet periodicum i katalogen eller skønnes at kunne blive det, skal de pågældende titler, når de anvendes som opslag, forsynes med en tilføjelse, der gør dem entydige.

Typen af tilføjelse vælges efter nedenstående anvisninger, der er givet i prioriteret orden:

·  a) En udgavebetegnelse, når der er flere udgaver af det samme periodicum.

Opslag på: F.E.B. panorama (Dansk udgave)

Opslag på: F.E.B. panorama (English version)

·b) Det først nævnte udgivelsessted angivet i publikationens form.

Opslag på: Trafikrapport (Nykøbing F.)

Opslag på: Trafikrapport (Åbenrå)

Opslag på: Studia historica (Helsinki)

Opslag på: Studia historica (Roma)

·  c) Det først nævnte udgivelsessted og udgivelsesåret for første hæfte eller bind, når udgivelsesstedet ikke er tilstrækkelig tilføjelse.

Opslag på: Min roman (Kbh. : 1969)

Opslag på: Min roman (Kbh. : 1980)

·  d) Den udgivende korporation anvendt som i § 102, når udgivelsessted og udgivelsesår for første hæfte eller bind er identiske.

Opslag på: Impuls (Danske Kolonial Grossisters Centralkontor)

Opslag på: Impuls (Skiltemalerlauget i Danmark)

(Begge: (Kbh. : 1965))

·  e) Udgivelsesåret for første hæfte eller bind, når et periodicum genoptager en tidligere titel.

Opslag på: Udenrigsministeriets tidsskrift (1920)

Opslag på: Udenrigsministeriets tidsskrift (1979)

(1976-1979 med titlen: Udenrigsministeriets tidsskrift for udenrigsøkonomi)

Da valget af rækkefølgen af de ovenfor anførte tilføjelser er baseret på internationale hensyn, kan den katalogiserende institution ud over det efter reglerne korrekte opslag altid vælge at udforme et ekstra opslag efter anvisningerne under punkt d, såfremt det korrekte opslag på hovedtitlen skal udformes efter reglerne under punkt b og c.

Ved opslag som serietitel kan følgende tilføjelser vælges fremfor ovenstående:

a)       Udgiverens navn.

Opslag på: Dus med dansk (Systime)

Opslag på: Dus med dansk (Alinea)

Eller:

b)       Ophav til alle bind i serien.

Opslag på: Løvindens datter (Tamora Pierce)

Opslag på:  Løvindens datter (Josefine Ottesen)


 
© Slots- og Kulturstyrelsen