. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
       

Bilag J - Funktionskoder for ophav

Oversigten og definitionen af de enkelte funktionskoder er baseret på Library of Congress’ ”Marc Code List” der tager udgangpunkt i MARC21. For yderligere information se Library of Congress’ dokumentation på deres hjemmeside:  http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html og http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html 

Oversigten består af koder og definitioner. Tillige er anført en kort oversættelse af koden. Den korte oversættelse af koden er ikke lig en anbefalet visning.

 Oversigten er ikke en komplet oversættelse af Library of Congress’ liste, men er tilpasset danske forhold og dansk praksis.

Koden led udtrykker ikke en specifik funktion men kan bruges i forbindelse med alle andre funktionskoder til at udtrykke et hovedansvar f.eks. hovedforfatter  versus medforfatter.

700 00  ... *4 aut *4 led
700 00  … *4 aut

Der er tilføjet specielle danske funktionskoder til LC’s liste, idet der ikke er fundet koder på LC’s liste, der dækker dansk brug af disse funktioner præcist nok. Se til sidst i oversigten. Ved udveksling vil disse kunne udveksles som oth.

Tidligere anvendte men nu udgåede koder er markeret i listen som [UDGÅET].

Sidst i bilaget er en mere udførlig definition af de enkelte koder.

Nye koder, der ikke fremgår af den danske liste, skal sammen med en definition anmeldes til Kulturstyrelsen . Nye koder kan enten være koder fra MARC21, der ikke tidligere er anvendt og rent danske koder. 

Nye, ukendte koder anbefales behandlet som koden oth og oversat som medarbejder indtil den nye kode er indarbejdet.

I poster konverteret fra MARC21 vil der forekomme koder, der ikke er indeholdt i nedenstående oversigt, men kun i Library of Congress’ ”Marc Code List”.

Funktionskoder for ophav inkl. forslag til udfoldning af kode i registre
Kode Kort dansk forklaring Funktion (LC) Forslag til udfoldning af kode i registre
       
act Skuespiller Actor Skuespiller
aft Forfatter til efterord, efterskrift etc. Author of afterword, colophon etc. Efterord
anm Animator Animator Animation
ant Forfatter til forlæg Bibliographic antecedent Forlæg
arc Arkitekt Architect Arkitekt
arr Musikarrangør Arranger Arrangement
art Kunstner Artist Kunstner
aud Dialogforfatter Author of dialog Dialog
aui Forfatter til forord, introduktion etc. Author of introduction, etc. Forord
aus Manuskriptforfatter Author of screenplay Manuskript
aut Forfatter Author Forfatter
bdd Designer af bind Binding designer Binddesigner
bjd Designer af smudsomslag Bookjacket designer Smudsomslagsdesigner
bkd Designer af bog Book designer Bogdesigner
bnd Bogbinder Binder Bogbinder
ccp Idemager Conceptor Ide
chr Koreograf Choreographer Koreograf
cli På vegne af Client På vegne af
cll Kalligraf Calligrapher Kalligraf
clr Farvelægger Colorist Farvelægger
cmm Kommentator Commentator Kommentator
cmp Komponist Composer Komponist
cnd Dirigent Conductor Dirigent
cng Filmfotograf Cinematographer Filmfotograf
com Kompilator Compiler Kompilator
cov Designer af omslag Cover designer Omslagsdesigner
cns Censor Censor Censor
cre Ophav Creator Ophav
crr Korrekturlæser (af manuskripter) Corrrector Korrekturlæser (af manuskripter)
cst Kostumedesigner Costume designer Kostumedesigner
ctb Bidragyder Contributor Bidrag
ctg Korttegner Cartographer Kort
cur Kurator Curator of an exibition Kurator
cwt Forfatter til tekstkommentar Commentator for written text Tekstkommentar
dnc Danser Dancer Danser
dnr Donator Donor Donator
drm Teknisk tegner Draftsman Teknisk tegner
drt Instruktør Director Instruktør
dsr Designer Designer Designer
dte
[UDGÅET]
Festskriftsmodtager Dedicatee Festskriftsmodtager
edt Redaktør Editor Redaktør
fmk Filmskaber Filmmaker Filmskaber
fmo Tidligere ejer Former owner Tidligere ejer
hnr Festskriftsmodtager, Æresmodtager Honoree Festskriftsmodtager
ill Illustrator Illustrator Illustrator
ins Dedikationsskriver Inscriber Dedikation
inv Udvikler Inventor Udvikler
isb Ansvarlig institution Issuing body Ansvarlig institution
itr Instrumentalist Instrumentalist Instrumentalist
ive Interviewede Interviewee Interviewede
ivr Interviewer Interviewer Interviewer
lbt Librettist Librettist Libretto
led Hovedansvarlig Lead (hovedansvarlig)
ltg Litograf Lithographer Litograf
lyr Forfatter til sangtekst Lyricist Sangtekst
mus Musiker Musician Musiker
mtk Referent Minute taker Referent
nrt Fortæller Narrator Fortæller
orm Mødearrangør Organizer of meeting Mødearrangør
oth Udefineret funktion Other Diverse
pat Mæcen Patron Mæcen
pfr Korrekturlæser (af trykt materiale) Proofreader Korrektur
pht Fotograf Photographer Fotograf
ppt Dukkefører Puppeteer Dukkefører
prd Produktionspersonale Production personnel Produktion
prf Performer Performer Performer
prg Programmør Programmer Programmør
pro Producer Producer Producer
prt Bogtrykker Printer Bogtrykker
rce Tekniker Recording engineer Tekniker
res Researcher Researcher Research
rev Anmelder Reviewer Anmelder
sad Vejleder Scientific Advisor Vejleder
scl Skulptør Sculptor Skulptør
scr Skriver Scribe Skriver
sng Sanger Singer Sanger
std Scenograf Set designer Scenograf
stl Kunstnerisk fortæller Storyteller Kunstnerisk fortæller
ths
[UDGÅET]
Thesisvejleder
Brug koden sad
Thesis Advisor Thesisvejleder
trl Oversætter Translator Oversætter
tyd Designer af skrifttype Type designer Skriftdesigner
vac Stemmer Voice actor Stemmer
wdc Træskærer Woodcutter Træsnit
dkani
[UDGÅET]
Ansvarlig institution Ingen funktion Ansvarlig institution
dkbea Bearbejder Ingen funktion Bearbejder
dkbra Brevafsender Ingen funktion Brevafsender
dkbrm Brevmodtager Ingen funktion Brevmodtager
dkdes
[UDGÅET]
Designer Ingen funktion Designer
dkfig Ophav til figurer Ingen funktion Figurer
dkfvl
[UDGÅET]
Farvelægger Ingen funktion Farvelægger
dkind Indlæser Ingen funktion Indlæser
dkins Indsender Ingen funktion Indsender
dkmdd Meddeler Ingen funktion Meddeler

dkmdt
[UDGÅET]

Medredaktør

Ingen funktion

Medredaktør

dkmed
[UDGÅET]
Medforfatter Ingen funktion Medforfatter

dkmon

Ophav til mønstre

Ingen funktion

Mønstre

dkops

Ophav til opskrifter

Ingen funktion

Opskrifter

dkopt Optegner Ingen funktion Optegner
dkref
[UDGÅET]
Referent Ingen funktion Referent
dkste
[UDGÅET]
Stemmer Ingen funktion Stemmer
dktek Forfatter til mindre tekstdele Ingen funktion Tekstbidrag
dktil Tilrettelægger Ingen funktion Tilrettelægger
dkved
[UDGÅET]
Ved Ingen funktion Ved

 

Definition af de enkelte funktionskoder:

act [skuespiller] Bruges om et ophav, der hovedsageligt medvirker som skuespiller i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

aft [forfatter til efterord, efterskrift etc.] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for et efterord, en efterskrift eller lign.

anm [animator] Bruges om et ophav der bidrager til en film eller computerprogram ved at skabe bevægelse til ikke-animerede objekter eller billeder. Ved tegnere, hvis tegninger ligger til grund for animationen,  bruges art [kunstner].

ant [forfatter til forlæg] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det værk, som det foreliggende værk baserer sig på (f.eks. ved bearbejdelser og lign).

arc [arkitekt] Bruges om et ophav, som designer strukturer eller er ansvarlig for deres konstruktion

arr [arrangør] Bruges om et ophav, der transskriberer en musikalsk komposition til andet end det oprindelige. I et arrangement forbliver det musikalske indhold stort set uforandret. Ved omfattende omskrivninger der resulterer i skabelsen af et nyt musikværk bruges cmp [komponist].

art [kunstner] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk ved at udtænke og udføre et originalt grafisk design, en tegning, et maleri etc. Hvis kunstarten er fotografi bruges koden pht. Ved alle typer af bogillustrationer, der er sekundære i forhold til teksten, foretrækkes koden ill [illustrator].

aud [dialogforfatter] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for dialog eller kommentarer, der indgår i et filmmanuskript eller lydoptagelse.

aui [forfatter til forord, introduktion etc.] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for et forord, en introduktion eller lign.

aus [manuskriptforfatter] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for et filmmanuskript, en drejebog eller scene.

aut [forfatter] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et værk, der primært er tekstbaseret uanset materialetype (fx trykt tekst, lydoptagelse, elektronisk tekst, blindskrift) eller genre (fx digte, romaner, blogs). Bruges også om et ophav, der skaber et nyt værk ved at omskrive, omarbejde eller bearbejde et værk af et andet ophav på en sådan måde, at det oprindelige indhold gennemgribende er blevet ændret.
Ved forfatter til filmmanuskript bruges koden aus [manuskriptforfatter].

bdd [designer af bind]: Bruges om person eller korporation som er ansvarlig for et bogbinds design, herunder  bindtype, anvendte materialer og alt, hvad der har med bindets dekoration at gøre

bjd [designer af smudsomslag]: bruges om person eller korporation som er ansvarlig for udformningen en bogs smudsomslag, herunder valg af materiale og alt, hvad der har med smudsomslagets dekoration at gøre

bkd [designer af bog]: Bruges om person eller korporation, der medvirker ved fremstillingen af en bogudgave som ansvarlig for hele bogens grafiske design, herunder det typografiske arrangement, opsætning af illustrationer, materialevalg og anvendte processer

bnd [bogbinder]: bruges om en person, der indbinder et eksemplar (item)

ccp [idemager] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for den originale ide, som et værk er baseret på.

chr [koreograf] Bruges om et ophav, der komponerer eller sammensætter dansetrin eller lign. Bruges især ved ballet.

cli [på vegne af] Bruges om et ophav på vegne af hvem, et andet ophav handler. I værker ofte benævnt ”for”.

cll [kalligraf] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for en dekoraktiv skrift i et dokument.

clr [farvelægger] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at farvelægge tegninger, fotografier, tryk, kort, animerede billeder etc.

cmm [kommentator] Bruges om et ophav, der fortolker, analyserer eller formidler egne eller andres emner på en lydoptagelse, spillefilm eller andet audiovisuelt medie.

cmp [komponist] Bruges om et ophav, der skaber et musikværk.               

cnd [dirigent] Bruges om et ophav, der dirigerer en udøvende gruppe (orkester, kor, opera etc.) i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

cng [filmfotograf] Bruges om et ophav, der har ansvaret for de billeder, der tages i forbindelse med en optagelsen af en spillefilm. 

cns [censor]: Bruges om person eller organisation (korporation), som undersøger bibliografiske resurser med henblik på at forbyde dele deraf, som skønnes forkastelige eller anstødelige af moralske, politiske, militære eller andre grunde

com [kompilator] Bruges om et ophav der har ansvaret for at lave et nyt værk (fx en bibliografi, vejviser) ved at udvælge, arrangere, samle og redigere data, information etc.

cov [designer af omslag]: bruges om person eller korporation, som er ansvarlig for udformningen en bogsomslag og anden emballage,  ”album”-omslag (pladeomslag), bogkassetter  og  -kartonage

cre [ophav] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for det intellektuelle eller kunstneriske indhold i et værk, når ophavets funktion ikke udtrykkes ved en mere specifik kode. Ved ophav til tekster bruges normalt koden aut [forfatter]..

crr [korrekturlæser af manuskripter]: bruges om person eller korporation som læser korrektur på manuskripter/håndskrifter, som fx den skriptorie-embedsmand, der rettede skriverens arbejde

ctb [bidragsyder] Bruges om et ophav, hvis arbejde indgår i et større værk som f.eks. en antologi, serieudgivelse eller anden samling af individuelle værker. Koden bruges ikke, hvis den egentlige funktion i forhold til et værk er som redaktør, kompilator eller illustrator.

ctg [korttegner] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for udarbejdelsen af kort og kartografiske materialer.

cur [kurator] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at udtænke og organisere en udstilling

cwt [forfatter til tekstkommentar] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for kommentarer eller forklarende noter i en tekst.

dnc [danser] Bruges om et ophav, der danser i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

dnr [donator]: Bruges om en tidligere ejer af en genstand, som har foræret denne til en anden ejer

drm [teknisk tegner] Bruges om et ophav der bidrager til et værk af en arkitekt, opfinder etc. ved at lave detaljerede planer eller tegninger af byg-ninger, skibe, fly, maskiner, objekter etc. .

drt [instruktør] Bruges om et ophav, der har det overordnede ansvar for eller som er den kunstneriske ansvarlige i et teaterstykke, på en film eller lydoptagelse (herunder den der instruerer skuespillerne og skaber iscenesættelsen).

dsr [designer] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for ideen bag designet i et værk.

edt [redaktør] Bruges om et ophav, der 1) frembringer en samling ved at udvælge og sammenstille materiale fra forskellige værker. Sådanne materialer kan være allerede eksisterende materiale, nyt materiale eller en blanding heraf. Samlingens indhold kan være af et eller flere ophav. 2) bistår et andet ophav med redaktion af værket.

fmk [filmskaber]  En filmskaber er en person som har skabt en ”uafhængig” eller personlig film. Filmskaberen er personlig ansvarlig for alle aspekter af filmens tilblivelse.

fmo [tidligere ejer]: Bruges om en person, familie eller korporation, som tidligere på lovformelig vis har været i besiddelse af et eksemplar (item)

hnr [festskriftsmodtager] Bruges om et ophav til hvis ære, et værk er lavet. Bruges for modtager af festskrift.

ill [illustrator] Bruges om et ophav, der laver illustrationer  (tegninger, diagrammer, fotografier etc.) til at ledsage en tekst. Hvis illustrationerne er af kunstnerisk karakter og er en uadskillelig del af værket, bruges koden art [kunstner]. Ved fotografier i fotografiske værker bruges koden pht [fotograf].

ins [dedikationsskriver]: Bruges om en person, som har skrevet en dedikation eller en gavetilskrift

inv [udvikler] Bruges om et ophav, der skaber et resultat på baggrund af forskning eller som udvikler en proces for at opnå et bestemt resultat eller lign.

isb [ansvarlig institution] Bruges om et ophav, der har det overordnede ansvar for indholdet i et værk uden at være ophav til teksten.

itr [instrumentalist] Bruges om et ophav, der spiller et instrument i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

ive [interviewede] Bruges om et ophav, der bliver refereret i forbindelse med en eller anden form for udveksling mellem en eller flere personer og en interviewer.

ivr [interviewer] Bruges om et ophav, der refererer og deltager i en eller anden form for udveksling mellem en eller flere personer. F.eks. et interview hvor intervieweren stiller spørgsmål eller en diskussion eller samtale hvor intervieweren deltager.

lbt [librettist] Bruges om et ophav, der er forfatter til musikdramatiske værker (f.eks. operaer, operetter, syngespil), oratorier og andre vokalværker af større omfang.

led [hovedansvarlig] Bruges om en person eller korporation, der har hovedansvaret for udførelsen af en bestemt aktivitet eller funktion. Koden kan kombineres med en anden funktionskode for at angive et hovedansvar blandt flere, der har udført samme funktion.  Hvis flere funktionskoder er knyttet til samme opslagselement, kan koden led kun anvendes, såfremt den vedrører samtlige funktionskoder anført i forbindelse med opslagselementet.

Koden led udtrykker ikke en specifik funktion men kan bruges i forbindelse med alle andre funktionskoder til at udtrykke et hovedansvar f.eks. hovedredaktør  versus medredaktør.

700 00  ... *4 edt *4 led
700 00  … *4 edt

ltg [litograf] Bruges om et ophav, der forbereder stenen eller pladen for litografisk tryk, inkl. en grafisk kunstner, som skaber et design direkte på den overflade, hvorfra trykning vil foregå.

lyr [forfatter til en sangtekst] Bruges om et ophav, der er forfatter til en sangtekst undtagen oratorier.

mtk [referent] Bruges om et ophav, der gengiver udtalelser eller lignende af andre personer, hvor referenten ikke selv har en aktiv rolle i forhold til selve indholdets tilblivelse men kun i forhold til genformuleringen af samme, f.eks. mødereferater.  

mus [musiker] Bruges om et ophav, der udøver musik eller som bidrager til det musikalske indhold i et værk, når det ikke er muligt eller ønskværdigt at identificere funktionen mere præcist.

nrt [fortæller] Bruges om et ophav, der fortæller om en bestemt handling, begivenhed eller række af begivenheder. Se også stl [kunstnerisk fortæller]

orm [mødearrangør]  Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at arrangere en udstilling, begivenhed, konference etc.

oth [medarbejder] Bruges ved funktioner, hvor der ikke findes en præcis kode eller ved funktioner som endnu ikke har fået en præcis kode.

pat [mæcen]: Bruges om en person eller korporation, som har afgivet bestilling på et værk. Normalt bruger en mæcen sine midler eller sin indflydelse til at støtte kunstneres eller skribenters virksomhed. Begrebet omfatter også dem, der bestiller og betaler for enkeltværker.

pfr [korrekturlæser af trykt materiale]: bruges om person der læser korrektur på en trykt tekst inden den udgives

pht [fotograf] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at tage fotografier til et fotografisk værk.

ppt [dukkefører] Bruges om et ophav, der manipulerer, kontrollerer eller instruerer dukker eller marionetdukker i en musical, dramatisk præsentation eller anden underholdning.

prd [produktionspersonale] Bruges om et ophav, der er tilknyttet produktionen (rekvisitter, lys, special effects etc.) af en musical, dramatisk præsentation eller anden underholdning.

prf [performer] Bruges om et ophav, der udviser musikalske færdigheder eller skuespilkunst i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning hvis specifikke koder for disse funktioner (act, cmm, cnd, dnc, itr, nrt, ppt, sng, stl etc.) ikke bliver brugt. Hvis specifikke koder bliver brugt, bruges prf til en person, hvis primære færdighed ikke er kendt eller specificeret.

prg [programmør] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for at skabe et computerprogram.

pro [producer] Bruges om et ophav, der er den øverste administrative leder af en filmproduktion, en lydoptagelse, tv-optagelse, webcast etc. og den økonomisk ansvarlige overfor producenten/produktionsselskabet. Kan også være involveret i produktionens kunstneriske udformning. Medvirker ofte ved udvikling af ide og supervisering af manuskript. 

prt [bogtrykker/trykker]: Bruges om en person, familie eller korporation involveret i fremstillingen af en udgave af en trykt tekst, nodetryk etc. ved hjælp af typer eller plader (fx en bog, en avis, et tidsskrift, en plakat, et partitur etc.)

rce [tekniker] Bruges om et ophav, der kontrollerer de tekniske aspekter af en lyd- eller videooptagelse.

res [researcher] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for researcharbejde.

rev [anmelder] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for anmeldelsen af en bog, en spillefilm, forestilling etc.

sad [faglig konsulent] Bruges om et ophav, der bringer videnskabelig, pædagogisk, eller historisk kompetence til udformning og realisering af et værk, især i forbindelse med audio-visuelle materialer .

scl [skulptør] Bruges om et ophav, der laver tredimensionale kunstneriske figurer af sten, ler, metal eller lignende.

scr [skriver] Bruges om et ophav, der er forfatter til manuskripter

sng [sanger] Bruges om et ophav, der bruger sin stemme med eller uden instrumental ledsagelse til at producere musik.

stl [kunstnerisk fortæller] Bruges om et ophav, der fortæller en historie med kunstnerisk og/eller teatralsk fortolkning. Se også nrt [fortæller]

trl [oversætter] Bruges om et ophav, der overfører en tekst fra et sprog til et andet eller fra en ældre til en moderne form af et sprog - mere eller mindre tæt op ad originalen.

tyd [designer af skrifttype]: Bruges om en  person eller korporation, som har designet/tegnet  den skrifttype, der bruges i en bestemt publikation

vac [stemmer] Bruges om skuespillere, der lægger stemme til karakterer i lydproduktioner, animationsfilm, synkroniserede film etc.

wdc [træskærer] Bruges om et ophav, der skærer et billede i relief på en træplade.

Danske specialkoder:

dkbea [bearbejder] Bruges om et ophav, der reviderer indholdet af et værk f.eks. ved oversættelsen fra et sprog til et andet samt om ophav der omskriver et værk til en anden litterær form eller stil , når det oprindelige ophav fortsat er anført som hovedansvarlig for værket. Hvis bearbejderen er at betragte som hovedansvarlig bruges koden aut.

dkbra [brevafsender] Bruges om en person, der har skrevet et brev eller en samling brev.

 

dkbrm [brevmodtager] Bruges om en person, til hvem et brev eller en samling breve er stilet.

dkfig [ophav til figurer] Bruges om et ophav, der har skabt den eller de figurer et værk er baseret på, f.eks. en billedbog eller en roman baseret på en tv-seriefigur.

dkind [indlæser] Bruges om et ophav, der indlæser en tekst til lyd (ikke musik).

dkins [indsender] Bruges om en person eller institution der har indsendt arkivalier eller andet dokumentarisk materiale til den institution hvor disse/dette opbevares.

 

dkmdd [meddeler] Bruges om en person der i dokumentarisk sammenhæng på skrift eller i lyd eller på film/video fortæller, synger, spiller, danser el. lign.

dkmon [ophav til mønstre] Bruges om et ophav, der er ansvarlig for diverse typer af håndarbejdsmønstre i et værk.

dkops [ophav til opskrifter] Bruges om et ophav der er ansvarlig for at komponere en opskrift  - typisk på mad. Ved opskrifter på håndarbejde bruges koden dkmon [ophav til mønstre]

dkopt [optegner] Bruges om en person der har nedskrevet eller på anden måde dokumenteret sin eller andres beretninger, melodier, sang, dans etc.

dktek [forfatter til mindre tekstdele] Bruges om ophav til isolerede tekstbidrag i mindre omfang i et værk hvor der er et andet hovedophav og hvor f.eks. koderne aft, aui eller cwt ikke kan anvendes. Hvis der er tale om tekstbidrag af et større omfang, bruges i stedet koden ctb [bidragyder].

dktil [tilrettelægger] Bruges om et ophav, der har ansvaret for programudvikling, herunder idé og koncept og/eller produktion i en musical, en dramatisk præsentation eller anden underholdning.

 

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1 Til top Til top